Kalkandere’de İhtiyaç Sahibi Ev Hanımları İçin El Emeği Göz Nuru Mandalina Reçeli Projesi

Kal­kan­de­re Kay­ma­kam­lı­ğı İlçede Ya­şa­yan İhti­yaç Sa­hi­bi Ev Ha­nım­la­rı İçin El Emeği Göz Nuru Man­da­li­na Re­çe­li Pro­je­si­ni Ha­ya­ta Ge­çir­di.Kal­kan­de­re Kay­ma­kam­lı­ğı ta­ra­fın­dan il­çe­de ya­şa­yan eko­no­mik yön­den de­za­van­taj­lı va­tan­daş­la­rın kal­kın­ma­sı­na des­tek olmak ama­cıy­la ‘’El Emeği Göz Nuru Man­da­li­na Re­çe­li Pro­je­si’’ ha­ya­ta ge­çi­ril­di.

İlçe Kay­ma­kam­lı­ğı, İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü, İlçe Sos­yal Yar­dım­laş­ma ve Da­ya­nış­ma Vakfı ko­or­di­ne­sin­de ger­çek­leş­ti­ri­len pro­je­de Kal­kan­de­re’nin bah­çe­le­rin­de ye­tiş­ti­ri­len yerli man­da­li­na­lar yer alır­ken, reçel ya­pı­mın­da her­han­gi bir katkı mad­de­si ka­rış­tı­rıl­ma­dan ta­ma­men yö­re­sel pi­şir­me tek­nik­le­ri kul­la­nıl­dı ve üre­ti­len reçel ka­va­noz­la­rın­da yö­re­ye ait kül­tü­rel mal­ze­me­le­re yer ve­ril­di.
Ger­çek­leş­ti­ri­len pro­je­de eko­no­mik yön­den de­za­van­taj­lı ilçe sa­kin­le­rin­den 8 ev ha­nı­mı görev alır­ken, proje kap­sa­mın­da sa­tı­şa su­nul­mak üzere 500 ka­va­noz man­da­li­na re­çe­li üre­ti­mi ger­çek­leş­ti­ril­di.
İlçe mer­ke­zin­de bu­lu­nan yerel mar­ket­ler­de sa­tı­şa su­nu­la­cak re­çel­le­rin sa­tış­la­rın­dan elde edi­lecek tüm ge­li­rin pro­je­de yer alan eko­no­mik yön­den de­za­van­taj­lı ev ha­nım­la­rı­na da­ğı­tıl­ma­sı plan­la­nı­yor.
Proje hak­kın­da açık­la­ma­da bu­lu­nan Kal­kan­de­re Kay­ma­ka­mı Kemal Sefa Gök­me­noğ­lu; ‘’İlçe­miz­de ya­şa­yan eko­no­mik yön­den de­za­van­taj­lı ev ha­nım­la­rı­mı­za bir nebze olsun des­tek ola­bil­mek ve far­kın­da­lık oluş­tu­ra­bil­mek için İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü, İlçe Sos­yal Yar­dım­laş­ma ve Da­ya­nış­ma Vakfı ko­or­di­ne­sin­de El Emeği Göz Nuru Man­da­li­na Re­çe­li Pro­je­si­ni ha­ya­ta ge­çir­dik.
Pro­je­de il­çe­miz­de ye­ti­şen man­da­li­na­la­rı ve il­çe­nin kül­tü­rel mal­ze­me­le­ri­ni kul­lan­dık.
Bu pro­je­de bir ti­ca­ri ha­re­ket baş­lat­ma amacı güt­mü­yo­ruz.
Ama­cı­mız bir nebze olsun il­çe­miz­de ya­şa­yan ih­ti­yaç sa­hi­bi ka­dın­la­rı­mı­za des­tek ola­bil­mek ve bu des­te­ği bir yar­dım, bir bağış şek­lin­de değil de ta­ma­men kendi alın ter­le­ri ile ka­za­na­rak, öz gü­ven­le­ri­ni, ver­dik­le­ri emeği his­se­de­rek sağ­la­mak. Pro­je­miz­de biz­le­re des­tek veren, ça­lı­şan tüm ekip ar­ka­daş­la­rı­ma te­şek­kür edi­yo­rum.‘’dedi.
Haber Merkezi