Monthly Archives: Şubat 2021

AK Parti Rize’de İshak Alim yeniden İl Başkanı seçildi

AK Parti Rize İl Baş­kan­lı­ğı 7. Ola­ğan Kong­re­sin­de ye­ni­den güven ta­ze­le­yen İshak Alim, İl Baş­ka­nı se­çil­di. Cum­hur­baş­ka­nı ve AK Parti Genel Baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan’ın ka­tı­lı­mıy­la ger­çek­le­şen kong­re Ye­ni­şe­hir Ka­pa­lı Spor Sa­lo­nu’nda ya­pıl­dı.Tek liste ile gi­di­len se­çim­de mev­cut baş­kan İshak Alim, ye­ni­den güven ta­ze­le­ye­rek ikin­ci kez gö­re­ve geldi.İl Baş­ka­nı İshak Alim’in yeni yö­ne­tim ku­ru­lu şu isim­ler­den oluş­tu;Ab­dul­lah Oğuz Hut, Ahmet

Devamını oku

Rizeliler Pandemi Kurallarına Uyulmamasından Şikayetçi

Rize’de Co­vid-19 vaka sa­yı­la­rı­nın art­ma­sı­nın en önem­li ne­de­ni ola­rak va­tan­daş­la­rın pan­de­mi ku­ral­la­rı­na uy­ma­ma­sı gös­te­ril­di. Sağ­lık Ba­ka­nı Fah­ret­tin Koca’nın il il Ko­ro­na virüs vaka oran­la­rı­nı açık­la­ma­sı ile sal­gın­da ilk 3 il ara­sın­da ol­du­ğu or­ta­ya çıkan Rize’de va­tan­daş­lar, ku­ral­la­ra tam an­la­mıy­la uyul­ma­ma­sın­dan şi­ka­yet­çi.Rize’nin Tür­ki­ye ge­ne­lin­de vaka sa­yı­sı ola­rak 2. sı­ra­da ol­ma­sı­na şa­şır­ma­dı­ğı­nı dile ge­ti­ren Tür­ker Me­mi­şoğ­lu “Dik­kat­siz­lik ve ted­bir­le­re uy­ma­ma ne­de­niy­le sa­yı­lar

Devamını oku

Rize, Hızlı Tren Yolu Hayal Etmeye Devam Etsin! Trabzon- Erzincan Arası Başlamak Üzere !..

Aş­ka­le-Ri­ze arası 200 km bir hat oluş­tur­ma­yı plan­la­yıp, İran, Çin ve Rusya gibi dev pa­zar­la­ra İyi­de­re lo­jis­tik mer­ke­zi de­mir­yo­lu ile bağ­lan­ma­yı hayal eder­ken, Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı el­le­rin­de olan Trab­zon, Er­zin­can- Trab­zon ara­sın­da­ki Hızlı Tren De­mir­yo­lu için etüt ça­lış­ma­la­rı bitme aşa­ma­sı­na geldi. İKİ AYRI TARİH, İKİ AYRI AÇIK­LA­MA!“Lo­jis­tik mer­ke­zi­mi­zi mut­la­ka hızlı tren hat­tıy­la bes­le­ye­ce­ği­mi­zi daha önce çok kez söy­le­dim. Altı aydır bu

Devamını oku

Kalkandere’de İhtiyaç Sahibi Ev Hanımları İçin El Emeği Göz Nuru Mandalina Reçeli Projesi

Kal­kan­de­re Kay­ma­kam­lı­ğı İlçede Ya­şa­yan İhti­yaç Sa­hi­bi Ev Ha­nım­la­rı İçin El Emeği Göz Nuru Man­da­li­na Re­çe­li Pro­je­si­ni Ha­ya­ta Ge­çir­di.Kal­kan­de­re Kay­ma­kam­lı­ğı ta­ra­fın­dan il­çe­de ya­şa­yan eko­no­mik yön­den de­za­van­taj­lı va­tan­daş­la­rın kal­kın­ma­sı­na des­tek olmak ama­cıy­la ‘’El Emeği Göz Nuru Man­da­li­na Re­çe­li Pro­je­si’’ ha­ya­ta ge­çi­ril­di. İlçe Kay­ma­kam­lı­ğı, İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü, İlçe Sos­yal Yar­dım­laş­ma ve Da­ya­nış­ma Vakfı ko­or­di­ne­sin­de ger­çek­leş­ti­ri­len pro­je­de Kal­kan­de­re’nin bah­çe­le­rin­de ye­tiş­ti­ri­len yerli man­da­li­na­lar yer

Devamını oku

Rize’de Ulaşıma Kapanan Köy Yolu Sayısı 220’ye Yükseldi

Rize’de et­ki­li olan yoğun kar ya­ğı­şı ne­de­niy­le ula­şı­ma ka­pa­nan köy yolu sa­yı­sı 220’ye yük­sel­di. Rize İl Özel İda­re­sin­den ya­pı­lan bil­gi­len­dir­me şu şe­kil­de:“Rize ge­ne­lin­de et­ki­li olan kar ya­ğı­şı ne­de­niy­le ula­şı­ma ka­pa­nan 220 köy yo­lun­da karla mü­ca­de­le ça­lış­ma­la­rı­mız devam edi­yor.Mer­kez il­çe­miz­de 60, İkiz­de­re il­çe­miz­de 29, Çam­lı­hem­şin il­çe­miz­de 24, Ar­de­şen il­çe­miz­de 23,Kal­kan­de­re il­çe­miz­de 22, Pazar il­çe­miz­de 15, Ça­ye­li il­çe­miz­de 15, Gü­ney­su il­çe­miz­de 12,

Devamını oku