MHP’li Aday Av. Mehmet Can Tüfekçi AK Parti Yönetimine Girdi

MHP’nin son 24 Ha­zi­ran 2018 Genel se­çim­le­rin­de 3. sıra mil­let ve­ki­li adayı olan Avu­kat Meh­met Can Tü­fek­çi, AK Parti’nin yeni yö­ne­ti­min­de yer aldı.

Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si (MHP) Mil­let­ve­ki­li adayı olan Avu­kat Meh­met Can Tü­fek­çi, AK Parti Rize İl Baş­kan­lı­ğı 7. Ola­ğan Kong­re­sin­de güven ta­ze­le­ye­rek ye­ni­den baş­kan se­çi­len İl Baş­ka­nı İshak Alim’in yö­ne­tim ku­ru­lun­da yer aldı.
Avu­kat Meh­met Can Tü­fek­çi Kim­dir?
Avu­kat Meh­met Can Tü­fek­çi, Rize’nin De­re­pa­za­rı il­çe­sin­de doğdu. 2007 yı­lın­da Kı­rık­ka­le Üni­ver­si­te­si Hukuk Fa­kül­te­sin­den mezun olan tü­fek­çi, 2007 – 2008 yıl­la­rı ara­sın­da Rize Ba­ro­sun­da avu­kat­lık sta­jı­nı ta­mam­la­dı. 2009 – 2010 yıl­la­rı ara­sın­da Şır­nak Si­lo­pi 172. Zırh­lı Tugay Ko­mu­tan­lı­ğın­da va­ta­ni gö­re­vi­ni ta­mam­la­yan Tü­fek­çi, ser­best avu­kat ola­rak ça­lış­mak­ta­dır. Sos­yal Gü­ven­lik Hu­ku­ku, İş Hu­ku­ku, Gay­ri­men­kul Hu­ku­ku alan­la­rın­da ça­lış­ma­lar yapan Tü­fek­çi, evli ve tek çocuk ba­ba­sı­dır. Tü­fek­çi 24 Ha­zi­ran 2018 Genel Se­çim­le­rin­de MHP’nin 3. sıra adayı ola­rak se­çim­le­re ka­tıl­mış­tı. Aynı se­çim­le­re MHP’nin 1. sıra adayı Ser­kan Bir­ben, 2. sıra dayı yise yine bir avu­kat olan Semra Aksu ol­muş­tu.
Haber Merkezi