KARAYOLLARI KÖPRÜYE KİLİT TAKTI

Ri­ze-Er­zu­rum ka­ra­yo­lu üze­rin­de Çam­lık-Siv­ri­ka­ya kö­yün­de bu­lu­nan yay­la­ya giden yol üze­rin­de­ki yaya köp­rü­sü Ka­ra­yol­la­rı ta­ra­fın­dan 4 yıl­dır ta­mam­lan­ma­dı.

İkiz­de­re’nin Me­hu­le Yay­la­sı­na ula­şım sağ­la­yan eski köp­rü­nün Ri­ze-Er­zu­rum ka­ra­yo­lu duble yol ça­lış­ma­sın­da ka­ra­yol­la­rı ta­ra­fın­dan ye­ni­si ya­pı­la­cak ge­rek­çe­siy­le 4 yıl önce yı­kıl­dı­ğı­nı söy­le­yen yayla sa­kin­le­ri köp­rü­le­ri­nin halen ya­pıl­ma­ma­sın­dan şi­ka­yet edi­yor.
Yay­la­ya ulaş­mak için 2 km yaya yolu ol­du­ğu­nu ve bu köp­rü­yü kul­lan­dık­la­rı­nı söy­le­yen yayla sa­kin­le­ri ’Ka­ra­yo­lun­da­ki duble ça­lış­ma­sı için ka­ra­yol­la­rı ta­ra­fın­dan yı­kı­lan yaya köprü ula­şım­da kul­la­nı­lı­yor­du.
Yay­la­da 10 hane yay­la­cı­mız var.
Bizim köp­rü­müz ka­ra­yo­lu ça­lış­ma­sı do­la­yı­sıy­la Ka­ra­yol­la­rı ekip­le­ri ta­ra­fın­dan bo­zul­muş­tu.
4 yıl önce Ka­ra­yol­la­rı boz­du­ğu köp­rü­nün ye­ri­ne demir pro­fil­den bu gö­rü­nen köp­rü­yü yaptı ama ta­mam­lan­ma­dı­ğı için üze­rin­den ge­çi­le­mi­yor ve ka­pı­sı­na da kilit koydu.4 yıl­dır ki­lit­li köp­rü­müz ne zaman ta­mam­la­na­cak bil­mi­yo­ruz. Yayla sa­kin­le­ri ola­rak mağ­du­ruz. Yak­la­şık 25 metre uzun­lu­ğun­da 3 ayak­lı köp­rü­müz ne zaman ta­mam­la­na­cak. Bu şe­kil­de köp­rü­yü kul­la­na­mı­yo­ruz’ de­di­ler.


Haber-Foto: İsmet KÖ­SOĞ­LU