Monthly Archives: Şubat 2021

AK Parti Rize’de İshak Alim yeniden İl Başkanı seçildi

AK Parti Rize İl Baş­kan­lı­ğı 7. Ola­ğan Kong­re­sin­de ye­ni­den güven ta­ze­le­yen İshak Alim, İl Baş­ka­nı se­çil­di.

Cum­hur­baş­ka­nı ve AK Parti Genel Baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan’ın ka­tı­lı­mıy­la ger­çek­le­şen kong­re Ye­ni­şe­hir Ka­pa­lı Spor Sa­lo­nu’nda ya­pıl­dı.
Tek liste ile gi­di­len se­çim­de mev­cut baş­kan İshak Alim, ye­ni­den güven ta­ze­le­ye­rek ikin­ci kez gö­re­ve geldi.
İl Baş­ka­nı İshak Alim’in yeni yö­ne­tim ku­ru­lu şu isim­ler­den oluş­tu;
Ab­dul­lah Oğuz Hut, Ahmet Diz­dar, Ali Can, Ali İmran Büyük, Al­pars­lan Mamat, Ayhan Man­dev, Ay­şe­nur Yıl­maz Ka­ra­ca, Çiğ­dem Tez­can, Dur­sun Fer­hat Okur, Elif Kü­çük­mus­ta­fa, Emir Ahmet Mu­ra­doğ­lu, Esin Eren, Fatih Meh­met Köse, Fatih Şe­hi­toğ­lu, Hamit Akın, Hamza Meral, Han­dan Usta, Harun Şim­şek, Hasan Kan­diş, Him­met İstif, Hüsnü Kamil Bakır, Kenan Yel­ken­ci, Kübra Mete, Meh­met Can Tü­fek­çi, Meh­met Terzi, Mu­har­rem Çelik, Mu­kad­der Çavuş, Murat Sa­det­tin Türüt, Musa Ya­zı­cı, Osman Bi­rin­ci, Recai Yıl­maz, Reşit Ha­pe­loğ­lu, Reşit Ka­ra­vin, Rey­han Bekar Ma­ta­ra­cı, Ser­kan El­li­al­tı, Şaban Tur­gut, Yunus Çoruh, Ze­ke­ri­ya Boz­kan, Zülal Kas­pa­roğ­lu
Yö­ne­tim Ku­ru­lu Yedek Lis­te­si; Mu­ham­med Emin Ter­zi­oğ­lu, Do­ğu­kan Hazar Tez­can, Ali Fuat Yağcı, Meh­met İbuk, Kasım Ber­ber, Se­vi­lay Aktaş, Şaban Gü­nay­dın, Ya­se­min Çelik, Sel­çuk Mavi, Dilek Kan­sız, Recep De­li­ha­san, Hü­se­yin Özgün, Yasin Oktay, Sinan Eyü­poğ­lu, Sinan Us­ta­oğ­lu, Ali Er­do­ğan, Mus­ta­fa Kurt, Ali Pur­sa­lı, Nurlu Çelik, Ali Osman Aksu
İl Di­sip­lin Ku­ru­lu (Asıl); Ali Hay­dar Er, Adem Kuvel, Hü­se­yin Topçu, Mus­ta­fa Sivri, Zafer Kart, (Yedek) Ali­bey Çelik, Gür­kan Ka­ra­dağ, Han­dan Ha­cı­os­ma­noğ­lu, Emin Ulvi Varlı, İsa Fil
Büyük Kong­re De­le­ge­le­ri (Asıl); İshak Alim, Sema Yağ­cı­te­kin, Kadir Ali Çelik, Rahmi Metin, İbra­him Türüt, Burak Ak, İshak Ka­ra­han, (Yedek) Mus­ta­fa Terzi, Adem Yıl­dız, Meh­met Akif Kars­lı, Hasan Ay­yıl­dız
İl Parti İçi De­mok­ra­si Hakem Ku­ru­lu (Asıl);
Yunus Öksüz, Meh­met Cev­det Ak­meh­met, Cemal Ayvaz, (Yedek) Adem Kur­tu­luş, Ra­zi­ye Ha­ne­dar
Haber Merkezi

Rizeliler Pandemi Kurallarına Uyulmamasından Şikayetçi

Rize’de Co­vid-19 vaka sa­yı­la­rı­nın art­ma­sı­nın en önem­li ne­de­ni ola­rak va­tan­daş­la­rın pan­de­mi ku­ral­la­rı­na uy­ma­ma­sı gös­te­ril­di.

Sağ­lık Ba­ka­nı Fah­ret­tin Koca’nın il il Ko­ro­na virüs vaka oran­la­rı­nı açık­la­ma­sı ile sal­gın­da ilk 3 il ara­sın­da ol­du­ğu or­ta­ya çıkan Rize’de va­tan­daş­lar, ku­ral­la­ra tam an­la­mıy­la uyul­ma­ma­sın­dan şi­ka­yet­çi.
Rize’nin Tür­ki­ye ge­ne­lin­de vaka sa­yı­sı ola­rak 2. sı­ra­da ol­ma­sı­na şa­şır­ma­dı­ğı­nı dile ge­ti­ren Tür­ker Me­mi­şoğ­lu “Dik­kat­siz­lik ve ted­bir­le­re uy­ma­ma ne­de­niy­le sa­yı­lar hızla ar­tı­yor.

Hiç şa­şır­ma­dım çünkü Rize’de hiç­bir ku­ra­la uyul­du­ğu­nu dü­şün­mü­yo­rum.
Rize aha­li­si hangi ku­ra­la uymuş ki buna uysun” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Rize’de son za­man­lar­da­ki vaka sa­yı­la­rı­nın artış ne­de­ni­nin, va­tan­daş­la­rın ku­ral­la­rı dik­ka­te al­ma­ma­sın­dan kay­nak­lan­dı­ğı­nı dile ge­ti­ren Ömer Kaya isim­li bir diğer va­tan­daş ise “İnsan­la­rın ted­bir­le­ri dik­ka­te al­ma­ma­sın­dan do­la­yı vaka sa­yı­la­rın­da artış ya­şa­nı­yor.
Kimse maske tak­ma­ya, ka­pa­lı alan­lar­da dur­ma­ma­ya özen gös­ter­mi­yor. İnsan­la­rın ta­ma­mı işsiz güç­süz bir şe­kil­de so­kak­lar­da, neden do­la­şı­yor­lar belli değil.
Bu böyle ol­du­ğun­da da sal­gı­nı kont­rol al­tı­na almak müm­kün değil” dedi.
Sön­mez Ocak ise Ri­ze­li­le­rin alı­nan ted­bir­le­re uyma nok­ta­sın­da ba­şa­rı­lı ol­ma­dı­ğı­nı dile ge­ti­re­rek “Hafta sonu yasak var ve ben işim ge­re­ği çık­mak zo­run­da ka­lı­yo­rum göz­lem­len­di­ğim ka­da­rıy­la yasak kime gel­miş kime gel­me­miş belli değil.
İnsan­la­rın bu ko­nu­da biraz daha dik­kat­li ol­ma­la­rı lazım” şek­lin­de ko­nuş­tu.
Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan yü­rü­tü­len aşı­la­ma­la­rın devam et­me­si ile bulaş ris­ki­nin aza­la­ca­ğı­nı umut eti­ği­ni ifade eden Ay­şe­gül Me­mi­şoğ­lu ise “Bence vi­rü­sün ya­yıl­ma hı­zı­nın art­ma­sı­na neden olan hem soğuk ha­va­nın gel­me­si hem de in­san­lar ne­re­dey­se 1 se­ne­dir ev­le­rin­de­ler ve artık bu­nal­dı­lar.
İnsan­lar so­ka­ğa hem ça­lış­mak için hem de sı­kıl­dık­la­rı için ini­yor­lar.
Ha­va­lar­da bir süre çok güzel gitti za­man­lar­da in­san­lar do­lay­sıy­la evde dur­mak is­te­mi­yor­lar dı­şa­rı­ya bah­çe­ye, park­la­ra çık­mak is­ti­yor­lar.
Me­se­la benim ço­cu­ğum var ve biz her ne kadar dı­şa­rı çık­mak is­te­me­sek te bunu ço­cu­ğa an­lat­mak çok zor.
Bun­la­rın hepsi bir neden bu kadar bü­yü­tecek bir neden yok. Bir sürü aşı­la­ma­lar bence 6 haf­ta­da so­nuç­lar daha iyi ola­cak diye umu­yo­rum” dedi.
Haber Merkezi

Rize, Hızlı Tren Yolu Hayal Etmeye Devam Etsin! Trabzon- Erzincan Arası Başlamak Üzere !..

Aş­ka­le-Ri­ze arası 200 km bir hat oluş­tur­ma­yı plan­la­yıp, İran, Çin ve Rusya gibi dev pa­zar­la­ra İyi­de­re lo­jis­tik mer­ke­zi de­mir­yo­lu ile bağ­lan­ma­yı hayal eder­ken, Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı el­le­rin­de olan Trab­zon, Er­zin­can- Trab­zon ara­sın­da­ki Hızlı Tren De­mir­yo­lu için etüt ça­lış­ma­la­rı bitme aşa­ma­sı­na geldi.

İKİ AYRI TARİH, İKİ AYRI AÇIK­LA­MA!
“Lo­jis­tik mer­ke­zi­mi­zi mut­la­ka hızlı tren hat­tıy­la bes­le­ye­ce­ği­mi­zi daha önce çok kez söy­le­dim. Altı aydır bu pro­je­ye zaten ça­lı­şı­yo­ruz. Aş­ka­le-Ri­ze arası 200 km bir hat oluş­tur­ma­yı plan­lı­yo­ruz ve bunun için de proje ça­lış­ma­la­rı­nı baş­lat­mış du­rum­da­yız.
Hem yük ta­şı­ma­cı­lı­ğı hem yolcu ta­şı­ma­cı­lı­ğı için ya­pıl­mış özel bir hat ola­cak. Proje ger­çek­leş­ti­ğin­de Aş­ka­le’den Tür­ki­ye’nin muh­te­lif böl­ge­le­ri­ne ula­şan Ku­zey-Gü­ney ve Do­ğu-Ba­tı is­ti­ka­met­le­rin­de­ki ana hatta bağ­la­na­ca­ğız. Yine bu ve­si­ley­le İran, Çin ve Rusya gibi dev pa­zar­la­ra lo­jis­tik mer­ke­zi­mi­zi de­mir­yo­lu ile bağ­la­mış ola­ca­ğız. Ka­mu­oyun­da pay­la­şı­lan bil­gi­ler uzun za­man­dır üze­rin­de ça­lış­tı­ğı­mız ve baş­lat­tı­ğı­mız bu proje ça­lış­ma­sı­na müs­te­nit bil­gi­ler­dir. Proje öz­gün­dür ve lo­jis­tik mer­ke­zi büyük pa­zar­la­ra bağ­la­ma pro­je­si­dir; böl­ge­de ya­pı­la­cak diğer pro­je­le­rin ye­ri­ne ya­pıl­dı­ğı bil­gi­le­ri ise spe­kü­la­tif­tir.” Ak Parti Rize Mil­let­ve­ki­li Mu­ham­met Avcı- 03-Ey­lül-2020
“Er­zin­can- Trab­zon ara­sın­da­ki Hızlı Tren De­mir­yo­lu için etüt ça­lış­ma­la­rı­mız devam edi­yor. Ge­lecek yıl in­şa­sı­na baş­lı­yo­ruz.”
Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan, 16.Şubat.2021 (Trab­zon İl Kong­re­si)
Bu son açık­la­ma için se­vin­me­yi bek­le­yen­ler se­vi­ne­bi­lir­ler artık. Oldu ola­cak bu so­nu­ca yol açan­lar “İyi­de­re’ye lo­jis­tik li­ma­na ne gerek var” diye ek bir kam­pan­ya daha baş­la­tıp, bu li­ma­nı da Trab­zon’a al­dır­sın­lar!
Şehir Has­ta­ne­si­ne de gerek yok. Rize ne ya­pa­cak 1000 ya­tak­lı Şehir has­ta­ne­si­ni? Na­sıl­sa Trab­zon’a 900 ya­tak­lı Şehir Has­ta­ne­si­nin ya­pı­mı­na baş­lan­mış. Trab­zon de­di­ği­miz 70 km.​lik uzak­ta, yanı ba­şı­mız­da yani..
Evet.. Bu­ra­sı RİZE ….!
Ha­ber-Fo­to: Adnan Onay

Kalkandere’de İhtiyaç Sahibi Ev Hanımları İçin El Emeği Göz Nuru Mandalina Reçeli Projesi

Kal­kan­de­re Kay­ma­kam­lı­ğı İlçede Ya­şa­yan İhti­yaç Sa­hi­bi Ev Ha­nım­la­rı İçin El Emeği Göz Nuru Man­da­li­na Re­çe­li Pro­je­si­ni Ha­ya­ta Ge­çir­di.Kal­kan­de­re Kay­ma­kam­lı­ğı ta­ra­fın­dan il­çe­de ya­şa­yan eko­no­mik yön­den de­za­van­taj­lı va­tan­daş­la­rın kal­kın­ma­sı­na des­tek olmak ama­cıy­la ‘’El Emeği Göz Nuru Man­da­li­na Re­çe­li Pro­je­si’’ ha­ya­ta ge­çi­ril­di.

İlçe Kay­ma­kam­lı­ğı, İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü, İlçe Sos­yal Yar­dım­laş­ma ve Da­ya­nış­ma Vakfı ko­or­di­ne­sin­de ger­çek­leş­ti­ri­len pro­je­de Kal­kan­de­re’nin bah­çe­le­rin­de ye­tiş­ti­ri­len yerli man­da­li­na­lar yer alır­ken, reçel ya­pı­mın­da her­han­gi bir katkı mad­de­si ka­rış­tı­rıl­ma­dan ta­ma­men yö­re­sel pi­şir­me tek­nik­le­ri kul­la­nıl­dı ve üre­ti­len reçel ka­va­noz­la­rın­da yö­re­ye ait kül­tü­rel mal­ze­me­le­re yer ve­ril­di.
Ger­çek­leş­ti­ri­len pro­je­de eko­no­mik yön­den de­za­van­taj­lı ilçe sa­kin­le­rin­den 8 ev ha­nı­mı görev alır­ken, proje kap­sa­mın­da sa­tı­şa su­nul­mak üzere 500 ka­va­noz man­da­li­na re­çe­li üre­ti­mi ger­çek­leş­ti­ril­di.
İlçe mer­ke­zin­de bu­lu­nan yerel mar­ket­ler­de sa­tı­şa su­nu­la­cak re­çel­le­rin sa­tış­la­rın­dan elde edi­lecek tüm ge­li­rin pro­je­de yer alan eko­no­mik yön­den de­za­van­taj­lı ev ha­nım­la­rı­na da­ğı­tıl­ma­sı plan­la­nı­yor.
Proje hak­kın­da açık­la­ma­da bu­lu­nan Kal­kan­de­re Kay­ma­ka­mı Kemal Sefa Gök­me­noğ­lu; ‘’İlçe­miz­de ya­şa­yan eko­no­mik yön­den de­za­van­taj­lı ev ha­nım­la­rı­mı­za bir nebze olsun des­tek ola­bil­mek ve far­kın­da­lık oluş­tu­ra­bil­mek için İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü, İlçe Sos­yal Yar­dım­laş­ma ve Da­ya­nış­ma Vakfı ko­or­di­ne­sin­de El Emeği Göz Nuru Man­da­li­na Re­çe­li Pro­je­si­ni ha­ya­ta ge­çir­dik.
Pro­je­de il­çe­miz­de ye­ti­şen man­da­li­na­la­rı ve il­çe­nin kül­tü­rel mal­ze­me­le­ri­ni kul­lan­dık.
Bu pro­je­de bir ti­ca­ri ha­re­ket baş­lat­ma amacı güt­mü­yo­ruz.
Ama­cı­mız bir nebze olsun il­çe­miz­de ya­şa­yan ih­ti­yaç sa­hi­bi ka­dın­la­rı­mı­za des­tek ola­bil­mek ve bu des­te­ği bir yar­dım, bir bağış şek­lin­de değil de ta­ma­men kendi alın ter­le­ri ile ka­za­na­rak, öz gü­ven­le­ri­ni, ver­dik­le­ri emeği his­se­de­rek sağ­la­mak. Pro­je­miz­de biz­le­re des­tek veren, ça­lı­şan tüm ekip ar­ka­daş­la­rı­ma te­şek­kür edi­yo­rum.‘’dedi.
Haber Merkezi

Rize’de Ulaşıma Kapanan Köy Yolu Sayısı 220’ye Yükseldi

Rize’de et­ki­li olan yoğun kar ya­ğı­şı ne­de­niy­le ula­şı­ma ka­pa­nan köy yolu sa­yı­sı 220’ye yük­sel­di.

Rize İl Özel İda­re­sin­den ya­pı­lan bil­gi­len­dir­me şu şe­kil­de:
“Rize ge­ne­lin­de et­ki­li olan kar ya­ğı­şı ne­de­niy­le ula­şı­ma ka­pa­nan 220 köy yo­lun­da karla mü­ca­de­le ça­lış­ma­la­rı­mız devam edi­yor.
Mer­kez il­çe­miz­de 60, İkiz­de­re il­çe­miz­de 29, Çam­lı­hem­şin il­çe­miz­de 24, Ar­de­şen il­çe­miz­de 23,Kal­kan­de­re il­çe­miz­de 22, Pazar il­çe­miz­de 15, Ça­ye­li il­çe­miz­de 15, Gü­ney­su il­çe­miz­de 12, De­re­pa­za­rı il­çe­miz­de 10, İyi­de­re il­çe­miz­de 7, Fın­dık­lı il­çe­miz­de 2 ve Hem­şin il­çe­miz­de 1 köy yolu kar ya­ğı­şı ne­de­niy­le ula­şı­ma ka­pan­mış­tır.
Hali ha­zır­da bek­le­yen Kar­de­len ekip­le­ri­miz, böl­ge­le­rin aci­li­yet du­rum­la­rı­nı göz önüne ala­rak yol açma ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dür­mek­te­dir.”
Haber Merkezi