Monthly Archives: Şubat 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Kademeli normalleşmeye geçiyoruz!”

Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Ka­bi­ne­si, Beş­te­pe’de Baş­kan Recep Tay­yip Er­do­ğan li­der­li­ğin­de top­lan­dı. Top­lan­tı­da ko­ro­na­vi­rüs sal­gı­nı­na yö­ne­lik yeni ka­rar­lar alın­dı. Baş­kan Er­do­ğan kri­tik Ka­bi­ne Top­lan­tı­sı son­ra­sı alı­nan ka­rar­la­rı canlı ya­yın­da açık­la­dı. “Aziz mil­le­tim, de­ğer­li basın men­sup­la­rı siz­le­ri en kalbi duy­gu­la­rım­la, mu­hab­bet­le se­lam­lı­yo­rum. Ka­bi­ne top­lan­tı­mız­da gü­ven­lik­ten sağ­lı­ğa tüm me­se­le­le­ri enine bo­yu­na de­ğer­len­dir­dik. Geç­ti­ği­miz gün­ler­de Irak’ın ku­ze­yin­de­ki Gara böl­ge­si­ne ya­pı­lan ha­re­kat­la il­gi­li ay­rın­tı­lar üze­rin­de dur­duk.Bu ha­re­kat­ta

Devamını oku

Prof. Dr. Özlü Doğu Doğu Karadeniz’de Covid-19 vakalarındaki artışın nedenini açıkladı

Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­sin­de son bir haf­ta­da artan Co­vid-19 va­ka­la­rı­nı de­ğer­len­di­ren Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı Bilim Ku­ru­lu Üyesi ve Ka­ra­de­niz Tek­nik Üni­ver­si­te­si (KTÜ) Tıp Fa­kül­te­si Göğüs Has­ta­lık­la­rı Ana­bi­lim Dalı Öğ­re­tim üyesi Prof. Dr. Tev­fik Özlü, hafta sonu so­ka­ğa çıkma kı­sıt­la­ma­la­rı ne­de­niy­le yöre in­sa­nı­nın bir ço­ğu­nun Cuma günü ak­şa­mı iti­ba­riy­le köy­le­ri­ne git­ti­ği­ni ve orada komşu ve ak­ra­ba­la­rı ile bir araya gel­di­ği­ni be­lir­te­rek vaka ar­tış­la­rın­da

Devamını oku

Rize’de Köy Okullarında Eğitime Ara,Kamu’da Engelli,Kronik Hasta ve Hamile Bayanlar İzinli

Rize ili ge­ne­lin­de et­ki­li olan kar ya­ğı­şı ne­de­niy­le; tüm eği­tim ku­rum­la­rın­da yüz yüze eği­ti­me 17 Şubat Çar­şam­ba günü bir gün sü­rey­le ara ve­ri­lir­ken,Kamu ku­rum­la­rı­nız­da­ki en­ge­li, kro­nik has­ta­lı­ğı olan ve ha­mi­le ba­yan­lar­da yarın izin­li sa­yı­la­cak. Rize Va­li­li­ği sos­yal medya he­sap­la­rın­dan ko­nuy­la il­gi­li yap­tı­ğı pay­la­şım­da;İlimiz ge­ne­lin­de et­ki­li olan kar ya­ğı­şı ne­de­niy­le; tüm eği­tim ku­rum­la­rı­mız­da yüz yüze eği­ti­me 17 Şubat Çar­şam­ba günü bir

Devamını oku

MHP’li Aday Av. Mehmet Can Tüfekçi AK Parti Yönetimine Girdi

MHP’nin son 24 Ha­zi­ran 2018 Genel se­çim­le­rin­de 3. sıra mil­let ve­ki­li adayı olan Avu­kat Meh­met Can Tü­fek­çi, AK Parti’nin yeni yö­ne­ti­min­de yer aldı. Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si (MHP) Mil­let­ve­ki­li adayı olan Avu­kat Meh­met Can Tü­fek­çi, AK Parti Rize İl Baş­kan­lı­ğı 7. Ola­ğan Kong­re­sin­de güven ta­ze­le­ye­rek ye­ni­den baş­kan se­çi­len İl Baş­ka­nı İshak Alim’in yö­ne­tim ku­ru­lun­da yer aldı.Avu­kat Meh­met Can Tü­fek­çi Kim­dir?Avu­kat Meh­met

Devamını oku