Rize ili ge­ne­lin­de et­ki­li olan kar ya­ğı­şı ne­de­niy­le; tüm eği­tim ku­rum­la­rın­da yüz yüze eği­ti­me 17 Şubat Çar­şam­ba günü bir gün sü­rey­le ara ve­ri­lir­ken,Kamu ku­rum­la­rı­nız­da­ki en­ge­li, kro­nik has­ta­lı­ğı olan ve ha­mi­le ba­yan­lar­da yarın izin­li sa­yı­la­cak.

Rize Va­li­li­ği sos­yal medya he­sap­la­rın­dan ko­nuy­la il­gi­li yap­tı­ğı pay­la­şım­da;
İlimiz ge­ne­lin­de et­ki­li olan kar ya­ğı­şı ne­de­niy­le; tüm eği­tim ku­rum­la­rı­mız­da yüz yüze eği­ti­me 17 Şubat Çar­şam­ba günü bir gün sü­rey­le ara ve­ril­miş­tir.
Ay­rı­ca Kamu ku­rum­la­rı­mız­da­ki en­ge­li, kro­nik has­ta­lı­ğı olan ve ha­mi­le ba­yan­lar­da yarın izin­li sa­yı­la­cak.
Haber Merkezi