Rize, Hızlı Tren Yolu Hayal Etmeye Devam Etsin! Trabzon- Erzincan Arası Başlamak Üzere !..

Aş­ka­le-Ri­ze arası 200 km bir hat oluş­tur­ma­yı plan­la­yıp, İran, Çin ve Rusya gibi dev pa­zar­la­ra İyi­de­re lo­jis­tik mer­ke­zi de­mir­yo­lu ile bağ­lan­ma­yı hayal eder­ken, Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı el­le­rin­de olan Trab­zon, Er­zin­can- Trab­zon ara­sın­da­ki Hızlı Tren De­mir­yo­lu için etüt ça­lış­ma­la­rı bitme aşa­ma­sı­na geldi.

İKİ AYRI TARİH, İKİ AYRI AÇIK­LA­MA!
“Lo­jis­tik mer­ke­zi­mi­zi mut­la­ka hızlı tren hat­tıy­la bes­le­ye­ce­ği­mi­zi daha önce çok kez söy­le­dim. Altı aydır bu pro­je­ye zaten ça­lı­şı­yo­ruz. Aş­ka­le-Ri­ze arası 200 km bir hat oluş­tur­ma­yı plan­lı­yo­ruz ve bunun için de proje ça­lış­ma­la­rı­nı baş­lat­mış du­rum­da­yız.
Hem yük ta­şı­ma­cı­lı­ğı hem yolcu ta­şı­ma­cı­lı­ğı için ya­pıl­mış özel bir hat ola­cak. Proje ger­çek­leş­ti­ğin­de Aş­ka­le’den Tür­ki­ye’nin muh­te­lif böl­ge­le­ri­ne ula­şan Ku­zey-Gü­ney ve Do­ğu-Ba­tı is­ti­ka­met­le­rin­de­ki ana hatta bağ­la­na­ca­ğız. Yine bu ve­si­ley­le İran, Çin ve Rusya gibi dev pa­zar­la­ra lo­jis­tik mer­ke­zi­mi­zi de­mir­yo­lu ile bağ­la­mış ola­ca­ğız. Ka­mu­oyun­da pay­la­şı­lan bil­gi­ler uzun za­man­dır üze­rin­de ça­lış­tı­ğı­mız ve baş­lat­tı­ğı­mız bu proje ça­lış­ma­sı­na müs­te­nit bil­gi­ler­dir. Proje öz­gün­dür ve lo­jis­tik mer­ke­zi büyük pa­zar­la­ra bağ­la­ma pro­je­si­dir; böl­ge­de ya­pı­la­cak diğer pro­je­le­rin ye­ri­ne ya­pıl­dı­ğı bil­gi­le­ri ise spe­kü­la­tif­tir.” Ak Parti Rize Mil­let­ve­ki­li Mu­ham­met Avcı- 03-Ey­lül-2020
“Er­zin­can- Trab­zon ara­sın­da­ki Hızlı Tren De­mir­yo­lu için etüt ça­lış­ma­la­rı­mız devam edi­yor. Ge­lecek yıl in­şa­sı­na baş­lı­yo­ruz.”
Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan, 16.Şubat.2021 (Trab­zon İl Kong­re­si)
Bu son açık­la­ma için se­vin­me­yi bek­le­yen­ler se­vi­ne­bi­lir­ler artık. Oldu ola­cak bu so­nu­ca yol açan­lar “İyi­de­re’ye lo­jis­tik li­ma­na ne gerek var” diye ek bir kam­pan­ya daha baş­la­tıp, bu li­ma­nı da Trab­zon’a al­dır­sın­lar!
Şehir Has­ta­ne­si­ne de gerek yok. Rize ne ya­pa­cak 1000 ya­tak­lı Şehir has­ta­ne­si­ni? Na­sıl­sa Trab­zon’a 900 ya­tak­lı Şehir Has­ta­ne­si­nin ya­pı­mı­na baş­lan­mış. Trab­zon de­di­ği­miz 70 km.​lik uzak­ta, yanı ba­şı­mız­da yani..
Evet.. Bu­ra­sı RİZE ….!
Ha­ber-Fo­to: Adnan Onay