Monthly Archives: Şubat 2021

Rize’de Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsamında Yapıların Yıkımına Devam Ediliyor

Rize şehir mer­ke­zin­de deniz dol­gu­su üze­ri­ne inşa edil­miş risk­li bi­na­la­rın yı­kı­mı­na 11. gü­nün­de hız kes­me­den devam edi­li­yor.

Şehir mer­ke­zin­de bu­lu­nan ve deniz dol­gu­su üze­ri­ne ya­pı­lan ve içe­ri­sin­de 117 hane, 1 yurt, 1 cami ve 50 dük­kan bu­lun­du­ran bi­na­lar, deniz su­yun­dan kay­nak­lı ko­roz­yon ne­de­niy­le risk oluş­tur­ma­ya baş­la­dı.
Risk ra­por­la­rı alı­nan bi­na­lar va­tan­daş­lar­la iş bir­li­ği içe­ri­sin­de bo­şal­tı­la­rak yı­kı­mı­na baş­la­nan bi­na­la­rın kont­rol­lü bir şe­kil­de yı­kı­mı­na 11 gün­dür devam edi­li­yor.
Ta­şı­yı­cı ko­lon­la­rı ke­sil­dik­ten sonra önce çat­la­ma ses­le­ri gelen bina bir anda büyük bir gü­rül­tü ile yı­kıl­dı.
O anlar ise an­be­an ka­me­ra­la­ra yan­sı­dı.


Haber Merkezi

Türkiye’nin En Fazla Yağış Alan İli Rize’de Yağış Miktarları Azalıyor

Tür­ki­ye or­ta­la­ma­sın­da ya­ğış­la­rın çok gö­rül­dü­ğü Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nde, son yıl­lar­da yağış mik­tar­la­rın­da azal­ma ya­şa­nı­yor.

Me­te­oro­lo­ji 11. Bölge Mü­dür­lü­ğü­ne bağlı Trab­zon, Art­vin, Bay­burt, Gi­re­sun, Gü­müş­ha­ne ve Rize il­le­rin­de 2020 yıl­lık top­lam yağış mik­tar­la­rı­na ba­kıl­dı­ğın­da uzun yıl­lar or­ta­la­ma­sı­na göre azal­ma gö­rül­dü. 2019 yılı ile kı­yas­lan­dı­ğın­da yağış mik­ta­rın­da Art­vin, Bay­burt, Gi­re­sun ve Gü­müş­ha­ne de artma, Rize ve Trab­zon il mer­kez­le­rin­de 2019 yı­lı­na göre azal­ma ya­şan­dı­ğı be­lir­til­di.
Tür­ki­ye’nin en fazla yağış alan il­le­rin­den Rize’de yağış mik­tar­la­rın­da be­lir­gin bir düşüş ya­şa­nır­ken, 2021 Ocak ayı ya­ğı­şı 153,9 mi­li­met­re ola­rak öl­çül­dü. Rize’de Ocak ayı uzun yıl­lar or­ta­la­ma­sı ise 232 mi­li­met­re ola­rak be­lir­len­miş­ti.
Art­vin ’de 2021 Ocak ayı ya­ğı­şı 49,4 mi­li­met­re öl­çül­dü. Ocak ayı uzun yıl­lar or­ta­la­ma­sı 84,8 mi­li­met­re olur­ken ya­ğış­lar Ocak ayı uzun yıl­lar or­ta­la­ma­sı­na göre yüzde 41,7 azal­ma, 2020 yılı Ocak ayı ya­ğış­la­rı­na göre yüzde 39,9 azal­ma gös­ter­di.
Bay­burt ilin­de, 2021 Ocak ayı ya­ğı­şı 18,2 mi­li­met­re öl­çü­lür­ken Ocak ayı uzun yıl­lar or­ta­la­ma­sı 27,1 mi­li­met­re oldu. Bu ilde ya­ğış­lar Ocak ayı uzun yıl­lar or­ta­la­ma­sı­na göre yüzde 32,84 azal­ma ya­şa­nır­ken 2020 yılı Ocak ayı ya­ğış­la­rı­na göre ise 56,9 artma gös­ter­di.
Gi­re­sun ’da ise 2021 Ocak ayı ya­ğı­şı 110,8 mi­li­met­re öl­çül­dü. Ocak ayı uzun yıl­lar or­ta­la­ma­sı 128,4 mi­li­met­re olan Gi­re­sun ’da ya­ğış­lar Ocak ayı uzun yıl­lar or­ta­la­ma­sı­na göre yüzde 13,7 azal­ma, 2020 yılı Ocak ayı ya­ğış­la­rı­na göre yüzde 21,8 azal­ma gös­ter­di.
Gü­müş­ha­ne ’de 2021 Ocak ayı ya­ğı­şı 30,6 mi­li­met­re öl­çü­lür­ken Ocak ayı uzun yıl­lar or­ta­la­ma­sı 35,6 mi­li­met­re ola­rak ger­çek­leş­ti. Bu ilde ya­ğış­lar, Ocak ayı uzun yıl­lar or­ta­la­ma­sı­na göre yüzde 14,04 azal­ma, 2020 yılı Ocak ayı ya­ğış­la­rı­na göre ise yüzde 3,7 azal­ma gös­ter­di.
Rize ilin­de 2021 Ocak ayı ya­ğı­şı 153,9 mi­li­met­re öl­çül­dü. Ocak ayı uzun yıl­lar or­ta­la­ma­sı 232 mi­li­met­re olan Rize’ de ya­ğış­lar, Ocak ayı uzun yıl­lar or­ta­la­ma­sı­na göre yüzde 33,6 azal­ma, 2020 yılı Ocak ayı ya­ğış­la­rı­na göre yüzde 31,8 azal­ma gös­ter­di.
Trab­zon ’da ise 2021 Ocak ayı ya­ğı­şı 63,2 mi­li­met­re öl­çül­dü. Ocak ayı uzun yıl­lar or­ta­la­ma­sı 23,76 mi­li­met­re olan Trab­zon ’da ya­ğış­lar Ocak ayı uzun yıl­lar or­ta­la­ma­sı göre yüzde 23,76 azal­ma, 2020 yılı Ocak ayı ya­ğış­la­rı­na göre yüzde 25 artma gös­ter­di.


Haber Merkezi

BİR GENÇLİK SORUNU OLARAK İLETİŞİM MEKANİZMALARI

İçinde bu­lun­du­ğu­muz ile­ti­şim çağı, oyun ve eğ­len­ce araç­la­rı­nın insan ha­ya­tı­na hük­met­ti­ği bir dö­nem­dir. İle­ti­şim me­ka­niz­ma­la­rı insan zih­ni­ne her türlü eğ­len­ce, oyun, alış­kan­lık gibi un­sur­la­rı aşı­la­mak­ta, özel­lik­le in­ter­net, si­ne­ma film­le­ri, müzik, radyo, video oyun­la­rı, bil­gi­sa­yar gibi eğ­len­ce­ler­le bir­lik­te be­ra­ber sanal hayat bazen ger­çek ha­ya­tın ye­ri­ne ge­çe­bil­mek­te­dir.
Çe­şit­li bil­gi­sa­yar oyun­la­rı, sanal kah­ra­man­lar, al­ter­na­tif sanal çev­re­ler, sanal kom­şu­lar özel­lik­le genç in­san­la­rı dün­ya­nın her ye­rin­de­ki dü­şün­ce, an­la­yış, fikir, dokt­rin, akım, yaşam bi­çim­le­ri gibi bir­çok fark­lı eği­lim­le baş başa bı­rak­mak­ta­dır. Ay­rı­ca insan ya­şa­mın­da di­ni­mi­zin be­lir­le­di­ği öl­çü­ler içe­ri­sin­de ya­şan­ma­sı ge­re­ken cin­sel ha­ya­tın bütün sap­kın­lık­la­rı, müs­teh­cen­lik, doğal dışı ni­te­lik­le­ri, ger­çek ha­yat­ta ya­şa­nıl­ma­sı müm­kün ol­ma­yan sanal fan­te­zi­le­ri ile genç­le­ri bu alan­da ger­çek ha­yat­tan ko­par­mak­ta, genç­le­rin zih­ni­ni kö­rel­te­rek adeta bir işgal bom­bar­dı­ma­nı­na tut­mak­ta­dır.
Bu bas­kı­la­rın al­tın­da ezi­len genç beyin ve genç ku­şak­lar öz­gün­lü­ğü­nü, ye­te­nek­le­ri­ni ve ya­ra­tı­lı­şı­na uygun olan do­ğal­lı­ğı­nı yi­tir­mek­te sanal âlem ile ger­çek âlem ara­sın­da sav­rul­ma­lar ya­şa­mak­ta­dır. Bunun aka­bin­de içine çök­müş bir beyin, genç­li­ğin di­na­miz­mi­ni ku­ru­ta­rak, okul, aile ve top­lum ya­şa­mın­da ba­şa­rı­sız ol­ma­sı­na sebep ol­mak­ta­dır. Böy­le­lik­le hayat ile ölüm ara­sın­da in­ti­ha­ra el­ve­riş­li bir insan pro­to­ti­pi or­ta­ya çık­mak­ta­dır.
Genç­le­ri­mi­zin sanal âlemi bilgi amaç­lı, öl­çü­lü eğ­len­ce ve hik­met sev­gi­si ara­yı­şı açı­sın­dan kul­lan­ma­la­rı daha ma­kul­dür. Fakat bu il­ke­le­rin önüne ge­çe­rek insan ha­ya­tı­nı işgal ede­bi­len sanal âlem; in­sa­nın bilgi dün­ya­sın­da bir bu­la­nık­lı­ğa, zih­nin­de bir kir­len­me­ye se­be­bi­yet ver­mek­te­dir. Bu durum mes­lek se­çi­mi aşa­ma­sın­da­ki gence olum­suz so­nuç­lar ver­mek­te, öğ­re­nim açı­sın­dan zaman kay­bı­na sebep ol­mak­ta­dır. Er­gen­lik ça­ğın­da sanal kah­ra­man, hi­ka­ye, si­ne­ma, madde ba­ğım­lı­ğı ve diğer eğ­len­ce tür­le­ri­ne öze­nen bazı genç­le­rin in­ti­har dü­şün­ce­si­ne kay­dık­la­rı ve te­şeb­büs et­tik­le­ri göz­lem­len­mek­te­dir. İlahî tak­di­rin çiz­gi­si ışı­ğın­da ha­ya­tın diz­gin­le­ri­ni elin­de tutan genç insan sanal âle­min bu tür kö­tü­lük­le­ri­nin far­kın­da ola­bil­me­li, genç­lik dö­ne­mi­nin en önem­li ser­ma­ye­si olan za­ma­nı­nı kendi ya­ra­rı­na sarf edecek bi­linç­te ola­cak­tır. (Kay­nak: DİB)

DSİ’den Rize’ye Son 18 Yılda 1,3 Milyar Liralık Yatırımla 82 Tesis Kazandırıldı

Dev­let Su İşleri (DSİ) Genel Mü­dür­lü­ğün­ce son 18 yılda Rize’ye 1 mil­yar 308 mil­yon li­ra­lık ya­tı­rım­la 82 tesis ka­zan­dı­rıl­dı­ğı bil­di­ril­di.

DSİ’den ya­pı­lan ya­zı­lı açık­la­ma­da, Rize’ye ya­pı­lan ya­tı­rım­lar­la de­va­sa pro­je­le­rin ha­ya­ta ge­çi­ril­di­ği be­lir­til­di.
Açık­la­ma­da, de­po­la­ma, su­la­ma ve top­lu­laş­tır­ma ça­lış­ma­la­rıy­la tarım ara­zi­le­rin­den en yük­sek fay­da­yı sağ­la­mak, mus­luk­la­ra sağ­lık­lı ve içi­le­bi­lir su ulaş­tır­mak, va­tan­daş­la­rı ve tarım ara­zi­le­ri­ni taş­kın risk­le­ri­ne karşı ko­ru­mak, hid­ro­elekt­rik ener­ji sant­ral­le­ri ile ül­ke­yi dışa ba­ğım­lı ol­mak­tan kur­tar­mak için tüm gü­cüy­le ça­lı­şan DSİ’nin, sür­dü­rü­le­bi­lir su yö­ne­ti­mi an­la­yı­şıy­la suyun her dam­la­sı­na sahip çık­tı­ğı vur­gu­lan­dı.
Açık­la­ma­da, DSİ Genel Mü­dü­rü Kaya Yıl­dız’ın şu gö­rüş­le­ri de yer aldı:
“Doğu Ka­ra­de­niz’in en önem­li il­le­rin­den biri olan Rize’ye son 18 yılda 82 tesis ile 1 mil­yar 308 mil­yon li­ra­lık ya­tı­rım ya­pıl­dı. Son 18 yılda ise iki içme suyu te­si­si inşa edil­di. Proje ça­lış­ma­la­rı devam eden içme suyu te­si­si 2022 yılı so­nu­na kadar ta­mam­la­na­cak. Top­lam­da 140 bin kişi için yılda 12,62 met­re­küp içme suyu temin edi­lecek. Ay­rı­ca Rize’ye taş­kın ris­ki­ni azalt­mak için son 18 yılda ta­mam­la­nan 64 taş­kın ko­ru­ma te­si­si ile 121 yer­le­şim yeri ve 17 bin 70 dekar ara­zi­nin taş­kın kont­ro­lü­nü sağ­la­dık ve 27 taş­kın ko­ru­ma te­si­si­nin de in­şa­at ça­lış­ma­la­rı­nın devam et­mek­te­dir.”
Yıl­dız, pro­je­le­rin ya­pıl­ma­sın­da en büyük des­tek­çi­le­ri olan Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan’a, Tarım ve Orman Ba­ka­nı Bekir Pak­de­mir­li’ye ve emeği geçen her­ke­se te­şek­kür etti.


Haber Merkezi

AK Parti Rize İl Gençlik Kollarında Mevcut Başkan Kadir Ali Çelik Yeniden Seçildi

AK Parti Rize İl Genç­lik Kol­la­rı 6. Ola­ğan Kong­re­sin­de mev­cut Baş­kan Kadir Ali Çelik ye­ni­den baş­kan­lı­ğa se­çil­di.

Ye­ni­şe­hir ka­pa­lı spor sa­lo­nun­da ger­çek­leş­ti­ri­len AK Parti Rize İl Genç­lik Kol­la­rı 6. Ola­ğan Kong­re­sin­de Kadir Ali Çelik tek liste ile gir­di­ği se­çim­de ye­ni­den İl Genç­lik kolu baş­kan­lı­ğı­na se­çil­di.
Kong­re­ye AK Parti Rize İl Baş­ka­nı İshak Alim, Rize Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi Metin, Genç­lik Kol­la­rı MKYK üye­le­ri Kübra Yü­ce­er, Halil İbra­him Ale­göz, Er­tuğ­rul Yıl­maz, Mert Le­vent Kanlı, İl Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­le­ri, İlçe Baş­kan­la­rı, İlçe Be­le­di­ye Baş­kan­la­rı, İl Genel Mec­lis Üye­le­ri, Be­le­di­ye Mec­lis Üye­le­ri ve par­ti­li­ler ka­tıl­dı.
Kong­re saygı du­ru­şu ve İstik­lal Marşı’nın okun­ma­sı ile baş­la­dı. Ar­dın­dan baş­kan­lık di­va­nı se­çi­mi ya­pıl­dı. Gün­de­min okun­ma­sı­nın ar­dın­dan, Yö­ne­tim Ku­ru­lu fa­ali­yet ra­po­ru okun­du ve oy­lan­dı.
Kong­re­nin açı­lış ko­nuş­ma­sı­nı yapan İl Genç­lik Kol­la­rı Baş­ka­nı Kadir Ali Çelik, AK Parti Genç­li­ği­nin her yerde ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “İnsa­nın ya­ra­dı­lı­şıy­la baş­la­yan na­mü­te­na­hi yü­rü­yü­şü­müz tüm ka­rar­lı­lı­ğıy­la sü­rat­le sür­mek­te­dir. Derin me­de­ni­yet kök­le­ri­ne bağlı, şu­ur­lu, dünü bu­gün­den ayırt ede­bi­len, Ana­do­lu ah­la­kıy­la ye­tiş­miş genç­le­rin ça­tı­sı olan Ak Parti Genç­lik Kol­la­rı her yerde ol­du­ğu gibi Rize’de de va­zi­fe­le­ri­ni ye­ri­ne ge­tir­mek­te­dir. Bun­dan üç gün önce Sayın Cum­hur­baş­ka­nı­mız tam bu­ra­da bu sa­lon­da me­saj­la­rı­nı verdi. He­pi­miz bu­ra­day­dık ve o an­la­ra canlı şahit olduk. Cum­hur­baş­ka­nı­mı­za evin­de ol­du­ğu­nu, bu şeh­rin O’nun ve par­ti­mi­zin ka­le­si ol­du­ğu­nu coş­ku­muz­la bir kez daha hay­kır­dık.” dedi.
AK Parti’nin genç­li­ği bam­baş­ka ya­rın­la­ra ha­zır­la­dı­ğı­nı be­lir­ten Çelik, “Bun­dan çok kısa zaman önce her şeyin eh­ven-i şer’ine razı olan bir genç­li­ği çok daha büyük ha­yal­ler kurma ve o ha­yal­le­ri ger­çek­leş­tir­me im­ka­nı­na ka­vuş­tur­du. Had­di­za­tın­da biz­ler ba­şar­ma­yı, feda et­me­yi, ada­le­ti, mu­vaf­fak ol­ma­yı geç­mi­şi­miz­den öğ­ren­dik. İl teş­ki­la­tı­mı­zın üye re­kor­la­rı ve bi­rin­ci­lik­le­ri­ne bizde uzun yıl­lar­dır mu­ha­fa­za et­ti­ği­miz üye ora­nın­da­ki bi­rin­ci­li­ği­miz­le des­tek ol­ma­ya ça­lış­tık. Bu doğ­rul­tu­da gö­rev­de ge­çir­di­ği­miz 3 yıl 2 aylık sü­reç­te so­rum­lu­su ol­du­ğu­muz gö­rev­le­ri­mi­zi büyük bir gay­ret­le ye­ri­ne ge­tir­me­nin mü­ca­de­le­si­ni ver­dik. Bu sü­reç­te ilde ve il­çe­ler­de, üni­ver­si­te ve li­se­ler­de da­va­mız için mü­ca­de­le veren tüm kar­deş­le­ri­me son­suz te­şek­kür ede­rim. Ça­lış­ma ar­ka­daş­la­rı­mız­dan ahi­re­te ir­ti­hal etmiş olan Mu­ham­met Sel­man Çelik kar­de­şi­miz başta olmak üzere tüm vefat eden teş­ki­lat men­sup­la­rı­mı­za tek­ra­ren Allah’tan rah­met di­le­rim.” dedi. Kong­re­de ko­nu­şan İl Baş­ka­nı İshak Alim, “Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zın ka­tı­lı­mıy­la ger­çek­leş­tir­di­ği­miz 7. Ola­ğan İl Kong­re­miz­de genç­lik kol­la­rı­mı­zın he­ye­ca­nı kong­re­mi­ze ayrı bir değer kattı. Bu an­lam­da genç­lik kol­la­rı­mı­za bir kez daha te­şek­kür edi­yo­rum. Kong­re­le­ri­miz bizim bay­rak ya­rı­şı­mız. Du­rak­sa­ma değil yeni bir baş­lan­gıç­tır ve bu baş­lan­gıç­ta yeni isim­le­rin ara­mı­za ka­tı­la­rak hal­ka­yı bü­yüt­me­miz­dir.” dedi.

Haber Merkezi

Şehit Ömer Halis, Bir Milletin Kaderini Değiştirmiştir!

40 yıl­dan beri PKK terör ör­gü­tü ile Tür­ki­ye’yi dize ge­ti­re­me­yen başta Em­per­ya­list ABD ve yan­daş­la­rı 15 Tem­muz ge­ce­si em­rin­de­ki fetö terör ör­gü­tü­nün hain darbe gi­ri­şi­mi sı­ra­sın­da An­ka­ra Özel Kuv­vet­ler Ko­mu­tan­lı­ğı­nı ele ge­çir­me­ye ça­lı­şan dar­be­ci ge­ne­ra­li al­nın­dan vurup dar­be­nin sey­ri­ni de­ğiş­ti­rip Tür­ki­ye’nin olası büyük bir iç sa­va­şa sü­rük­le­me­sin­den kur­ta­ran ve dar­be­ci­le­re ilk dar­be­yi vuran Şehit Ömer Ha­lis­de­mir’in 47. Doğum gü­nün­de ken­di­si­ni bir kez daha rah­met­le yad edi­yo­rum.
11 Ara­lık 2018 günü ma­ka­mın­da şehit olan Rize Em­ni­yet Mü­dü­rü Altuğ Verdiʹnin ölü­mü­nün 1. se­ne­yi dev­ri­ye­sin­de Mer­sinʹin Me­zit­li il­çe­si­ne ya­pı­lan anma tö­ren­le­ri son­ra­sın­da,15 Tem­muz ge­ce­si ha­in­le­re ilk dar­be­yi vuran ve olay anın­da şehit olan Ömer Ha­lis­de­mirʹin kab­ri­nin bu­lun­du­ğu Niğdeʹnin Bor il­çe­si­ne bağlı Çu­kur­ku­yu bel­de­sin­de­ki şe­hit­lik­te Ömer ha­lis­de­mirʹin kab­ri­ni zi­ya­ret ede­rek başta Şehit Ömer ha­lis­de­mir olmak üzere tüm şe­hit­le­ri yad et­miş­tik.
15 Tem­muz Dar­be­ci­le­re ilk dar­be­yi Ömer Ha­lis­de­mir vurdu. Özel Kuv­vet­ler Ko­mu­ta­nı Tüm­ge­ne­ral Zekai Ak­sa­kal­lı du­ru­mu öğ­re­nir öğ­ren­mez te­le­fo­nu­na sa­rıl­dı.
Ko­nuş­tu­ğu asker 20 yıl­lık silah ar­ka­da­şı Baş­ça­vuş Ömer Ha­lis­de­mirʹdi. Ha­ya­tı­nın en zor cüm­le­le­ri dö­kül­dü Ak­sa­kal­lı­nın ağ­zın­dan, ˮÖmer, Tuğ­ge­ne­ral Semih Terzi vatan ha­ini­dir onu, ka­rar­ga­ha gir­me­den öldür!..
Hak­kı­nı da helal et.ˮ ˮBaş üs­tü­ne ko­mu­ta­nım dedi Ömer Baş­ça­vuş, Helal etti hak­kı­nı ve he­lal­lik is­te­di ko­mu­ta­nın­dan… Bu onun son söz­le­ri oldu. Ömer Ha­lis­de­mir dar­be­ci Vatan haini FETÖʹcü sözde ge­ne­ra­li gö­zü­nü kırp­ma­dan al­nı­nın or­ta­sın­dan vurdu..
Kah­ra­man Şehit Ömer Ha­lis­de­mir,15 Tem­muz ge­ce­si Türk Mil­le­ti­nin ka­de­ri­ni de­ğiş­ti­re­rek, Türk as­ke­ri­nin şa­nı­na şan kattı..
Fetö Terör Ör­gü­nün ka­ran­lık iç yü­zü­nü or­ta­ya çı­ka­rak araş­tır­ma­cı yazar Nedim Şener, kon­fe­rans için gel­di­ği Rize’de Fetö ör­gü­tü men­sup­la­rı­nın hala aktif du­rum­da ol­duk­la­rı­nı, darbe son­ra­sı As­ke­ri­ye’nin %35’i te­miz­le­nir­ken, başta Yargı,Em­mi­yet ve Kamu’da çok ciddî oran­da krip­to FETÖ Terör ör­gü­tü men­sup­la­rı halen ko­num­la­rı­nı mu­ha­fa­za edi­yor­lar di­ye­rek çok ciddi uya­rı­lar yap­mış­tı.
Ama ne ha­zin­dir ki, 15 Tem­muz ge­ce­si so­kak­lar­da mey­dan­lar­da ol­ma­yan bin­ler­ce Krip­to,fe­tö­cü daha sonra el­le­rin­de Recep Tay­yip Er­do­ğan Pos­ter­le­ri ve Türk bay­rak­la­rıy­la başta Rize Cum­hu­ri­yet mey­da­nı olmak üzere, Tür­ki­ye’deki mey­dan­la­rın en ön saf­la­rı­na ge­çe­rek, statü ve ko­num­la­rı­nı mu­ha­fa­za et­ti­ler ve halen edi­yor­lar ma­ale­sef…

Nedim Şener’in de­di­ği gibi “15 Tem­muz’u asla unut­ma­yın, asıl unu­tur­sa­nız işte işte o zaman acı­na­cak hale ge­lir­si­niz”
15 Tem­muz ge­ce­si şe­ha­det şer­be­ti­ni içen başta Şehit Ömer Ha­lis­de­mir olmak üzere tüm şe­hit­le­ri­mi­zi bir kez daha şük­ranʹla ve rah­met­le anı­yo­rum.

EKONOMİ İYİ İSE BANKALARA HÜCUM NİYE

Eko­no­mi iyi değil der­ken ha­li­mi­ze acı­yo­rum. Mil­let Ban­ka­la­ra mah­kûm edil­miş.
Tab­lo­yu TBB ha­zır­la­dı, yurt ge­ne­lin­de özel ve kamu Ban­ka­la­rın­dan alı­nan kre­di­le­rin İl İl dö­kü­mü ya­yın­lan­dı.
2020 yı­lın­da ban­ka­lar­dan alı­nan kre­di­ler­de 81 Vi­la­ye­tin ba­şı­nı ha­liy­le İstan­bul çe­ki­yor.
Kamu Ban­ka­la­rın­dan alı­nan kre­di­ye göre Rize 6.526 mil­yon lira ile 33.sı­ra­da, Özel Ban­ka­lar­dan ise 3.569 mil­yon­luk kredi ile 35.sı­ra­da.
Çayın Baş­ken­ti, Cum­hur­baş­ka­nı­nın mem­le­ke­ti, AK Parti’ye en çok oy veren İl ola­rak Rize’de va­tan­da­şın Kredi almak için Ban­ka­la­ra hücum et­me­si eko­no­mi­nin iyi ol­du­ğu­nu mu gös­te­ri­yor.
Kamu özel top­lam 10.095 mil­yon lira kre­di­nin Rize’de kul­la­nıl­ma­sı eko­no­mi­ye mi katkı ol­muş­tur, yoksa va­tan­da­şın borç­la­rı­nı öde­mek için mi kul­la­nıl­mış­tır.
An­ka­ra’daki Hü­kü­met her ne kadar kabul et­mi­yor­sa da va­tan­da­şın geçim şart­la­rı çok ağır­laş­tı.
Çay simit he­sap­la­rı tar­tı­şı­lır du­rum­da.
İşsiz­lik had saf­ha­da.
İş var de­ni­li­yor­sa as­ga­ri üc­re­tin ev bark ge­çin­dir­me­ye ye­ter­li ol­du­ğu­nu kaç kişi söy­le­ye­bi­lir.
Pan­de­mi do­la­yı­sıy­la sos­yal eko­no­mik ha­ya­tın sek­te­ye uğ­ra­dı­ğı­nı bi­li­yo­ruz. Bu ko­nu­da önlem almak bizi yö­ne­ten­le­re düşer.
COVİD-19 da ne­re­de­yiz
1 sene oldu dünya bu Vi­rüs­le ta­nış­tı.
Ne­re­den gel­di­ği, ne­re­den ya­yıl­dı­ğı önem­li değil, ver­di­ği zarar ve ha­sar­lar her gün ar­tı­yor.
Du­yar­lı in­san­lar sal­gın­dan et­ki­len­me­mek için dev­le­tin al­dı­ğı ka­rar­la­ra uy­ma­ya ça­lı­şı­yor.
Top­lu­luk­lar­dan uzak dur­mak bi­rin­ci ted­bir. Çok mec­bur ol­ma­dık­ça ba­şı­boş so­kak­lar­da do­laş­ma­nın bir an­la­mı ol­ma­sa gerek.
Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­nın geçen hafta açık­la­dı­ğı Ka­ra­de­niz Böl­ge­sin­de­ki tablo hiçte iç açıcı değil ama sebep sonuç var­sa­yı­mı­na çok dik­kat et­me­li­yiz.
Bir­kaç aydır Rize’deki yet­ki­li­le­ri­miz başta Va­li­lik ve Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü­müz SOS­YAL ME­SA­FE, TEMİZLİK VE MASKE KO­NU­SUN­DA ger­çek­ten has­sa­si­yet­ler gös­ter­di­ler.
Bu sal­gın­dan bir­çok dos­tu­mu­zu ar­ka­da­şı­mı­zı ak­ra­ba­mı­zı kay­bet­tik, bir­ço­ğu­nun ce­na­ze­si­ne dahi ka­tı­la­ma­dık.
Bu ger­çek or­ta­da iken bu sü­reç­te insan ola­rak alı­nan ted­bir­le­re uy­ma­ya ça­lı­şa­lım.
Ben iyi­yim bana bir şey olmaz di­ye­rek ted­bi­ri elden bı­rak­ma­ya­lım.
Si­ya­si par­ti­ler ol­maz­sa ol­ma­zı­mız ama var­sın olsun bir top­lan­tı­sı­na bir genel ku­ru­lu­na ka­tıl­ma­ya­lım.
Gü­nü­müz­de durum cid­di­ye­ti­ni ko­ru­yor.
İş aş ve ev dı­şın­da top­lu­luk­lar­la bu­luş­ma­ya­lım.
Hiç­bir şey sağ­lı­ğı­mız­dan önem­li de­ğil­dir.

ÇORUH EDAŞ EKİPLERİ KAR KIŞ GECE GÜNDÜZ DEMEDEN İŞBAŞINDA

Yoğun kış şart­la­rı­nın ya­şan­dı­ğı ili­miz­de va­tan­daş­la­rın ka­ran­lık­ta kal­ma­ma­sı için Çoruh EDAŞ ekip­le­ri gece gün­düz de­me­den ara­lık­sız ça­lı­şı­yor.İl mer­ke­zi, İlçe ve köy­ler­de yağan kar do­la­yı­sıy­la ener­ji nakil hat­la­rın­da mey­da­na gelen arı­za­la­ra za­ma­nın­da ya­pı­lan mü­da­ha­le­ler ile va­tan­daş­lar ka­ran­lık­ta kal­mak­tan kur­tu­lu­yor.

Çoruh Edaş ça­lı­şan­la­rı­nın arı­za­la­ra za­ma­nın­da mü­da­ha­le­si ile ka­ran­lık­ta kal­mak­tan kur­tul­duk­la­rı­nı söy­le­yen va­tan­daş­lar dı­şar­da don­du­ru­cu soğuk ve kar var.Ener­ji hat­la­rı­mız­da za­man­sız arı­za­lar ola­bi­li­yor. Arıza ekip­le­ri müm­kün ol­du­ğun­ca en kısa za­man­da ge­le­rek arı­za­la­ra ge­rek­li mü­da­ha­le­yi ya­pı­yor.
Biz­ler bu ça­lış­ma­lar­dan tabi iki mem­nu­nuz. İnşal­lah hiç­bir kez kaza ol­ma­dan ça­lış­ma­la­rı­nı ta­mam­lar­lar’ de­nil­di.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

MHP ESKİ MİLLETVEKİLİNDEN TÜRKİSTANA ÇEŞME

MHP eski İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Ri­ze­li Boz­kurt Yaşar Öz­türk su­suz­luk çe­ki­len Af­ga­nis­tan’ın Güney Tür­kis­tan böl­ge­sin­de çeşme yap­tır­dı.

1999-2004 Yı­lın­da MHP İstan­bul Mil­let­ve­ki­li olan eği­tim­ci Ri­ze­li Boz­kurt Yaşar Öz­türk’ün Af­ga­nis­tan Güney Tür­kis­tan’da ta­ma­mı Türk nü­fu­sun ol­du­ğu su­suz­luk çeken in­san­lar için kuyu aça­rak çeşme yap­ma­sı yöre in­sa­nı­nı içme su­yu­na ka­vuş­tur­ma­sı se­vinç­le kar­şı­lan­dı.


MHP Eski Mil­let­ve­ki­li İkiz­de­re­li Boz­kurt Yaşar Öz­türk ta­ra­fın­dan aile men­sup­la­rı Asiye Tu­ran­lı, Fa­di­me Öz­türk ve İsmail Öz­türk adına ya­pı­lan İçme Suyu Hay­ra­tı yö­re­de su­suz­luk çeken in­san­lar ta­ra­fın­dan se­vinç­le coş­kuy­la kar­şı­lan­dı.
Af­ga­nis­tan’ın Kuzey böl­ge­sin ta­ma­men Türk. Daha doğ­ru­su bu bölge Tarih sah­ne­si­ne çık­tı­ğı­mız kadim Türk Yurdu.
İskit, Akhun, Kök­türk, Ka­ra­han, Gazne, Sel­çuk, Ba­bür­le­rin mi­ra­sı.
Yani Türk­lü­ğün ma­ya­lan­dı­ğı coğ­raf­ya, bu­ra­da muh­taç in­san­la­rı­mı­za bir çeşme yap­tım çok değil.
Bu Hay­rat­la­ra des­tek veren, Ön­cü­lük eden ve hayat bul­du­ran kar­deş­le­ri­me çok te­şek­kür edi­yo­rum. Allah he­pi­niz­den razı olsun’ dedi.
Tür­ki­ye’den ha­yır­se­ver iş adam­la­rı ay­rı­ca biri Şi­bir­gan a bağlı Yekke Pette kö­yün­de, di­ğe­ri Kun­duz İli Dong kö­yün­de iki çeşme ya­pa­rak köy in­san­la­rı­nın hiz­me­ti­ne sundu.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

ÇAYKUR RİZESPOR BİR PUANA RAZI OLDU

Süper Lig’in 26. haf­ta­sın­da MKE An­ka­ra­gü­cü, sa­ha­sın­da kar­şı­laş­tı­ğı Çay­kur Ri­zes­por ile 1-1 be­ra­be­re kaldı.

Maç­tan da­ki­ka­lar (İlk Yarı)

 1. 3. da­ki­ka­da Çay­kur Ri­zes­por’da sol ka­nat­ta topla bu­lu­şan Sa­mu­dio ceza sa­ha­sı­na sert bir orta yaptı. Gelen or­ta­ya kafa vu­ru­şu­nu yapan Don­sah ta­kı­mı­nı 1-0 öne ge­çir­di. 26. da­ki­ka­da Çay­kur Ri­zes­por’un de­fans­tan çı­kar­ken kap­tır­dı­ğı topla bu­lu­şan Lu­ka­sic bek­let­me­den Pa­int­sill’le oy­na­dı. Pa­int­sill’in şutu ka­le­ci Gök­han’da kaldı. 45. da­ki­ka’da İbra­him Akdağ’ın or­ta­sın­da ka­fa­lar­dan seken top Bör­ven’in önün­de kaldı. Sert ve düz­gün bir şut çı­ka­ran Bör­ven du­ru­mu 1-1’e ge­tir­di.
  Maç­tan da­ki­ka­lar (İkinci yarı)
 2. 51. da­ki­ka­da Çe­ki­çi’nin kul­lan­dı­ğı kor­ner­de yük­se­len Ku­lu­sic’in kafa vu­ru­şu az fark­la yan­dan auta gitti. 81. da­ki­ka­da Ge­ral­do’nun fal­so­lu or­ta­sı di­re­ğin ya­nın­dan auta çıktı. 88. da­ki­ka­da ceza sa­ha­sı dı­şın­da topla bu­lu­şan Mic­halak’ın yap­tı­ğı vu­ruş­ta meşin yu­var­lak ka­le­ci Kor­can’da kaldı.
 3. Stat: Er­ya­man
 4. Ha­kem­ler: Halis Öz­kah­ya x, Meh­met Cem Ha­noğ­lu x, Deniz Caner Öza­ral x MKE An­ka­ra­gü­cü: Kor­can Çe­li­kay xx,Kit­si­ou xx, Ku­lu­sic xx, Erdi Dik­men xx, Atila Turan xx, İbra­him Akdağ xx, Voca xx, Saba xx, Lu­ka­sic xx, Pa­int­sill xx, Bor­ven xxx
 5. Ye­dek­ler: Fri­ed­rich, Şah­ver­di Çetin, Di­o­us­se, Çe­ki­ci, Emre Güral, Ge­ral­do, Pinto, Alper Potuk, Orkan Çınar, Em­bi­ya Ay­yıl­dız
 6. Tek­nik Di­rek­tör: Hik­met Ka­ra­man
 7. Çay­kur Ri­zes­por: Gök­han Akkan xx, Emir Di­la­ver xx, Me­ri­ah xx, Selim Ay xx, İsmail Köy­ba­şı xx, Don­sah xxx (Doğan Er­do­ğan dk. 19 x), Onur Bulut xx, Do­ko­vic xx, Ab­dul­lah Durak xx, Sa­mu­dio xx, Skoda xx
 8. Ye­dek­ler: Zafer Gör­gen, Talbi, Yasin Peh­li­van, Tunay Torun, Mo­ro­zi­uk, So­der­lun, Mic­ha­lak, Sabo, Meln­jak
 9. Tek­nik Di­rek­tör: Ma­ri­us Su­mu­di­ca
 10. Gol­ler: Don­sah (dk. 3)(Çay­kur Ri­zes­por), Bör­ven (dk. 45)(MKE An­ka­ra­gü­cü)
 11. Sarı Kart­lar: Ku­lu­sic, Pinto (MKE An­ka­ra­gü­cü) Yasin Peh­li­van (Çay­kur Ri­zes­por)

Rizesporlu Loic Remy Ameliyat Edildi

Süper Lig ekip­le­rin­den Çay­kur Ri­zes­por’un Fran­sız oyun­cu­su Loic Remy’nin ame­li­yat edil­di­ği bil­di­ril­di.

Çay­kur Ri­zes­por Sağ­lık Ko­mis­yo­nu Baş­ka­nı Prof. Dr. Hasan Türüt, yap­tı­ğı ya­zı­lı açık­la­ma­da, Remy’nin kasık böl­ge­sin­de­ki kas sa­kat­lı­ğı ne­de­niy­le önce Rize’de, ar­dın­dan İstan­bul’da ge­rek­li te­da­vi­si­nin ya­pıl­dı­ğı­nı be­lirt­ti.
Oyun­cu­nun ge­le­cek­te­ki sağ­lı­ğı açı­sın­dan cer­ra­hi mü­da­ha­le ge­rek­ti­ği ifade edi­len açık­la­ma­da, şun­lar kay­de­dil­di: “Spor­cu­mu­za Al­man­ya’daki bir kli­nik ile ya­pı­lan gö­rüş­me­ler so­nun­da ba­şa­rı­lı bir ope­ras­yon ger­çek­leş­ti­ril­miş­tir. Bütün bu süreç spor­cu­muz Remy ile ku­lü­bü­mü­zün sağ­lık ekibi ve yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri­mi­zin kar­şı­lık­lı is­ti­şa­re ve bilgi pay­la­şı­mı ma­ri­fe­tiy­le biz­zat ku­lü­bü­müz ta­ra­fın­dan yö­ne­til­miş­tir. Şu an iti­ba­rıy­la pro­fes­yo­nel fut­bol­cu­muz Loic Remy te­sis­le­ri­miz­de sağ­lık eki­bi­mi­zin yö­ne­ti­min­de re­ha­bi­li­tas­yon sü­re­cin­de olup her­han­gi bir olum­suz­luk ge­liş­me­di­ği tak­dir­de iki hafta için­de saha ça­lış­ma­la­rı­na baş­la­ma­sı plan­lan­mak­ta­dır.”


Haber Merkezi

KARAYOLLARI KÖPRÜYE KİLİT TAKTI

Ri­ze-Er­zu­rum ka­ra­yo­lu üze­rin­de Çam­lık-Siv­ri­ka­ya kö­yün­de bu­lu­nan yay­la­ya giden yol üze­rin­de­ki yaya köp­rü­sü Ka­ra­yol­la­rı ta­ra­fın­dan 4 yıl­dır ta­mam­lan­ma­dı.

İkiz­de­re’nin Me­hu­le Yay­la­sı­na ula­şım sağ­la­yan eski köp­rü­nün Ri­ze-Er­zu­rum ka­ra­yo­lu duble yol ça­lış­ma­sın­da ka­ra­yol­la­rı ta­ra­fın­dan ye­ni­si ya­pı­la­cak ge­rek­çe­siy­le 4 yıl önce yı­kıl­dı­ğı­nı söy­le­yen yayla sa­kin­le­ri köp­rü­le­ri­nin halen ya­pıl­ma­ma­sın­dan şi­ka­yet edi­yor.
Yay­la­ya ulaş­mak için 2 km yaya yolu ol­du­ğu­nu ve bu köp­rü­yü kul­lan­dık­la­rı­nı söy­le­yen yayla sa­kin­le­ri ’Ka­ra­yo­lun­da­ki duble ça­lış­ma­sı için ka­ra­yol­la­rı ta­ra­fın­dan yı­kı­lan yaya köprü ula­şım­da kul­la­nı­lı­yor­du.
Yay­la­da 10 hane yay­la­cı­mız var.
Bizim köp­rü­müz ka­ra­yo­lu ça­lış­ma­sı do­la­yı­sıy­la Ka­ra­yol­la­rı ekip­le­ri ta­ra­fın­dan bo­zul­muş­tu.
4 yıl önce Ka­ra­yol­la­rı boz­du­ğu köp­rü­nün ye­ri­ne demir pro­fil­den bu gö­rü­nen köp­rü­yü yaptı ama ta­mam­lan­ma­dı­ğı için üze­rin­den ge­çi­le­mi­yor ve ka­pı­sı­na da kilit koydu.4 yıl­dır ki­lit­li köp­rü­müz ne zaman ta­mam­la­na­cak bil­mi­yo­ruz. Yayla sa­kin­le­ri ola­rak mağ­du­ruz. Yak­la­şık 25 metre uzun­lu­ğun­da 3 ayak­lı köp­rü­müz ne zaman ta­mam­la­na­cak. Bu şe­kil­de köp­rü­yü kul­la­na­mı­yo­ruz’ de­di­ler.


Haber-Foto: İsmet KÖ­SOĞ­LU

RİZE CHP DEN ŞEHİT DUYARLILIĞI

CHP Rize İl Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan Gara’da şehit edi­len 13 as­ke­ri­miz için il ve ilçe bi­na­la­rı­na ’Şe­hit­le­ri­mi­zi Say­gıy­la Anı­yo­ruz ’pan­kart­la­rı astı.

CHP Rize İl Baş­kan­lı­ğın­dan ya­pı­lan açık­la­ma­da ’Şe­hit­le­ri­miz­le il­gi­li 3 gün­lük yas ilan edil­sin. Gara da şehit edi­len 13 Gü­ven­lik gö­rev­li­si ve sivil va­tan­daş­la­rı­mız ve tüm şe­hit­le­ri­mi­zin anı­sı­na ilçe bi­na­la­rı­mı­za “Şe­hit­le­ri­mi­zi say­gıy­la anı­yo­ruz” afiş­le­ri­mi­zi aşı­yo­ruz. Afiş­le­ri­miz 3 gün bo­yun­ca as­kı­da ka­la­cak­tır. Üç gün bo­yun­ca par­ti­mi­zin tüm et­kin­lik­le­ri top­lan­tı vs iptal edil­miş­tir. İste­riz ki ve öne­ri­yo­ruz ki tüm Tür­ki­ye de ulu­sal yas ilan ede­lim. Eğer bu ol­mu­yor­sa Rize için yerel yas ilan edil­sin Va­li­lik ka­ra­rıy­la il ge­ne­lin­de bay­rak­la­rı­mı­zı ya­rı­ya in­di­re­lim. Biz bu amaç­la ilk adım ola­rak il­çe­le­ri­mi­ze afiş­le­ri­mi­zi astık ve parti fa­ali­yet­le­ri­mi­zi 3 gün bo­yun­ca er­te­le­dik. 19 Şubat ‘ta ya­pa­ca­ğı­mız Gü­ney­su ilçe baş­kan­lı­ğı­mı­zın yeni bi­na­sı­nın açı­lı­şı­nı 23 Şubat ta­ri­hi­ne er­te­le­dik’ de­nil­di.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

Rizesporlu Dusan Jovancic Tobol Kostanay Takımına Kiralandı

Çay­kur Ri­zes­por’un sezon ba­şın­da renk­le­ri­ne kat­tı­ğı Dusan Jo­van­cic Ka­za­kis­tan’ın Tobol Kos­ta­nay ta­kı­mı­na ki­ra­lan­dı.

Çay­kur Ri­zes­por’un, Sır­bis­tan’ın Kı­zıl­yıl­dız ta­kı­mın­dan sezon ba­şın­da kad­ro­su­na kat­tı­ğı ve 2+1 yıl­lık söz­leş­me im­za­la­dı­ğı 29 ya­şın­da­ki orta saha oyun­cu­su Dusan Jo­van­cic, Ka­za­kis­tan’ın Tobol Kos­ta­nay ta­kı­mı­na ki­ra­lan­dı.
Çay­kur Ri­zes­por’dan ya­pı­lan açık­la­ma­da, “Pro­fes­yo­nel fut­bol­cu­muz Dusan Jo­van­cic, sezon so­nu­na kadar Ka­za­kis­tan’ın Tobol Kos­ta­nay ta­kı­mı­na ki­ra­lan­mış­tır. Fut­bol­cu­mu­za yeni ku­lü­bün­de ba­şa­rı­lar di­li­yo­ruz” ifa­de­le­ri­ne yer ve­ril­di.

Haber Merkezi