Monthly Archives: Şubat 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Kademeli normalleşmeye geçiyoruz!”

Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Ka­bi­ne­si, Beş­te­pe’de Baş­kan Recep Tay­yip Er­do­ğan li­der­li­ğin­de top­lan­dı. Top­lan­tı­da ko­ro­na­vi­rüs sal­gı­nı­na yö­ne­lik yeni ka­rar­lar alın­dı. Baş­kan Er­do­ğan kri­tik Ka­bi­ne Top­lan­tı­sı son­ra­sı alı­nan ka­rar­la­rı canlı ya­yın­da açık­la­dı.

“Aziz mil­le­tim, de­ğer­li basın men­sup­la­rı siz­le­ri en kalbi duy­gu­la­rım­la, mu­hab­bet­le se­lam­lı­yo­rum. Ka­bi­ne top­lan­tı­mız­da gü­ven­lik­ten sağ­lı­ğa tüm me­se­le­le­ri enine bo­yu­na de­ğer­len­dir­dik. Geç­ti­ği­miz gün­ler­de Irak’ın ku­ze­yin­de­ki Gara böl­ge­si­ne ya­pı­lan ha­re­kat­la il­gi­li ay­rın­tı­lar üze­rin­de dur­duk.
Bu ha­re­kat­ta şehit düşen as­ker­le­ri­mi­ze bir kez daha Allah’tan rah­met, ya­kın­la­rı­na ve aziz mil­le­ti­mi­ze baş­sağ­lı­ğı di­li­yo­rum. Tür­ki­ye 40 yıl­dır bö­lü­cü te­rör­le mü­ca­de­le eden,bu uğur­da pek­çok ka­yıp­lar veren, acı­lar çeken bir ül­ke­dir. Bu sü­reç­te her yolu de­ne­ye­rek terör ba­tak­lı­ğı­nı ku­rut­ma­ya ça­lış­tık. 1990’lı yıl­la­rın ka­otik or­ta­mın­da terör ör­gü­tü kamu gö­rev­li­le­ri­mi­ze, sivil va­tan­daş­la­rı­mı­za karşı acı­ma­sız sal­dı­rı­lar ger­çek­leş­tir­miş­tir.
Be­bek­ler­den ço­cuk­la­ra, ka­dın­lar­dan yaş­lı­la­ra kadar her­kes hedef alın­mış­tır. Mil­le­ti­miz bir­lik ve be­ra­ber­li­ği­ne sahip çı­ka­rak, dev­le­ti­miz de mü­ca­de­le ve­re­rek gö­zü­nü kin bü­rü­yen ör­gü­tün he­de­fe ulaş­ma­sı­nı en­gel­le­miş­tir.
Tür­ki­ye üze­rin­de he­sa­bı olan çev­re­ler 2013 yı­lın­dan iti­ba­ren pek çok araç­la PKK’yı ye­ni­den ha­re­ke­te ge­çir­di­ler.
Hiç­bir in­sa­nı­mı­zın kanı dö­kül­me­sin, yü­re­ği yan­ma­sın, ana­lar ağ­la­ma­sın, ço­cuk­lar yetim kal­ma­sın diye her türlü gay­re­ti sa­mi­mi­yet­le gös­ter­dik.
Özel­lik­le 2015 Tem­muz ayın­dan iti­ba­ren yo­ğun­la­şan sal­dı­rı­lar çe­şit­li il­çe­le­ri­mi­zin çu­kur­lar­la ku­şa­tıl­ma­sı­na kadar vardı. Sur, İdil, Cizre, Nu­say­bin, Derik, Dar­ge­çit’te ya­şa­nan ha­di­se­ler gü­ven­lik kuv­vet­le­ri­mi­zin mü­ca­de­le­siy­le bas­tı­rıl­mış­tır.
Sal­dı­rı­la­rın ar­dın­dan gelen 15 Tem­muz darbe gi­ri­şi­mi, terör olay­la­rıy­la ül­ke­miz­de oluş­tu­ru­lan ik­li­min asıl ama­cı­nı or­ta­ya ser­miş­tir. Tür­ki­ye’ye diz çök­tür­me­ye ça­lı­şan­la­rı­na karşı mil­le­ti­miz is­tik­lal ve is­tik­ba­li­ne sahip çı­ka­rak ta­ri­hi bir ders ver­miş­tir.”

Kafe ve res­to­ran­lar açı­la­cak mı?
Ka­bi­ne’nin en çok üze­rin­de du­ra­ca­ğı konu ise hiç kuş­ku­suz, ‘Kafe ve res­to­ran­lar açıl­sın mı?’ so­ru­su ola­cak.
Bu ko­nu­da fark­lı for­mül­ler ge­liş­ti­ril­me­si, kafe ve res­to­ranla­rın bu for­mül­ler ışı­ğın­da ke­penk­le­ri aç­ma­sı bek­le­ni­yor. Kafe ve res­to­ran­lar için ’30-45-50′ yön­te­mi gün­dem­de.
Kafe ve res­to­ran­la­rın ka­pa­lı alan­la­rın­da 10 masa varsa 3 müş­te­ri, açık alan­lar­da ise 10 masa varsa 5 müş­te­ri al­ma­sı şartı ge­ti­ril­me­si gün­dem­de.
Öte yan­dan HES kodu uy­gu­la­ma­sı­nın zo­run­lu ol­ma­sı, AVM’ler­de­ki 3 saat ku­ra­lı­na ben­zer şe­kil­de müş­te­ri­nin 45 da­ki­ka­da me­kan­dan ay­rıl­ma­sı is­te­necek. Son ve nihai karar Baş­kan Er­do­ğan ta­ra­fın­dan Ka­bi­ne son­ra­sı ya­pı­la­cak ulusa ses­le­niş ko­nuş­ma­sın­da açık­la­na­cak.


Kı­sıt­la­ma­lar es­ne­ti­lecek mi?
Ko­ro­na­vi­rü­se karşı alı­nan hafta içi 21.00-05.00 sa­at­le­ri ara­sın­da, hafta son­la­rı 56 sa­at­lik sokak kı­sıt­la­ma­sı et­ki­li olmuş, 35 bine da­ya­nan vaka sa­yı­sı 5 bin­le­re kadar ge­ri­le­miş­ti. Ku­ral­la­ra uyu­mun azal­ma­sı, maske, me­sa­fe ve hij­ye­ne gös­te­ri­len azami özen­den taviz ve­ril­me­si, mu­tas­yon­lu vi­rü­sün daha hızlı ya­yıl­ma­sı ile va­ka­lar ye­ni­den 8 bin ci­va­rı­na yük­sel­di. Bu da kı­sıt­la­ma­la­rın es­ne­til­me­si ko­nu­sun­da bir takım soru işa­ret­le­ri­ni be­ra­be­rin­de ge­ti­ri­yor. Bilim Ku­ru­lu, kı­sıt­la­ma­la­rın bir süre daha sür­me­si yö­nün­de açık­la­ma­lar ya­par­ken, bu ak­şam­ki Ka­bi­ne top­lan­tı­sın­dan sokak kı­sıt­la­ma­sı ile il­gi­li bir karar çık­ma­sı bek­len­mi­yor. Kı­sıt­la­ma­la­rın mart ayın­dan iti­ba­ren es­ne­til­me­si gün­dem­de.


Çift­çi­ye iki müjde bir­den
Çift­çi­le­ri­mi­ze iki müjde ver­mek is­ti­yo­rum. Bay Kemal çok he­ye­can­la­nı­yor, bu müjde neydi diye? Gübre des­tek­le­ri­ni yüzde 100 ar­tış­la iki ka­tı­na çı­kar­tı­yo­ruz. Buğ­dayy, arpa, çav­dar yulaf ibi de­ka­ra 8 lira olan des­te­ği 16 li­ra­ya yük­sel­ti­yo­ruz Bay Kemal. Or­ga­nik ve or­ga­no mi­ne­ral gübre kul­la­nan üre­ti­ci­le­ri­mi­ze ilave ola­rak de­ka­ra 10 lira olan des­tek­le­me öne­ri­si­ni 20 li­ra­ya yük­sel­ti­yo­ruz Bay Kemal. Bu des­tek öde­me­le­ri ilk­ba­har dö­ne­min­de he­sap­la­rı­na ya­tı­rı­la­cak­tır. Çift­çi­le­ri­miz üret­me­ye devam et­tik­le­ri müd­det­çe biz de on­la­rı des­tek­le­me­yi sür­dü­re­ce­ğiz.”


Mart ayı ile bir­lik­te ka­de­me­li nor­mal­leş­me­ye ge­çi­yo­ruz
Mart ayı ile bir­lik­te ka­de­me­li nor­mal­leş­me­ye ge­çi­yo­ruz.
Sokak kı­sıt­la­ma­la­rı da aşa­ma­lı ola­rak kal­dı­rı­la­cak. Bu­ra­da önem­li olan, vaka sa­yı­sı­nın tüm il­le­ri­miz­de azal­ma­sı­dır.

Kı­lıç­da­roğ­lu’na Gara tep­ki­si
Bu ül­ke­nin ikin­ci büyük par­ti­si du­ru­mun­da­ki CHP’ye ne olu­yor? Kı­lıç­da­roğ­lu ta­ma­mı yalan bir sürü zır­va­yı arka ar­ka­ya sı­ra­la­dı. Arada güya bize so­ru­lar so­ru­yor. Tüm ömrü kuytu kö­şe­ler­de geç­miş bu so­ru­la­rı bir mec­zup sorsa di­ye­ce­ğiz ki ma­zur­dur. Ha­ya­tı­nın bir bö­lü­mü me­mu­ri­yet­le, diğer kısmı si­ya­set­le geç­miş, ka­set­le gel­miş de olsa CHP’nin kol­tu­ğu­nu ceb­ren işgal etmiş bir adam­ca­ğız­dır. Böyle so­ru­lar so­ru­yor­sa biz bunun ar­ka­sın­da başka ni­yet­ler ara­rız. Her şey­den önce bu zatın PKK terör ör­gü­tü­nün nasıl alçak yapı ol­du­ğun­dan, kim­ler­den des­tek al­dı­ğın­dan, in­san­lık­la uzak­tan ya­kın­dan il­gi­si bu­lun­ma­dı­ğın­dan ha­ber­siz ol­du­ğu­nu an­lı­yo­ruz.
Bu zatın terör ör­güt­le­ri­nin ulus­la­ra­ra­sı alan­da nasıl bir apa­rat ola­rak kul­la­nıl­dı­ğın­dan zerre kadar ma­lu­ma­tı ol­ma­dı­ğı­nı gö­rü­yo­ruz. Ope­ras­yo­nun so­rum­lu­su el­bet­te aynı za­man­da baş­ko­mu­tan ve yü­rüt­me­nin başı olan Cum­hur­baş­ka­nın­dan, Milli Sa­vun­ma Ba­ka­nı, as­ke­rin­den, po­li­si­ne kadar Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti dev­le­ti­dir. Bun­lar ken­di­le­ri­ni bu dev­le­tin bir men­su­bu ola­rak gör­me­dik­le­ri için Su­ri­ye’den Ka­ra­bağ’a kadar yap­tı­ğı­mız hiç­bir ope­ras­yo­nu sa­hip­len­me­di­ler.
Terör ör­gü­tü­ne sa­mi­mi bir kı­na­ma yap­ma­ya dil­le­ri var­ma­yan­la­rın ya­şa­nan acı ha­di­se kar­şı­sın­da şah­sı­mı­zı, dev­le­ti­mi­zi suç­la­ma ko­nu­sun­da gös­ter­dik­le­ri can­hı­raş gay­ret­le­ri takip edi­yo­ruz. Her fır­sat­ta ale­nen veya sin­si­ce te­rö­rist­le­re arka çı­kan­la­rın acı ve­ri­ci ha­di­se ya­şan­dı­ğın­da kür­sü­den bize par­mak sal­la­ma ri­ya­kar­lı­ğı­na yö­nel­me­le­ri sa­de­ce mi­de­mi­zi bu­lan­dı­rı­yor.
Dün Milli Sa­vun­ma ve İçiş­le­ri Ba­ka­nı­mız gidip hem CHP’nin ba­şın­da­ki zatı hem de İYİ Parti’yi bil­gi­len­dir­di­ler. TBMM’de ge­re­ken iza­ha­tı ver­di­ler. CHP grup top­lan­tı­sın­da ser­gi­le­nen pes­pa­ye­lik söz ko­nu­su zatın rezil ka­rak­te­ri­nin artık iyice bil­di­ği­miz, ta­nı­dı­ğı­mız te­za­hü­rün­den başka bir şey de­ğil­dir.”
CHP’nin be­le­di­ye­ci­lik­le ba­şa­rı­sız­lık­la­rıy­la söy­le­di­ğim bir ifa­de­yi Gara’daki ope­ras­yon­la iliş­ki­len­di­recek kadar al­ça­la­bi­lecek bu suf­li­li­ği gö­rü­yo­ruz. İlk se­çim­de bu zatın hak et­ti­ği ce­va­bı ala­ca­ğın­dan emi­nim. Ek­ran­la­rı ba­şın­da biz­le­ri iz­le­yen va­tan­daş­la­rı­ma özel­lik­le bun­la­rı ha­tır­lat­ma­nın fay­da­lı ola­ca­ğı­na ina­nı­yo­rum.


Haber Merkezi

Prof. Dr. Özlü Doğu Doğu Karadeniz’de Covid-19 vakalarındaki artışın nedenini açıkladı

Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­sin­de son bir haf­ta­da artan Co­vid-19 va­ka­la­rı­nı de­ğer­len­di­ren Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı Bilim Ku­ru­lu Üyesi ve Ka­ra­de­niz Tek­nik Üni­ver­si­te­si (KTÜ) Tıp Fa­kül­te­si Göğüs Has­ta­lık­la­rı Ana­bi­lim Dalı Öğ­re­tim üyesi Prof. Dr. Tev­fik Özlü, hafta sonu so­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­la­rı ne­de­niy­le yöre in­sa­nı­nın bir ço­ğu­nun Cuma günü ak­şa­mı iti­ba­riy­le köy­le­ri­ne git­ti­ği­ni ve orada komşu ve ak­ra­ba­la­rı ile bir araya gel­di­ği­ni be­lir­te­rek vaka ar­tış­la­rın­da bu du­ru­mun et­ki­li ol­du­ğu­nu söy­le­di.

Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­sin­de son bir haf­ta­da artan Co­vid-19 va­ka­la­rı­nı de­ğer­len­di­ren Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı Bilim Ku­ru­lu Üyesi ve Ka­ra­de­niz Tek­nik Üni­ver­si­te­si (KTÜ) Tıp Fa­kül­te­si Göğüs Has­ta­lık­la­rı Ana­bi­lim Dalı Öğ­re­tim üyesi Prof. Dr. Tev­fik Özlü, hafta sonu so­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­la­rı ne­de­niy­le yöre in­sa­nı­nın bir ço­ğu­nun Cuma günü ak­şa­mı iti­ba­riy­le köy­le­ri­ne git­ti­ği­ni ve orada komşu ve ak­ra­ba­la­rı ile bir araya gel­di­ği­ni be­lir­te­rek vaka ar­tış­la­rın­da bu du­ru­mun et­ki­li ol­du­ğu­nu söy­le­di.
Sağ­lık Ba­ka­nı Fah­ret­tin Koca’nın sos­yal med­ya­dan açık­la­dı­ğı tab­lo­ya göre 8-14 Şubat ta­rih­le­ri ara­sın­da Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’ndeki il­le­rin haf­ta­lık vaka sa­yı­la­rın­da Tür­ki­ye ge­ne­lin­de ilk sı­ra­yı al­ma­sı­nı de­ğer­len­di­ren Özlü, açık­la­nan tab­lo­nun ken­di­le­ri için bir sürp­riz ol­ma­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Açık­la­nan tab­lo­ya göre, Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­sin­de haf­ta­lık vaka sa­yı­la­rı Trab­zon’da 100 bin ki­şi­de 228,08, Rize’de 100 bin ki­şi­de 202,44, Ordu’da 100 bin ki­şi­de 194,42, Gi­re­sun’da 100 bin ki­şi­de 184,34 ola­rak ger­çek­leş­ti.
Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’ndeki bu il­le­ri yine aynı böl­ge­den Gü­müş­ha­ne’de 100 bin ki­şi­de 97,18, Art­vin’de 87,42 ve Bay­burt’ta 100 bin ki­şi­de 60,71 ola­rak iz­le­di. Bu ra­kam­lar, İstan­bul, An­ka­ra, İzmir gibi büyük il­le­rin çok üze­rin­de olur­ken, İstan­bul’da 100 bin ki­şi­de 60,19. An­ka­ra’da 35,49. İzmir’de ise 44,39 ola­rak be­lir­len­di. En az vaka sa­yı­la­rı ise Şır­nak’ta 100 bin ki­şi­de 7,82. Hak­ka­ri’de ise 100 bin ki­şi­de 9,55 ola­rak ger­çek­leş­ti. “Çok süp­riz ol­ma­dı” Ko­nuy­la il­gi­li de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lu­nan Prof. Dr. Tev­fik Özlü, “Tablo ya­yın­la­nır ya­yın­lan­maz bizim ilk dik­ka­ti­mi­zi çeken o oldu.

Çok sürp­riz ol­ma­dı. Bu böl­ge­de ça­lı­şan bir hekim ola­rak son za­man­lar­da özel­lik­le aile içi bu­laş­la­rın çok fazla ol­du­ğu­nu gö­rü­yor­duk.
Vaka sa­yı­la­rın­dan ha­ki­ka­ten yük­sek­lik var. Neden Ka­ra­de­niz Böl­ge­sin­de böyle. Bunun tam net ce­va­bı­nı bil­mi­yo­rum ancak tah­mi­nim göz­lem­le­rim bu böl­ge­de daha çok aile içi bu­laş­la­rın çok ol­du­ğu yö­nün­de. Çünkü aynı aile­den çok sa­yı­da has­ta­mız olu­yor. Yani bir ba­kı­yor­su­nuz bir aile­de 7-8 kişi bir­den Covid olmuş, ba­zı­la­rı has­ta­ne­de ya­tı­yor ba­zı­la­rı evde te­da­vi olu­yor yoğun ba­kım­da ya­tan­lar var. Ma­ale­sef kay­bet­ti­ği­miz has­ta­la­rı­mız olu­yor. Genel ola­rak bak­tı­ğı­mız­da Ka­ra­de­niz in­sa­nı çok sıcak kanlı, bir arada ol­ma­yı seven, ya­kın­la­rıy­la dost­la­rıy­la ol­ma­yı seven sos­yal bir ya­pı­sı var. Hafta sonu so­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­la­rı ne­de­niy­le in­sa­nı­mı­zın çoğu Cuma günü ak­şa­mı iti­ba­riy­le köy­le­re gi­di­yor ve orada bir araya ge­li­yor­lar.
Ak­ra­ba, aile bütün kar­deş­ler, eşler, ço­cuk­lar, to­run­lar, bü­yü­kan­ne­ler, bü­yük­ba­ba­lar konu kom­şu­da bazen bun­la­ra ka­tı­lı­yor.
Ba­ya­ğı büyük, hafta sonu Cu­mar­te­si, Pazar kah­val­tı sof­ra­la­rı ku­ru­lu­yor bir arada ye­ni­li­yor içi­li­yor soh­bet edi­li­yor.
İki gün hafta sonu köyde bir­lik­te vakit ge­çi­ri­yor­lar. Tabi bu arada bu­laş­lar olu­yor.Benim gör­dü­ğüm ka­da­rıy­la bu böl­ge­de­ki vaka sa­yı­la­rı­nın bu kadar yük­sek çık­ma­sı­nın en önem­li se­be­bi aile içi bir araya gel­me­ler.
Çünkü şe­hir­de evin­de yal­nız ka­pa­lı kal­mak is­te­mi­yor köy yeri daha rahat, giriş çı­kış­lar kolay de­ne­tim­ler yok. Aile içi, kom­şu­lar bir araya ge­le­bi­li­yor.Bu­ra­da sorun var. Bir de Ka­ra­de­niz Böl­ge­si dı­şa­rı­ya çok açık bir böl­ge­dir.
Bu­ra­dan göç etmiş çok sa­yı­da Tür­ki­ye’nin her ye­rin­de, dün­ya­nın her ye­rin­de Ka­ra­de­niz­li var. Do­la­yı­sıy­la ha­re­ket­li­lik fazla, gi­riş­ler çı­kış­lar.Yurt dı­şın­dan olsun Tür­ki­ye’nin değer mer­kez­le­rin­den olsun.Bu­ra­ya gelen giden ve o ve­si­ley­le bu­la­şan va­ka­lar­da olu­yor. Ama ha­ki­ka­ten çok yük­sek vaka sa­yı­la­rı­mız, dik­kat çe­kecek kadar yük­sek” diye ko­nuş­tu.
“Yüz yüze eği­tim­de du­ru­mu göz­le­mek lazım” Köy­ler­de hafta ba­şın­dan iti­ba­ren baş­la­yan yüz yüze eği­ti­mi de de­ğer­len­di­ren Özlü, ”Önü­müz­de­ki gün­ler­de her il kendi va­ka­la­rı­na göre okul­lar­da­ki du­ru­mu ken­di­si ka­rar­laş­tı­ra­bi­lir. Bu du­ru­mu göz­le­mek lazım.
Sayın Bakan da söy­le­miş­ti, Cum­hur­baş­ka­nı­mız da söy­le­miş­ti du­ru­mun göz­lem al­tın­da tu­tu­la­ca­ğı­nı. Her­han­gi bir sorun olur­sa bu­ra­dan da geri adım atı­la­bi­le­ce­ği­ni söy­le­miş­ti.
Bu son dönem ya­pı­lan ha­zır­lık­lar, lokal bil­gi­le­re göre il bazlı ka­rar­la­rın alın­ma­sı yö­nün­de. Önü­müz­de­ki gün­ler­de her il kendi va­ka­la­rı­na göre okul­lar­da­ki du­ru­mu ken­di­si ka­rar­laş­tı­ra­bi­lir. Yani eğer belli böl­ge­ler­de vaka sa­yı­la­rı çoksa orada okul­lar ara ve­ri­le­bi­lir veya iyiy­se durum kont­rol al­tın­da ise okul­lar açı­la­bi­lir. Yani bu ya­sak­la­ma­lar, kı­sıt­la­ma­lar­la, ted­bir­ler­le il­gi­li ka­rar­lar artık bun­dan sonra sa­nı­yo­rum il bazlı ola­rak ve­ri­lecek.
Her il kendi du­ru­mu­na ba­ka­rak gev­şe­me­ler nor­mal­leş­me­ler­le il­gi­li adım­la­rı ata­bi­lecek yada ter­si­ne sorun devam edi­yor­sa ya­sak­lar, ted­bir­ler ge­ti­ri­le­bi­lir” şek­lin­de ko­nuş­tu. “Ne zaman nor­ma­le dö­nü­le­bi­lir?” ko­nu­sun­da da de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lu­nan Özlü, “Keşke hep is­ti­yo­ruz ba­ka­lım ola­cak mı ?
Bu bi­raz­da önü­müz­de­ki gün­ler­de belli ola­cak ancak hızlı bir şe­kil­de aşı­lan­ma ya­pı­lı­yor Tür­ki­ye’de. Ger­çek­ten pan­de­miy­le il­gi­li en büyük et­ki­yi aşı­la­ma­mak­la ya­pa­bi­li­riz.
Hızlı aşı­la­ma­yı ya­par­sak ted­bir­le­ri de dik­kat­li şe­kil­de takip ede­rek sü­re­ci uyumu sağ­lar­sak in­şal­lah yaza bir ra­hat­la­ma olur diye umut edi­yo­rum” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Haber Merkezi

Rize’de Köy Okullarında Eğitime Ara,Kamu’da Engelli,Kronik Hasta ve Hamile Bayanlar İzinli

Rize ili ge­ne­lin­de et­ki­li olan kar ya­ğı­şı ne­de­niy­le; tüm eği­tim ku­rum­la­rın­da yüz yüze eği­ti­me 17 Şubat Çar­şam­ba günü bir gün sü­rey­le ara ve­ri­lir­ken,Kamu ku­rum­la­rı­nız­da­ki en­ge­li, kro­nik has­ta­lı­ğı olan ve ha­mi­le ba­yan­lar­da yarın izin­li sa­yı­la­cak.

Rize Va­li­li­ği sos­yal medya he­sap­la­rın­dan ko­nuy­la il­gi­li yap­tı­ğı pay­la­şım­da;
İlimiz ge­ne­lin­de et­ki­li olan kar ya­ğı­şı ne­de­niy­le; tüm eği­tim ku­rum­la­rı­mız­da yüz yüze eği­ti­me 17 Şubat Çar­şam­ba günü bir gün sü­rey­le ara ve­ril­miş­tir.
Ay­rı­ca Kamu ku­rum­la­rı­mız­da­ki en­ge­li, kro­nik has­ta­lı­ğı olan ve ha­mi­le ba­yan­lar­da yarın izin­li sa­yı­la­cak.
Haber Merkezi

MHP’li Aday Av. Mehmet Can Tüfekçi AK Parti Yönetimine Girdi

MHP’nin son 24 Ha­zi­ran 2018 Genel se­çim­le­rin­de 3. sıra mil­let ve­ki­li adayı olan Avu­kat Meh­met Can Tü­fek­çi, AK Parti’nin yeni yö­ne­ti­min­de yer aldı.

Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si (MHP) Mil­let­ve­ki­li adayı olan Avu­kat Meh­met Can Tü­fek­çi, AK Parti Rize İl Baş­kan­lı­ğı 7. Ola­ğan Kong­re­sin­de güven ta­ze­le­ye­rek ye­ni­den baş­kan se­çi­len İl Baş­ka­nı İshak Alim’in yö­ne­tim ku­ru­lun­da yer aldı.
Avu­kat Meh­met Can Tü­fek­çi Kim­dir?
Avu­kat Meh­met Can Tü­fek­çi, Rize’nin De­re­pa­za­rı il­çe­sin­de doğdu. 2007 yı­lın­da Kı­rık­ka­le Üni­ver­si­te­si Hukuk Fa­kül­te­sin­den mezun olan tü­fek­çi, 2007 – 2008 yıl­la­rı ara­sın­da Rize Ba­ro­sun­da avu­kat­lık sta­jı­nı ta­mam­la­dı. 2009 – 2010 yıl­la­rı ara­sın­da Şır­nak Si­lo­pi 172. Zırh­lı Tugay Ko­mu­tan­lı­ğın­da va­ta­ni gö­re­vi­ni ta­mam­la­yan Tü­fek­çi, ser­best avu­kat ola­rak ça­lış­mak­ta­dır. Sos­yal Gü­ven­lik Hu­ku­ku, İş Hu­ku­ku, Gay­ri­men­kul Hu­ku­ku alan­la­rın­da ça­lış­ma­lar yapan Tü­fek­çi, evli ve tek çocuk ba­ba­sı­dır. Tü­fek­çi 24 Ha­zi­ran 2018 Genel Se­çim­le­rin­de MHP’nin 3. sıra adayı ola­rak se­çim­le­re ka­tıl­mış­tı. Aynı se­çim­le­re MHP’nin 1. sıra adayı Ser­kan Bir­ben, 2. sıra dayı yise yine bir avu­kat olan Semra Aksu ol­muş­tu.
Haber Merkezi