Dünya ge­ne­lin­de teh­li­ke ol­ma­ya ve mil­yon­lar­ca in­sa­nı­nın ha­ya­tı­nı ka­rar­tıp ölü­mü­ne sebep olan ve ol­ma­ya devam eden, Ko­vid-19 ko­ro­na­vi­rüs sal­gı­nı her gün gör­sel ve ya­zı­lı med­ya­da haber ol­ma­nın ya­nın­da, çok sa­yı­da ga­ze­te­ci, yazar ve hekim ta­ra­fın­dan kitap ola­rak da ya­yın­lan­ma­ya devam edi­yor.

Vi­rüs­le il­gi­li ilk ro­ma­nı yazan, TRT’den emek­li sü­rek­li basın kart sa­hi­bi Ri­ze­li ga­ze­te­ci yazar Tahir ORHAN, “Ül­ke­miz­de gö­rül­me­si­nin ar­dın­dan va­tan­daş­lar bu sal­gın ile il­gi­li tüm de­tay­la­rı araş­tır­ma­ya baş­la­dı.2020 yı­lı­nın Mart ayın­da pat­lak veren ama as­lın­da bir ön­ce­ki yılın son­ba­ha­rın­da Çin’de or­ta­ya çıkıp tüm dün­ya­ya ya­yı­lan Co­vid-19 vi­rü­sü üze­ri­ne, o ka­ran­ti­na gün­le­rin­de yaz­ma­ya karar ver­dim ve or­ta­ya ol­duk­ça akıcı bir şe­kil­de oku­yu­cu­la­rı­mın be­ğe­ni­si top­la­ya­cak olan, “VİRÜS Çok Ko­ro­na­lı Bir Aşk Hi­kâ­ye­si” isim­li 255 say­fa­lı ikin­ci ese­ri­min bas­kı­sı Ateş ya­yın­la­rı ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­miş­tir.
Daha önce ya­yım­la­nan, TRT’deki anı­la­rı­nı ka­le­me al­dı­ğı ki­ta­bın­dan sonra, Roman ola­rak kale­me al­dı­ğı, VİRÜS isim­li ki­ta­bı ile il­gi­li açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan, ga­ze­te­ci-ya­zar Tahir ORHAN, “İşin ger­çe­ği, bu Ro­ma­nım­da ilk başta ismi Virüs de­ğil­di. Kovid, Çok Ko­ro­na­li Bir Aşk Hi­kâ­ye­si gibi isim­ler üze­rin­de du­rur­ken son an­lar­da “Virüs” adın­da karar kıl­dım. Bunu ya­yın­cı­mız ve edi­tö­rü­müz de çok be­ğe­nin­ce artık ismi ke­sin­lik­le bu oldu. Geçen yılın Nisan ayı baş­la­rın­da yaz­ma­ya baş­la­dım bu ro­ma­nı. İlk kı­vıl­cım, sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­na des­tek için ya­pı­lan alkış ey­lem­le­riy­le ça­kıl­dı. Hazır boşum ve hiç sı­ğa­ma­dı­ğım kadar ev­de­yim, o zaman mis­kin mis­kin otu­ra­ca­ğı­na bir şey­ler yap­ma­lı­yım de­yin­ce ve se­nar­yo­yu da ka­fam­da be­lir­le­miş oldum; iş sa­de­ce klav­ye­nin tuş­la­rı­na do­kun­ma­ya kaldı. Ancak, sü­re­cin devam et­me­si işi­mi­zi zor­laş­tırdı. Bu yüzen yeni ge­liş­me­le­ri de ya­za­bil­mek için ken­di­me pren­sip ola­rak koy­du­ğum her gün mut­la­ka yazma ame­li­ye­si­ni zaman zaman er­te­le­mek ge­rek­ti. Çok ko­ro­na­lı ol­ma­sı, sü­reç­le uygun düş­mek­tey­di. Ko­nu­su­nun Trab­zon’da, Trab­zon’un sokak ve cad­de­le­rin­de so­kak­la­rın­da, ev­le­ri­ne ka­pa­nı­lan ma­hal­le­le­rin­de ve ağır im­ti­han­la­rın ya­şan­dı­ğı, zorlu mü­ca­de­le­le­rin ve­ril­di­ği has­ta­ne oda­la­rın­da, ko­ri­dor­la­rın­da geç­me­si Trab­zon­lu­lar için önem ta­şı­yor. Fakat bı­ra­kın Trab­zon’u, bı­ra­kın Tür­ki­ye’yi bütün dün­ya­yı il­gi­len­dir­di­ği için, yur­dun bu şirin kö­şe­sin­den kü­re­sel bir so­ru­na par­mak bas­mak­ta, her­ke­sin dra­mı­nı, ilik­le­ri­ne kadar ya­şa­dık­la­rı­nı bir ba­kı­ma gün yü­zü­ne çı­kar­mak­ta­dır. 255 say­fa­lık kitap, akı­cı­lı­ğı ile güzel Türk­çe­mi­zi te­ren­nümet­tir­mek­te, bu yüz­den bir so­luk­ta oku­na­bi­lecek ni­te­lik­te­dir.Co­vid-19 vi­rü­süy­le ta­nış­tı­ğı­mız gün­den iti­ba­ren ya­şa­nı­lan sü­re­ci bire bir takip edip ro­ma­na us­ta­lık­la yer­leş­tir­me­miz sa­ye­sin­de kitap aynı za­man­da bir ko­ro­na gün­lü­ğü gi­bi­dir. Açık­ça­sı, büyük öz­ve­riy­le ça­lı­şan ve bu uğur­da çok kayıp veren sağ­lık ca­mi­ası­na, sa­de­ce al­kış­lar­la des­tek ver­me­nin ye­ter­li ol­ma­dı­ğı­nı dü­şü­ne­rek hem kitap ya­yı­na gi­re­nekadar bu il­let­ten ha­ya­tı­nı kay­be­den­le­rin isim­le­ri­ni ki­ta­ba aldık hem de ki­ta­bı­mı­zı daha sonra ha­ya­tı­nı kay­be­den­ler­le, halen has­ta­ne oda­la­rın­da vi­rüs­le iç içe ya­şa­yan sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­na ithaf ettik. Baş­kah­ra­ma­nı­nın bir hem­şi­re ol­ma­sı, ikin­ci kah­ra­ma­nın ise bir şehit ço­cu­ğu ol­ma­sı, bu iki ca­mi­aya bir vefa bor­cu­dur diye dü­şün­mek­te­yiz.” şek­lin­de ko­nuş­tu.
Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali KA­VAL­CI