Rize’de Co­vid-19 vaka sa­yı­la­rı­nın art­ma­sı­nın en önem­li ne­de­ni ola­rak va­tan­daş­la­rın pan­de­mi ku­ral­la­rı­na uy­ma­ma­sı gös­te­ril­di.

Sağ­lık Ba­ka­nı Fah­ret­tin Koca’nın il il Ko­ro­na virüs vaka oran­la­rı­nı açık­la­ma­sı ile sal­gın­da ilk 3 il ara­sın­da ol­du­ğu or­ta­ya çıkan Rize’de va­tan­daş­lar, ku­ral­la­ra tam an­la­mıy­la uyul­ma­ma­sın­dan şi­ka­yet­çi.
Rize’nin Tür­ki­ye ge­ne­lin­de vaka sa­yı­sı ola­rak 2. sı­ra­da ol­ma­sı­na şa­şır­ma­dı­ğı­nı dile ge­ti­ren Tür­ker Me­mi­şoğ­lu “Dik­kat­siz­lik ve ted­bir­le­re uy­ma­ma ne­de­niy­le sa­yı­lar hızla ar­tı­yor.

Hiç şa­şır­ma­dım çünkü Rize’de hiç­bir ku­ra­la uyul­du­ğu­nu dü­şün­mü­yo­rum.
Rize aha­li­si hangi ku­ra­la uymuş ki buna uysun” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Rize’de son za­man­lar­da­ki vaka sa­yı­la­rı­nın artış ne­de­ni­nin, va­tan­daş­la­rın ku­ral­la­rı dik­ka­te al­ma­ma­sın­dan kay­nak­lan­dı­ğı­nı dile ge­ti­ren Ömer Kaya isim­li bir diğer va­tan­daş ise “İnsan­la­rın ted­bir­le­ri dik­ka­te al­ma­ma­sın­dan do­la­yı vaka sa­yı­la­rın­da artış ya­şa­nı­yor.
Kimse maske tak­ma­ya, ka­pa­lı alan­lar­da dur­ma­ma­ya özen gös­ter­mi­yor. İnsan­la­rın ta­ma­mı işsiz güç­süz bir şe­kil­de so­kak­lar­da, neden do­la­şı­yor­lar belli değil.
Bu böyle ol­du­ğun­da da sal­gı­nı kont­rol al­tı­na almak müm­kün değil” dedi.
Sön­mez Ocak ise Ri­ze­li­le­rin alı­nan ted­bir­le­re uyma nok­ta­sın­da ba­şa­rı­lı ol­ma­dı­ğı­nı dile ge­ti­re­rek “Hafta sonu yasak var ve ben işim ge­re­ği çık­mak zo­run­da ka­lı­yo­rum göz­lem­len­di­ğim ka­da­rıy­la yasak kime gel­miş kime gel­me­miş belli değil.
İnsan­la­rın bu ko­nu­da biraz daha dik­kat­li ol­ma­la­rı lazım” şek­lin­de ko­nuş­tu.
Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan yü­rü­tü­len aşı­la­ma­la­rın devam et­me­si ile bulaş ris­ki­nin aza­la­ca­ğı­nı umut eti­ği­ni ifade eden Ay­şe­gül Me­mi­şoğ­lu ise “Bence vi­rü­sün ya­yıl­ma hı­zı­nın art­ma­sı­na neden olan hem soğuk ha­va­nın gel­me­si hem de in­san­lar ne­re­dey­se 1 se­ne­dir ev­le­rin­de­ler ve artık bu­nal­dı­lar.
İnsan­lar so­ka­ğa hem ça­lış­mak için hem de sı­kıl­dık­la­rı için ini­yor­lar.
Ha­va­lar­da bir süre çok güzel gitti za­man­lar­da in­san­lar do­lay­sıy­la evde dur­mak is­te­mi­yor­lar dı­şa­rı­ya bah­çe­ye, park­la­ra çık­mak is­ti­yor­lar.
Me­se­la benim ço­cu­ğum var ve biz her ne kadar dı­şa­rı çık­mak is­te­me­sek te bunu ço­cu­ğa an­lat­mak çok zor.
Bun­la­rın hepsi bir neden bu kadar bü­yü­tecek bir neden yok. Bir sürü aşı­la­ma­lar bence 6 haf­ta­da so­nuç­lar daha iyi ola­cak diye umu­yo­rum” dedi.
Haber Merkezi