EKONOMİ İYİ İSE BANKALARA HÜCUM NİYE

Eko­no­mi iyi değil der­ken ha­li­mi­ze acı­yo­rum. Mil­let Ban­ka­la­ra mah­kûm edil­miş.
Tab­lo­yu TBB ha­zır­la­dı, yurt ge­ne­lin­de özel ve kamu Ban­ka­la­rın­dan alı­nan kre­di­le­rin İl İl dö­kü­mü ya­yın­lan­dı.
2020 yı­lın­da ban­ka­lar­dan alı­nan kre­di­ler­de 81 Vi­la­ye­tin ba­şı­nı ha­liy­le İstan­bul çe­ki­yor.
Kamu Ban­ka­la­rın­dan alı­nan kre­di­ye göre Rize 6.526 mil­yon lira ile 33.sı­ra­da, Özel Ban­ka­lar­dan ise 3.569 mil­yon­luk kredi ile 35.sı­ra­da.
Çayın Baş­ken­ti, Cum­hur­baş­ka­nı­nın mem­le­ke­ti, AK Parti’ye en çok oy veren İl ola­rak Rize’de va­tan­da­şın Kredi almak için Ban­ka­la­ra hücum et­me­si eko­no­mi­nin iyi ol­du­ğu­nu mu gös­te­ri­yor.
Kamu özel top­lam 10.095 mil­yon lira kre­di­nin Rize’de kul­la­nıl­ma­sı eko­no­mi­ye mi katkı ol­muş­tur, yoksa va­tan­da­şın borç­la­rı­nı öde­mek için mi kul­la­nıl­mış­tır.
An­ka­ra’daki Hü­kü­met her ne kadar kabul et­mi­yor­sa da va­tan­da­şın geçim şart­la­rı çok ağır­laş­tı.
Çay simit he­sap­la­rı tar­tı­şı­lır du­rum­da.
İşsiz­lik had saf­ha­da.
İş var de­ni­li­yor­sa as­ga­ri üc­re­tin ev bark ge­çin­dir­me­ye ye­ter­li ol­du­ğu­nu kaç kişi söy­le­ye­bi­lir.
Pan­de­mi do­la­yı­sıy­la sos­yal eko­no­mik ha­ya­tın sek­te­ye uğ­ra­dı­ğı­nı bi­li­yo­ruz. Bu ko­nu­da önlem almak bizi yö­ne­ten­le­re düşer.
COVİD-19 da ne­re­de­yiz
1 sene oldu dünya bu Vi­rüs­le ta­nış­tı.
Ne­re­den gel­di­ği, ne­re­den ya­yıl­dı­ğı önem­li değil, ver­di­ği zarar ve ha­sar­lar her gün ar­tı­yor.
Du­yar­lı in­san­lar sal­gın­dan et­ki­len­me­mek için dev­le­tin al­dı­ğı ka­rar­la­ra uy­ma­ya ça­lı­şı­yor.
Top­lu­luk­lar­dan uzak dur­mak bi­rin­ci ted­bir. Çok mec­bur ol­ma­dık­ça ba­şı­boş so­kak­lar­da do­laş­ma­nın bir an­la­mı ol­ma­sa gerek.
Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­nın geçen hafta açık­la­dı­ğı Ka­ra­de­niz Böl­ge­sin­de­ki tablo hiçte iç açıcı değil ama sebep sonuç var­sa­yı­mı­na çok dik­kat et­me­li­yiz.
Bir­kaç aydır Rize’deki yet­ki­li­le­ri­miz başta Va­li­lik ve Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü­müz SOS­YAL ME­SA­FE, TEMİZLİK VE MASKE KO­NU­SUN­DA ger­çek­ten has­sa­si­yet­ler gös­ter­di­ler.
Bu sal­gın­dan bir­çok dos­tu­mu­zu ar­ka­da­şı­mı­zı ak­ra­ba­mı­zı kay­bet­tik, bir­ço­ğu­nun ce­na­ze­si­ne dahi ka­tı­la­ma­dık.
Bu ger­çek or­ta­da iken bu sü­reç­te insan ola­rak alı­nan ted­bir­le­re uy­ma­ya ça­lı­şa­lım.
Ben iyi­yim bana bir şey olmaz di­ye­rek ted­bi­ri elden bı­rak­ma­ya­lım.
Si­ya­si par­ti­ler ol­maz­sa ol­ma­zı­mız ama var­sın olsun bir top­lan­tı­sı­na bir genel ku­ru­lu­na ka­tıl­ma­ya­lım.
Gü­nü­müz­de durum cid­di­ye­ti­ni ko­ru­yor.
İş aş ve ev dı­şın­da top­lu­luk­lar­la bu­luş­ma­ya­lım.
Hiç­bir şey sağ­lı­ğı­mız­dan önem­li de­ğil­dir.