Yoğun kış şart­la­rı­nın ya­şan­dı­ğı ili­miz­de va­tan­daş­la­rın ka­ran­lık­ta kal­ma­ma­sı için Çoruh EDAŞ ekip­le­ri gece gün­düz de­me­den ara­lık­sız ça­lı­şı­yor.İl mer­ke­zi, İlçe ve köy­ler­de yağan kar do­la­yı­sıy­la ener­ji nakil hat­la­rın­da mey­da­na gelen arı­za­la­ra za­ma­nın­da ya­pı­lan mü­da­ha­le­ler ile va­tan­daş­lar ka­ran­lık­ta kal­mak­tan kur­tu­lu­yor.

Çoruh Edaş ça­lı­şan­la­rı­nın arı­za­la­ra za­ma­nın­da mü­da­ha­le­si ile ka­ran­lık­ta kal­mak­tan kur­tul­duk­la­rı­nı söy­le­yen va­tan­daş­lar dı­şar­da don­du­ru­cu soğuk ve kar var.Ener­ji hat­la­rı­mız­da za­man­sız arı­za­lar ola­bi­li­yor. Arıza ekip­le­ri müm­kün ol­du­ğun­ca en kısa za­man­da ge­le­rek arı­za­la­ra ge­rek­li mü­da­ha­le­yi ya­pı­yor.
Biz­ler bu ça­lış­ma­lar­dan tabi iki mem­nu­nuz. İnşal­lah hiç­bir kez kaza ol­ma­dan ça­lış­ma­la­rı­nı ta­mam­lar­lar’ de­nil­di.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU