RİZEDE VİRÜS PİK YAPMIŞKEN

Sağ­lık Ba­ka­nı­nı sal­gın­la il­gi­li bir tablo açık­la­dı.
Son haf­ta­da yurt ge­ne­lin­de­ki lis­te­de Trab­zon ve Rize komşu iki İl pik yap­mış.
Üs­tü­ne üst­lük bu lis­te­nin açık­lan­dı­ğı gün Cum­hur­baş­ka­nı AK Parti Genel Baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan’ın bir­çok Ba­ka­nıy­la bir­lik­te ka­tıl­dı­ğı Rize ve son­ra­da Trab­zon’da AK Parti İl Kong­re­le­ri ya­pıl­dı.
Rize’deki ka­pa­lı salon AK Parti Genel baş­ka­nı­nın ek­ran­lar­dan sey­ret­ti­ğim ka­da­rıy­la ’le­ba­leb’ dolu ol­ma­sı si­ya­se­ten mem­nu­ni­yet yap­mış ama sağ­lık için nor­mal mi?
Rize’de teh­li­ke­nin va­ha­me­ti­ni her fır­sat­ta dile ge­ti­ren Vali ve Sağ­lık Mü­dü­rü­nün fer­yat­la­rı demek ki bo­şu­nay­mış. Bu kong­re­de gör­dü­ğüm yo­ğun­luk­tan ben bunu an­la­dım. AK Parti Genel baş­ka­nı­nın sos­yal me­sa­fe tav­si­ye­le­ri­ne ma­ale­sef bun­dan sonra uymak is­te­mi­yo­rum.
Sev­gi­li Avu­ka­tı­mız Ateş Ha­ti­noğ­lu’nun sos­yal med­ya­da­ki şu pay­la­şı­mı da ger­çe­ğin ta ken­di­si.
Sağ­lık Ba­ka­nı­nın açık­la­ma­sı üze­ri­ne Av. Ha­ti­noğ­lu ‘’Kovid 19’la il­gi­li bu tab­lo­yu Ak Parti Rize ve Trab­zon kong­re­le­ri­nin ol­du­ğu gün pay­laş­ma­sı büyük bir pro­vo­kas­yon­dur. Hınca hınç dolu sa­lon­lar­da, te­za­hü­rat­lar eş­li­ğin­de ya­pı­lan bu muh­te­şem kong­re­le­ri göl­ge­le­me­ye Sağ­lık Ba­ka­nı­nın gücü yet­mez.
Rize ve Trab­zon vaka re­ko­ru kır­mış, ne önemi var bun­la­rın. Gün­de­mi böyle saç­ma­lık­lar­la niye meş­gul edi­yor­su­nuz’’
Sahi Sağ­lık Ba­ka­nı bu açık­la­ma­sıy­la ne demek is­te­di.
Virüs Rize ve Trab­zon’da te­pe­ye çık­mış­sa Cum­hur­baş­ka­nı AK Parti Genel Baş­ka­nı­nın ko­nu­dan ha­be­ri ol­ma­dı mı?
Sn. Vali Kemal Çeber ve Sağ­lık Mü­dü­rü Mus­ta­fa Tepe bunca aman ko­ru­na­lım, so­ka­ğa çık­ma­ya­lım, ka­la­ba­lık­la­ra ka­rış­ma­ya­lım de­me­si bo­şu­na mı?
Bunca emek­ler heba oldu.
Ce­na­ze­ye ka­tı­la­mı­yo­ruz, hasta zi­ya­re­ti­ne git­mi­yo­ruz
Fut­bol için açık tri­bün yasak, aynı sa­lon­da bas­ket­bol, vo­ley­bol, güreş yasak AK Parti kong­re­si ser­best,
Park­la­ra otur­mak yasak, lo­kan­ta­ya yemek yasak, çay içmek yasak ama AK Parti İl Kong­re­le­ri Le­ba­leb dol­ma­sı için ta­ma­men ser­best.
Eyvah ki eyvah.
İnsan sağ­lı­ğı si­ya­set için heba edi­li­yor­sa söy­le­necek başka söze gerek yok.