Prof. Dr. Özlü Doğu Doğu Karadeniz’de Covid-19 vakalarındaki artışın nedenini açıkladı

Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­sin­de son bir haf­ta­da artan Co­vid-19 va­ka­la­rı­nı de­ğer­len­di­ren Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı Bilim Ku­ru­lu Üyesi ve Ka­ra­de­niz Tek­nik Üni­ver­si­te­si (KTÜ) Tıp Fa­kül­te­si Göğüs Has­ta­lık­la­rı Ana­bi­lim Dalı Öğ­re­tim üyesi Prof. Dr. Tev­fik Özlü, hafta sonu so­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­la­rı ne­de­niy­le yöre in­sa­nı­nın bir ço­ğu­nun Cuma günü ak­şa­mı iti­ba­riy­le köy­le­ri­ne git­ti­ği­ni ve orada komşu ve ak­ra­ba­la­rı ile bir araya gel­di­ği­ni be­lir­te­rek vaka ar­tış­la­rın­da bu du­ru­mun et­ki­li ol­du­ğu­nu söy­le­di.

Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­sin­de son bir haf­ta­da artan Co­vid-19 va­ka­la­rı­nı de­ğer­len­di­ren Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı Bilim Ku­ru­lu Üyesi ve Ka­ra­de­niz Tek­nik Üni­ver­si­te­si (KTÜ) Tıp Fa­kül­te­si Göğüs Has­ta­lık­la­rı Ana­bi­lim Dalı Öğ­re­tim üyesi Prof. Dr. Tev­fik Özlü, hafta sonu so­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­la­rı ne­de­niy­le yöre in­sa­nı­nın bir ço­ğu­nun Cuma günü ak­şa­mı iti­ba­riy­le köy­le­ri­ne git­ti­ği­ni ve orada komşu ve ak­ra­ba­la­rı ile bir araya gel­di­ği­ni be­lir­te­rek vaka ar­tış­la­rın­da bu du­ru­mun et­ki­li ol­du­ğu­nu söy­le­di.
Sağ­lık Ba­ka­nı Fah­ret­tin Koca’nın sos­yal med­ya­dan açık­la­dı­ğı tab­lo­ya göre 8-14 Şubat ta­rih­le­ri ara­sın­da Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’ndeki il­le­rin haf­ta­lık vaka sa­yı­la­rın­da Tür­ki­ye ge­ne­lin­de ilk sı­ra­yı al­ma­sı­nı de­ğer­len­di­ren Özlü, açık­la­nan tab­lo­nun ken­di­le­ri için bir sürp­riz ol­ma­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Açık­la­nan tab­lo­ya göre, Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­sin­de haf­ta­lık vaka sa­yı­la­rı Trab­zon’da 100 bin ki­şi­de 228,08, Rize’de 100 bin ki­şi­de 202,44, Ordu’da 100 bin ki­şi­de 194,42, Gi­re­sun’da 100 bin ki­şi­de 184,34 ola­rak ger­çek­leş­ti.
Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’ndeki bu il­le­ri yine aynı böl­ge­den Gü­müş­ha­ne’de 100 bin ki­şi­de 97,18, Art­vin’de 87,42 ve Bay­burt’ta 100 bin ki­şi­de 60,71 ola­rak iz­le­di. Bu ra­kam­lar, İstan­bul, An­ka­ra, İzmir gibi büyük il­le­rin çok üze­rin­de olur­ken, İstan­bul’da 100 bin ki­şi­de 60,19. An­ka­ra’da 35,49. İzmir’de ise 44,39 ola­rak be­lir­len­di. En az vaka sa­yı­la­rı ise Şır­nak’ta 100 bin ki­şi­de 7,82. Hak­ka­ri’de ise 100 bin ki­şi­de 9,55 ola­rak ger­çek­leş­ti. “Çok süp­riz ol­ma­dı” Ko­nuy­la il­gi­li de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lu­nan Prof. Dr. Tev­fik Özlü, “Tablo ya­yın­la­nır ya­yın­lan­maz bizim ilk dik­ka­ti­mi­zi çeken o oldu.

Çok sürp­riz ol­ma­dı. Bu böl­ge­de ça­lı­şan bir hekim ola­rak son za­man­lar­da özel­lik­le aile içi bu­laş­la­rın çok fazla ol­du­ğu­nu gö­rü­yor­duk.
Vaka sa­yı­la­rın­dan ha­ki­ka­ten yük­sek­lik var. Neden Ka­ra­de­niz Böl­ge­sin­de böyle. Bunun tam net ce­va­bı­nı bil­mi­yo­rum ancak tah­mi­nim göz­lem­le­rim bu böl­ge­de daha çok aile içi bu­laş­la­rın çok ol­du­ğu yö­nün­de. Çünkü aynı aile­den çok sa­yı­da has­ta­mız olu­yor. Yani bir ba­kı­yor­su­nuz bir aile­de 7-8 kişi bir­den Covid olmuş, ba­zı­la­rı has­ta­ne­de ya­tı­yor ba­zı­la­rı evde te­da­vi olu­yor yoğun ba­kım­da ya­tan­lar var. Ma­ale­sef kay­bet­ti­ği­miz has­ta­la­rı­mız olu­yor. Genel ola­rak bak­tı­ğı­mız­da Ka­ra­de­niz in­sa­nı çok sıcak kanlı, bir arada ol­ma­yı seven, ya­kın­la­rıy­la dost­la­rıy­la ol­ma­yı seven sos­yal bir ya­pı­sı var. Hafta sonu so­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­la­rı ne­de­niy­le in­sa­nı­mı­zın çoğu Cuma günü ak­şa­mı iti­ba­riy­le köy­le­re gi­di­yor ve orada bir araya ge­li­yor­lar.
Ak­ra­ba, aile bütün kar­deş­ler, eşler, ço­cuk­lar, to­run­lar, bü­yü­kan­ne­ler, bü­yük­ba­ba­lar konu kom­şu­da bazen bun­la­ra ka­tı­lı­yor.
Ba­ya­ğı büyük, hafta sonu Cu­mar­te­si, Pazar kah­val­tı sof­ra­la­rı ku­ru­lu­yor bir arada ye­ni­li­yor içi­li­yor soh­bet edi­li­yor.
İki gün hafta sonu köyde bir­lik­te vakit ge­çi­ri­yor­lar. Tabi bu arada bu­laş­lar olu­yor.Benim gör­dü­ğüm ka­da­rıy­la bu böl­ge­de­ki vaka sa­yı­la­rı­nın bu kadar yük­sek çık­ma­sı­nın en önem­li se­be­bi aile içi bir araya gel­me­ler.
Çünkü şe­hir­de evin­de yal­nız ka­pa­lı kal­mak is­te­mi­yor köy yeri daha rahat, giriş çı­kış­lar kolay de­ne­tim­ler yok. Aile içi, kom­şu­lar bir araya ge­le­bi­li­yor.Bu­ra­da sorun var. Bir de Ka­ra­de­niz Böl­ge­si dı­şa­rı­ya çok açık bir böl­ge­dir.
Bu­ra­dan göç etmiş çok sa­yı­da Tür­ki­ye’nin her ye­rin­de, dün­ya­nın her ye­rin­de Ka­ra­de­niz­li var. Do­la­yı­sıy­la ha­re­ket­li­lik fazla, gi­riş­ler çı­kış­lar.Yurt dı­şın­dan olsun Tür­ki­ye’nin değer mer­kez­le­rin­den olsun.Bu­ra­ya gelen giden ve o ve­si­ley­le bu­la­şan va­ka­lar­da olu­yor. Ama ha­ki­ka­ten çok yük­sek vaka sa­yı­la­rı­mız, dik­kat çe­kecek kadar yük­sek” diye ko­nuş­tu.
“Yüz yüze eği­tim­de du­ru­mu göz­le­mek lazım” Köy­ler­de hafta ba­şın­dan iti­ba­ren baş­la­yan yüz yüze eği­ti­mi de de­ğer­len­di­ren Özlü, ”Önü­müz­de­ki gün­ler­de her il kendi va­ka­la­rı­na göre okul­lar­da­ki du­ru­mu ken­di­si ka­rar­laş­tı­ra­bi­lir. Bu du­ru­mu göz­le­mek lazım.
Sayın Bakan da söy­le­miş­ti, Cum­hur­baş­ka­nı­mız da söy­le­miş­ti du­ru­mun göz­lem al­tın­da tu­tu­la­ca­ğı­nı. Her­han­gi bir sorun olur­sa bu­ra­dan da geri adım atı­la­bi­le­ce­ği­ni söy­le­miş­ti.
Bu son dönem ya­pı­lan ha­zır­lık­lar, lokal bil­gi­le­re göre il bazlı ka­rar­la­rın alın­ma­sı yö­nün­de. Önü­müz­de­ki gün­ler­de her il kendi va­ka­la­rı­na göre okul­lar­da­ki du­ru­mu ken­di­si ka­rar­laş­tı­ra­bi­lir. Yani eğer belli böl­ge­ler­de vaka sa­yı­la­rı çoksa orada okul­lar ara ve­ri­le­bi­lir veya iyiy­se durum kont­rol al­tın­da ise okul­lar açı­la­bi­lir. Yani bu ya­sak­la­ma­lar, kı­sıt­la­ma­lar­la, ted­bir­ler­le il­gi­li ka­rar­lar artık bun­dan sonra sa­nı­yo­rum il bazlı ola­rak ve­ri­lecek.
Her il kendi du­ru­mu­na ba­ka­rak gev­şe­me­ler nor­mal­leş­me­ler­le il­gi­li adım­la­rı ata­bi­lecek yada ter­si­ne sorun devam edi­yor­sa ya­sak­lar, ted­bir­ler ge­ti­ri­le­bi­lir” şek­lin­de ko­nuş­tu. “Ne zaman nor­ma­le dö­nü­le­bi­lir?” ko­nu­sun­da da de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lu­nan Özlü, “Keşke hep is­ti­yo­ruz ba­ka­lım ola­cak mı ?
Bu bi­raz­da önü­müz­de­ki gün­ler­de belli ola­cak ancak hızlı bir şe­kil­de aşı­lan­ma ya­pı­lı­yor Tür­ki­ye’de. Ger­çek­ten pan­de­miy­le il­gi­li en büyük et­ki­yi aşı­la­ma­mak­la ya­pa­bi­li­riz.
Hızlı aşı­la­ma­yı ya­par­sak ted­bir­le­ri de dik­kat­li şe­kil­de takip ede­rek sü­re­ci uyumu sağ­lar­sak in­şal­lah yaza bir ra­hat­la­ma olur diye umut edi­yo­rum” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Haber Merkezi