BİR GENÇLİK SORUNU OLARAK İLETİŞİM MEKANİZMALARI

İçinde bu­lun­du­ğu­muz ile­ti­şim çağı, oyun ve eğ­len­ce araç­la­rı­nın insan ha­ya­tı­na hük­met­ti­ği bir dö­nem­dir. İle­ti­şim me­ka­niz­ma­la­rı insan zih­ni­ne her türlü eğ­len­ce, oyun, alış­kan­lık gibi un­sur­la­rı aşı­la­mak­ta, özel­lik­le in­ter­net, si­ne­ma film­le­ri, müzik, radyo, video oyun­la­rı, bil­gi­sa­yar gibi eğ­len­ce­ler­le bir­lik­te be­ra­ber sanal hayat bazen ger­çek ha­ya­tın ye­ri­ne ge­çe­bil­mek­te­dir.
Çe­şit­li bil­gi­sa­yar oyun­la­rı, sanal kah­ra­man­lar, al­ter­na­tif sanal çev­re­ler, sanal kom­şu­lar özel­lik­le genç in­san­la­rı dün­ya­nın her ye­rin­de­ki dü­şün­ce, an­la­yış, fikir, dokt­rin, akım, yaşam bi­çim­le­ri gibi bir­çok fark­lı eği­lim­le baş başa bı­rak­mak­ta­dır. Ay­rı­ca insan ya­şa­mın­da di­ni­mi­zin be­lir­le­di­ği öl­çü­ler içe­ri­sin­de ya­şan­ma­sı ge­re­ken cin­sel ha­ya­tın bütün sap­kın­lık­la­rı, müs­teh­cen­lik, doğal dışı ni­te­lik­le­ri, ger­çek ha­yat­ta ya­şa­nıl­ma­sı müm­kün ol­ma­yan sanal fan­te­zi­le­ri ile genç­le­ri bu alan­da ger­çek ha­yat­tan ko­par­mak­ta, genç­le­rin zih­ni­ni kö­rel­te­rek adeta bir işgal bom­bar­dı­ma­nı­na tut­mak­ta­dır.
Bu bas­kı­la­rın al­tın­da ezi­len genç beyin ve genç ku­şak­lar öz­gün­lü­ğü­nü, ye­te­nek­le­ri­ni ve ya­ra­tı­lı­şı­na uygun olan do­ğal­lı­ğı­nı yi­tir­mek­te sanal âlem ile ger­çek âlem ara­sın­da sav­rul­ma­lar ya­şa­mak­ta­dır. Bunun aka­bin­de içine çök­müş bir beyin, genç­li­ğin di­na­miz­mi­ni ku­ru­ta­rak, okul, aile ve top­lum ya­şa­mın­da ba­şa­rı­sız ol­ma­sı­na sebep ol­mak­ta­dır. Böy­le­lik­le hayat ile ölüm ara­sın­da in­ti­ha­ra el­ve­riş­li bir insan pro­to­ti­pi or­ta­ya çık­mak­ta­dır.
Genç­le­ri­mi­zin sanal âlemi bilgi amaç­lı, öl­çü­lü eğ­len­ce ve hik­met sev­gi­si ara­yı­şı açı­sın­dan kul­lan­ma­la­rı daha ma­kul­dür. Fakat bu il­ke­le­rin önüne ge­çe­rek insan ha­ya­tı­nı işgal ede­bi­len sanal âlem; in­sa­nın bilgi dün­ya­sın­da bir bu­la­nık­lı­ğa, zih­nin­de bir kir­len­me­ye se­be­bi­yet ver­mek­te­dir. Bu durum mes­lek se­çi­mi aşa­ma­sın­da­ki gence olum­suz so­nuç­lar ver­mek­te, öğ­re­nim açı­sın­dan zaman kay­bı­na sebep ol­mak­ta­dır. Er­gen­lik ça­ğın­da sanal kah­ra­man, hi­ka­ye, si­ne­ma, madde ba­ğım­lı­ğı ve diğer eğ­len­ce tür­le­ri­ne öze­nen bazı genç­le­rin in­ti­har dü­şün­ce­si­ne kay­dık­la­rı ve te­şeb­büs et­tik­le­ri göz­lem­len­mek­te­dir. İlahî tak­di­rin çiz­gi­si ışı­ğın­da ha­ya­tın diz­gin­le­ri­ni elin­de tutan genç insan sanal âle­min bu tür kö­tü­lük­le­ri­nin far­kın­da ola­bil­me­li, genç­lik dö­ne­mi­nin en önem­li ser­ma­ye­si olan za­ma­nı­nı kendi ya­ra­rı­na sarf edecek bi­linç­te ola­cak­tır. (Kay­nak: DİB)