DSİ’den Rize’ye Son 18 Yılda 1,3 Milyar Liralık Yatırımla 82 Tesis Kazandırıldı

Dev­let Su İşleri (DSİ) Genel Mü­dür­lü­ğün­ce son 18 yılda Rize’ye 1 mil­yar 308 mil­yon li­ra­lık ya­tı­rım­la 82 tesis ka­zan­dı­rıl­dı­ğı bil­di­ril­di.

DSİ’den ya­pı­lan ya­zı­lı açık­la­ma­da, Rize’ye ya­pı­lan ya­tı­rım­lar­la de­va­sa pro­je­le­rin ha­ya­ta ge­çi­ril­di­ği be­lir­til­di.
Açık­la­ma­da, de­po­la­ma, su­la­ma ve top­lu­laş­tır­ma ça­lış­ma­la­rıy­la tarım ara­zi­le­rin­den en yük­sek fay­da­yı sağ­la­mak, mus­luk­la­ra sağ­lık­lı ve içi­le­bi­lir su ulaş­tır­mak, va­tan­daş­la­rı ve tarım ara­zi­le­ri­ni taş­kın risk­le­ri­ne karşı ko­ru­mak, hid­ro­elekt­rik ener­ji sant­ral­le­ri ile ül­ke­yi dışa ba­ğım­lı ol­mak­tan kur­tar­mak için tüm gü­cüy­le ça­lı­şan DSİ’nin, sür­dü­rü­le­bi­lir su yö­ne­ti­mi an­la­yı­şıy­la suyun her dam­la­sı­na sahip çık­tı­ğı vur­gu­lan­dı.
Açık­la­ma­da, DSİ Genel Mü­dü­rü Kaya Yıl­dız’ın şu gö­rüş­le­ri de yer aldı:
“Doğu Ka­ra­de­niz’in en önem­li il­le­rin­den biri olan Rize’ye son 18 yılda 82 tesis ile 1 mil­yar 308 mil­yon li­ra­lık ya­tı­rım ya­pıl­dı. Son 18 yılda ise iki içme suyu te­si­si inşa edil­di. Proje ça­lış­ma­la­rı devam eden içme suyu te­si­si 2022 yılı so­nu­na kadar ta­mam­la­na­cak. Top­lam­da 140 bin kişi için yılda 12,62 met­re­küp içme suyu temin edi­lecek. Ay­rı­ca Rize’ye taş­kın ris­ki­ni azalt­mak için son 18 yılda ta­mam­la­nan 64 taş­kın ko­ru­ma te­si­si ile 121 yer­le­şim yeri ve 17 bin 70 dekar ara­zi­nin taş­kın kont­ro­lü­nü sağ­la­dık ve 27 taş­kın ko­ru­ma te­si­si­nin de in­şa­at ça­lış­ma­la­rı­nın devam et­mek­te­dir.”
Yıl­dız, pro­je­le­rin ya­pıl­ma­sın­da en büyük des­tek­çi­le­ri olan Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan’a, Tarım ve Orman Ba­ka­nı Bekir Pak­de­mir­li’ye ve emeği geçen her­ke­se te­şek­kür etti.


Haber Merkezi