AK Parti Rize’de İshak Alim yeniden İl Başkanı seçildi

AK Parti Rize İl Baş­kan­lı­ğı 7. Ola­ğan Kong­re­sin­de ye­ni­den güven ta­ze­le­yen İshak Alim, İl Baş­ka­nı se­çil­di.

Cum­hur­baş­ka­nı ve AK Parti Genel Baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan’ın ka­tı­lı­mıy­la ger­çek­le­şen kong­re Ye­ni­şe­hir Ka­pa­lı Spor Sa­lo­nu’nda ya­pıl­dı.
Tek liste ile gi­di­len se­çim­de mev­cut baş­kan İshak Alim, ye­ni­den güven ta­ze­le­ye­rek ikin­ci kez gö­re­ve geldi.
İl Baş­ka­nı İshak Alim’in yeni yö­ne­tim ku­ru­lu şu isim­ler­den oluş­tu;
Ab­dul­lah Oğuz Hut, Ahmet Diz­dar, Ali Can, Ali İmran Büyük, Al­pars­lan Mamat, Ayhan Man­dev, Ay­şe­nur Yıl­maz Ka­ra­ca, Çiğ­dem Tez­can, Dur­sun Fer­hat Okur, Elif Kü­çük­mus­ta­fa, Emir Ahmet Mu­ra­doğ­lu, Esin Eren, Fatih Meh­met Köse, Fatih Şe­hi­toğ­lu, Hamit Akın, Hamza Meral, Han­dan Usta, Harun Şim­şek, Hasan Kan­diş, Him­met İstif, Hüsnü Kamil Bakır, Kenan Yel­ken­ci, Kübra Mete, Meh­met Can Tü­fek­çi, Meh­met Terzi, Mu­har­rem Çelik, Mu­kad­der Çavuş, Murat Sa­det­tin Türüt, Musa Ya­zı­cı, Osman Bi­rin­ci, Recai Yıl­maz, Reşit Ha­pe­loğ­lu, Reşit Ka­ra­vin, Rey­han Bekar Ma­ta­ra­cı, Ser­kan El­li­al­tı, Şaban Tur­gut, Yunus Çoruh, Ze­ke­ri­ya Boz­kan, Zülal Kas­pa­roğ­lu
Yö­ne­tim Ku­ru­lu Yedek Lis­te­si; Mu­ham­med Emin Ter­zi­oğ­lu, Do­ğu­kan Hazar Tez­can, Ali Fuat Yağcı, Meh­met İbuk, Kasım Ber­ber, Se­vi­lay Aktaş, Şaban Gü­nay­dın, Ya­se­min Çelik, Sel­çuk Mavi, Dilek Kan­sız, Recep De­li­ha­san, Hü­se­yin Özgün, Yasin Oktay, Sinan Eyü­poğ­lu, Sinan Us­ta­oğ­lu, Ali Er­do­ğan, Mus­ta­fa Kurt, Ali Pur­sa­lı, Nurlu Çelik, Ali Osman Aksu
İl Di­sip­lin Ku­ru­lu (Asıl); Ali Hay­dar Er, Adem Kuvel, Hü­se­yin Topçu, Mus­ta­fa Sivri, Zafer Kart, (Yedek) Ali­bey Çelik, Gür­kan Ka­ra­dağ, Han­dan Ha­cı­os­ma­noğ­lu, Emin Ulvi Varlı, İsa Fil
Büyük Kong­re De­le­ge­le­ri (Asıl); İshak Alim, Sema Yağ­cı­te­kin, Kadir Ali Çelik, Rahmi Metin, İbra­him Türüt, Burak Ak, İshak Ka­ra­han, (Yedek) Mus­ta­fa Terzi, Adem Yıl­dız, Meh­met Akif Kars­lı, Hasan Ay­yıl­dız
İl Parti İçi De­mok­ra­si Hakem Ku­ru­lu (Asıl);
Yunus Öksüz, Meh­met Cev­det Ak­meh­met, Cemal Ayvaz, (Yedek) Adem Kur­tu­luş, Ra­zi­ye Ha­ne­dar
Haber Merkezi