AK Parti Rize İl Gençlik Kollarında Mevcut Başkan Kadir Ali Çelik Yeniden Seçildi

AK Parti Rize İl Genç­lik Kol­la­rı 6. Ola­ğan Kong­re­sin­de mev­cut Baş­kan Kadir Ali Çelik ye­ni­den baş­kan­lı­ğa se­çil­di.

Ye­ni­şe­hir ka­pa­lı spor sa­lo­nun­da ger­çek­leş­ti­ri­len AK Parti Rize İl Genç­lik Kol­la­rı 6. Ola­ğan Kong­re­sin­de Kadir Ali Çelik tek liste ile gir­di­ği se­çim­de ye­ni­den İl Genç­lik kolu baş­kan­lı­ğı­na se­çil­di.
Kong­re­ye AK Parti Rize İl Baş­ka­nı İshak Alim, Rize Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi Metin, Genç­lik Kol­la­rı MKYK üye­le­ri Kübra Yü­ce­er, Halil İbra­him Ale­göz, Er­tuğ­rul Yıl­maz, Mert Le­vent Kanlı, İl Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­le­ri, İlçe Baş­kan­la­rı, İlçe Be­le­di­ye Baş­kan­la­rı, İl Genel Mec­lis Üye­le­ri, Be­le­di­ye Mec­lis Üye­le­ri ve par­ti­li­ler ka­tıl­dı.
Kong­re saygı du­ru­şu ve İstik­lal Marşı’nın okun­ma­sı ile baş­la­dı. Ar­dın­dan baş­kan­lık di­va­nı se­çi­mi ya­pıl­dı. Gün­de­min okun­ma­sı­nın ar­dın­dan, Yö­ne­tim Ku­ru­lu fa­ali­yet ra­po­ru okun­du ve oy­lan­dı.
Kong­re­nin açı­lış ko­nuş­ma­sı­nı yapan İl Genç­lik Kol­la­rı Baş­ka­nı Kadir Ali Çelik, AK Parti Genç­li­ği­nin her yerde ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “İnsa­nın ya­ra­dı­lı­şıy­la baş­la­yan na­mü­te­na­hi yü­rü­yü­şü­müz tüm ka­rar­lı­lı­ğıy­la sü­rat­le sür­mek­te­dir. Derin me­de­ni­yet kök­le­ri­ne bağlı, şu­ur­lu, dünü bu­gün­den ayırt ede­bi­len, Ana­do­lu ah­la­kıy­la ye­tiş­miş genç­le­rin ça­tı­sı olan Ak Parti Genç­lik Kol­la­rı her yerde ol­du­ğu gibi Rize’de de va­zi­fe­le­ri­ni ye­ri­ne ge­tir­mek­te­dir. Bun­dan üç gün önce Sayın Cum­hur­baş­ka­nı­mız tam bu­ra­da bu sa­lon­da me­saj­la­rı­nı verdi. He­pi­miz bu­ra­day­dık ve o an­la­ra canlı şahit olduk. Cum­hur­baş­ka­nı­mı­za evin­de ol­du­ğu­nu, bu şeh­rin O’nun ve par­ti­mi­zin ka­le­si ol­du­ğu­nu coş­ku­muz­la bir kez daha hay­kır­dık.” dedi.
AK Parti’nin genç­li­ği bam­baş­ka ya­rın­la­ra ha­zır­la­dı­ğı­nı be­lir­ten Çelik, “Bun­dan çok kısa zaman önce her şeyin eh­ven-i şer’ine razı olan bir genç­li­ği çok daha büyük ha­yal­ler kurma ve o ha­yal­le­ri ger­çek­leş­tir­me im­ka­nı­na ka­vuş­tur­du. Had­di­za­tın­da biz­ler ba­şar­ma­yı, feda et­me­yi, ada­le­ti, mu­vaf­fak ol­ma­yı geç­mi­şi­miz­den öğ­ren­dik. İl teş­ki­la­tı­mı­zın üye re­kor­la­rı ve bi­rin­ci­lik­le­ri­ne bizde uzun yıl­lar­dır mu­ha­fa­za et­ti­ği­miz üye ora­nın­da­ki bi­rin­ci­li­ği­miz­le des­tek ol­ma­ya ça­lış­tık. Bu doğ­rul­tu­da gö­rev­de ge­çir­di­ği­miz 3 yıl 2 aylık sü­reç­te so­rum­lu­su ol­du­ğu­muz gö­rev­le­ri­mi­zi büyük bir gay­ret­le ye­ri­ne ge­tir­me­nin mü­ca­de­le­si­ni ver­dik. Bu sü­reç­te ilde ve il­çe­ler­de, üni­ver­si­te ve li­se­ler­de da­va­mız için mü­ca­de­le veren tüm kar­deş­le­ri­me son­suz te­şek­kür ede­rim. Ça­lış­ma ar­ka­daş­la­rı­mız­dan ahi­re­te ir­ti­hal etmiş olan Mu­ham­met Sel­man Çelik kar­de­şi­miz başta olmak üzere tüm vefat eden teş­ki­lat men­sup­la­rı­mı­za tek­ra­ren Allah’tan rah­met di­le­rim.” dedi. Kong­re­de ko­nu­şan İl Baş­ka­nı İshak Alim, “Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zın ka­tı­lı­mıy­la ger­çek­leş­tir­di­ği­miz 7. Ola­ğan İl Kong­re­miz­de genç­lik kol­la­rı­mı­zın he­ye­ca­nı kong­re­mi­ze ayrı bir değer kattı. Bu an­lam­da genç­lik kol­la­rı­mı­za bir kez daha te­şek­kür edi­yo­rum. Kong­re­le­ri­miz bizim bay­rak ya­rı­şı­mız. Du­rak­sa­ma değil yeni bir baş­lan­gıç­tır ve bu baş­lan­gıç­ta yeni isim­le­rin ara­mı­za ka­tı­la­rak hal­ka­yı bü­yüt­me­miz­dir.” dedi.

Haber Merkezi