Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Ka­bi­ne­si, Beş­te­pe’de Baş­kan Recep Tay­yip Er­do­ğan li­der­li­ğin­de top­lan­dı. Top­lan­tı­da ko­ro­na­vi­rüs sal­gı­nı­na yö­ne­lik yeni ka­rar­lar alın­dı. Baş­kan Er­do­ğan kri­tik Ka­bi­ne Top­lan­tı­sı son­ra­sı alı­nan ka­rar­la­rı canlı ya­yın­da açık­la­dı.

“Aziz mil­le­tim, de­ğer­li basın men­sup­la­rı siz­le­ri en kalbi duy­gu­la­rım­la, mu­hab­bet­le se­lam­lı­yo­rum. Ka­bi­ne top­lan­tı­mız­da gü­ven­lik­ten sağ­lı­ğa tüm me­se­le­le­ri enine bo­yu­na de­ğer­len­dir­dik. Geç­ti­ği­miz gün­ler­de Irak’ın ku­ze­yin­de­ki Gara böl­ge­si­ne ya­pı­lan ha­re­kat­la il­gi­li ay­rın­tı­lar üze­rin­de dur­duk.
Bu ha­re­kat­ta şehit düşen as­ker­le­ri­mi­ze bir kez daha Allah’tan rah­met, ya­kın­la­rı­na ve aziz mil­le­ti­mi­ze baş­sağ­lı­ğı di­li­yo­rum. Tür­ki­ye 40 yıl­dır bö­lü­cü te­rör­le mü­ca­de­le eden,bu uğur­da pek­çok ka­yıp­lar veren, acı­lar çeken bir ül­ke­dir. Bu sü­reç­te her yolu de­ne­ye­rek terör ba­tak­lı­ğı­nı ku­rut­ma­ya ça­lış­tık. 1990’lı yıl­la­rın ka­otik or­ta­mın­da terör ör­gü­tü kamu gö­rev­li­le­ri­mi­ze, sivil va­tan­daş­la­rı­mı­za karşı acı­ma­sız sal­dı­rı­lar ger­çek­leş­tir­miş­tir.
Be­bek­ler­den ço­cuk­la­ra, ka­dın­lar­dan yaş­lı­la­ra kadar her­kes hedef alın­mış­tır. Mil­le­ti­miz bir­lik ve be­ra­ber­li­ği­ne sahip çı­ka­rak, dev­le­ti­miz de mü­ca­de­le ve­re­rek gö­zü­nü kin bü­rü­yen ör­gü­tün he­de­fe ulaş­ma­sı­nı en­gel­le­miş­tir.
Tür­ki­ye üze­rin­de he­sa­bı olan çev­re­ler 2013 yı­lın­dan iti­ba­ren pek çok araç­la PKK’yı ye­ni­den ha­re­ke­te ge­çir­di­ler.
Hiç­bir in­sa­nı­mı­zın kanı dö­kül­me­sin, yü­re­ği yan­ma­sın, ana­lar ağ­la­ma­sın, ço­cuk­lar yetim kal­ma­sın diye her türlü gay­re­ti sa­mi­mi­yet­le gös­ter­dik.
Özel­lik­le 2015 Tem­muz ayın­dan iti­ba­ren yo­ğun­la­şan sal­dı­rı­lar çe­şit­li il­çe­le­ri­mi­zin çu­kur­lar­la ku­şa­tıl­ma­sı­na kadar vardı. Sur, İdil, Cizre, Nu­say­bin, Derik, Dar­ge­çit’te ya­şa­nan ha­di­se­ler gü­ven­lik kuv­vet­le­ri­mi­zin mü­ca­de­le­siy­le bas­tı­rıl­mış­tır.
Sal­dı­rı­la­rın ar­dın­dan gelen 15 Tem­muz darbe gi­ri­şi­mi, terör olay­la­rıy­la ül­ke­miz­de oluş­tu­ru­lan ik­li­min asıl ama­cı­nı or­ta­ya ser­miş­tir. Tür­ki­ye’ye diz çök­tür­me­ye ça­lı­şan­la­rı­na karşı mil­le­ti­miz is­tik­lal ve is­tik­ba­li­ne sahip çı­ka­rak ta­ri­hi bir ders ver­miş­tir.”

Kafe ve res­to­ran­lar açı­la­cak mı?
Ka­bi­ne’nin en çok üze­rin­de du­ra­ca­ğı konu ise hiç kuş­ku­suz, ‘Kafe ve res­to­ran­lar açıl­sın mı?’ so­ru­su ola­cak.
Bu ko­nu­da fark­lı for­mül­ler ge­liş­ti­ril­me­si, kafe ve res­to­ranla­rın bu for­mül­ler ışı­ğın­da ke­penk­le­ri aç­ma­sı bek­le­ni­yor. Kafe ve res­to­ran­lar için ’30-45-50′ yön­te­mi gün­dem­de.
Kafe ve res­to­ran­la­rın ka­pa­lı alan­la­rın­da 10 masa varsa 3 müş­te­ri, açık alan­lar­da ise 10 masa varsa 5 müş­te­ri al­ma­sı şartı ge­ti­ril­me­si gün­dem­de.
Öte yan­dan HES kodu uy­gu­la­ma­sı­nın zo­run­lu ol­ma­sı, AVM’ler­de­ki 3 saat ku­ra­lı­na ben­zer şe­kil­de müş­te­ri­nin 45 da­ki­ka­da me­kan­dan ay­rıl­ma­sı is­te­necek. Son ve nihai karar Baş­kan Er­do­ğan ta­ra­fın­dan Ka­bi­ne son­ra­sı ya­pı­la­cak ulusa ses­le­niş ko­nuş­ma­sın­da açık­la­na­cak.


Kı­sıt­la­ma­lar es­ne­ti­lecek mi?
Ko­ro­na­vi­rü­se karşı alı­nan hafta içi 21.00-05.00 sa­at­le­ri ara­sın­da, hafta son­la­rı 56 sa­at­lik sokak kı­sıt­la­ma­sı et­ki­li olmuş, 35 bine da­ya­nan vaka sa­yı­sı 5 bin­le­re kadar ge­ri­le­miş­ti. Ku­ral­la­ra uyu­mun azal­ma­sı, maske, me­sa­fe ve hij­ye­ne gös­te­ri­len azami özen­den taviz ve­ril­me­si, mu­tas­yon­lu vi­rü­sün daha hızlı ya­yıl­ma­sı ile va­ka­lar ye­ni­den 8 bin ci­va­rı­na yük­sel­di. Bu da kı­sıt­la­ma­la­rın es­ne­til­me­si ko­nu­sun­da bir takım soru işa­ret­le­ri­ni be­ra­be­rin­de ge­ti­ri­yor. Bilim Ku­ru­lu, kı­sıt­la­ma­la­rın bir süre daha sür­me­si yö­nün­de açık­la­ma­lar ya­par­ken, bu ak­şam­ki Ka­bi­ne top­lan­tı­sın­dan sokak kı­sıt­la­ma­sı ile il­gi­li bir karar çık­ma­sı bek­len­mi­yor. Kı­sıt­la­ma­la­rın mart ayın­dan iti­ba­ren es­ne­til­me­si gün­dem­de.


Çift­çi­ye iki müjde bir­den
Çift­çi­le­ri­mi­ze iki müjde ver­mek is­ti­yo­rum. Bay Kemal çok he­ye­can­la­nı­yor, bu müjde neydi diye? Gübre des­tek­le­ri­ni yüzde 100 ar­tış­la iki ka­tı­na çı­kar­tı­yo­ruz. Buğ­dayy, arpa, çav­dar yulaf ibi de­ka­ra 8 lira olan des­te­ği 16 li­ra­ya yük­sel­ti­yo­ruz Bay Kemal. Or­ga­nik ve or­ga­no mi­ne­ral gübre kul­la­nan üre­ti­ci­le­ri­mi­ze ilave ola­rak de­ka­ra 10 lira olan des­tek­le­me öne­ri­si­ni 20 li­ra­ya yük­sel­ti­yo­ruz Bay Kemal. Bu des­tek öde­me­le­ri ilk­ba­har dö­ne­min­de he­sap­la­rı­na ya­tı­rı­la­cak­tır. Çift­çi­le­ri­miz üret­me­ye devam et­tik­le­ri müd­det­çe biz de on­la­rı des­tek­le­me­yi sür­dü­re­ce­ğiz.”


Mart ayı ile bir­lik­te ka­de­me­li nor­mal­leş­me­ye ge­çi­yo­ruz
Mart ayı ile bir­lik­te ka­de­me­li nor­mal­leş­me­ye ge­çi­yo­ruz.
Sokak kı­sıt­la­ma­la­rı da aşa­ma­lı ola­rak kal­dı­rı­la­cak. Bu­ra­da önem­li olan, vaka sa­yı­sı­nın tüm il­le­ri­miz­de azal­ma­sı­dır.

Kı­lıç­da­roğ­lu’na Gara tep­ki­si
Bu ül­ke­nin ikin­ci büyük par­ti­si du­ru­mun­da­ki CHP’ye ne olu­yor? Kı­lıç­da­roğ­lu ta­ma­mı yalan bir sürü zır­va­yı arka ar­ka­ya sı­ra­la­dı. Arada güya bize so­ru­lar so­ru­yor. Tüm ömrü kuytu kö­şe­ler­de geç­miş bu so­ru­la­rı bir mec­zup sorsa di­ye­ce­ğiz ki ma­zur­dur. Ha­ya­tı­nın bir bö­lü­mü me­mu­ri­yet­le, diğer kısmı si­ya­set­le geç­miş, ka­set­le gel­miş de olsa CHP’nin kol­tu­ğu­nu ceb­ren işgal etmiş bir adam­ca­ğız­dır. Böyle so­ru­lar so­ru­yor­sa biz bunun ar­ka­sın­da başka ni­yet­ler ara­rız. Her şey­den önce bu zatın PKK terör ör­gü­tü­nün nasıl alçak yapı ol­du­ğun­dan, kim­ler­den des­tek al­dı­ğın­dan, in­san­lık­la uzak­tan ya­kın­dan il­gi­si bu­lun­ma­dı­ğın­dan ha­ber­siz ol­du­ğu­nu an­lı­yo­ruz.
Bu zatın terör ör­güt­le­ri­nin ulus­la­ra­ra­sı alan­da nasıl bir apa­rat ola­rak kul­la­nıl­dı­ğın­dan zerre kadar ma­lu­ma­tı ol­ma­dı­ğı­nı gö­rü­yo­ruz. Ope­ras­yo­nun so­rum­lu­su el­bet­te aynı za­man­da baş­ko­mu­tan ve yü­rüt­me­nin başı olan Cum­hur­baş­ka­nın­dan, Milli Sa­vun­ma Ba­ka­nı, as­ke­rin­den, po­li­si­ne kadar Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti dev­le­ti­dir. Bun­lar ken­di­le­ri­ni bu dev­le­tin bir men­su­bu ola­rak gör­me­dik­le­ri için Su­ri­ye’den Ka­ra­bağ’a kadar yap­tı­ğı­mız hiç­bir ope­ras­yo­nu sa­hip­len­me­di­ler.
Terör ör­gü­tü­ne sa­mi­mi bir kı­na­ma yap­ma­ya dil­le­ri var­ma­yan­la­rın ya­şa­nan acı ha­di­se kar­şı­sın­da şah­sı­mı­zı, dev­le­ti­mi­zi suç­la­ma ko­nu­sun­da gös­ter­dik­le­ri can­hı­raş gay­ret­le­ri takip edi­yo­ruz. Her fır­sat­ta ale­nen veya sin­si­ce te­rö­rist­le­re arka çı­kan­la­rın acı ve­ri­ci ha­di­se ya­şan­dı­ğın­da kür­sü­den bize par­mak sal­la­ma ri­ya­kar­lı­ğı­na yö­nel­me­le­ri sa­de­ce mi­de­mi­zi bu­lan­dı­rı­yor.
Dün Milli Sa­vun­ma ve İçiş­le­ri Ba­ka­nı­mız gidip hem CHP’nin ba­şın­da­ki zatı hem de İYİ Parti’yi bil­gi­len­dir­di­ler. TBMM’de ge­re­ken iza­ha­tı ver­di­ler. CHP grup top­lan­tı­sın­da ser­gi­le­nen pes­pa­ye­lik söz ko­nu­su zatın rezil ka­rak­te­ri­nin artık iyice bil­di­ği­miz, ta­nı­dı­ğı­mız te­za­hü­rün­den başka bir şey de­ğil­dir.”
CHP’nin be­le­di­ye­ci­lik­le ba­şa­rı­sız­lık­la­rıy­la söy­le­di­ğim bir ifa­de­yi Gara’daki ope­ras­yon­la iliş­ki­len­di­recek kadar al­ça­la­bi­lecek bu suf­li­li­ği gö­rü­yo­ruz. İlk se­çim­de bu zatın hak et­ti­ği ce­va­bı ala­ca­ğın­dan emi­nim. Ek­ran­la­rı ba­şın­da biz­le­ri iz­le­yen va­tan­daş­la­rı­ma özel­lik­le bun­la­rı ha­tır­lat­ma­nın fay­da­lı ola­ca­ğı­na ina­nı­yo­rum.


Haber Merkezi