Rize’de Kar Yağışı Tedbirleri

İl Sağ­lık Mü­dü­rü Tepe: “Kış şart­la­rın­da has­ta­la­rı­mı­zı mağ­dur et­me­mek için ge­rek­li ted­bir­le­ri aldık” dedi.

Rize Sağ­lık Mü­dü­rü Dr. Mus­ta­fa Tepe, “kış şart­la­rı­nın has­ta­la­rı­mı­zın mağ­du­ri­ye­ti­ne neden ol­ma­ma­sı için ge­re­ken ça­lış­ma­lar has­sa­si­yet­le yü­rü­tül­mek­te­dir” dedi.
Rize Sağ­lık Mü­dü­rü Dr. Mus­ta­fa Tepe, yap­tı­ğı ya­zı­lı açık­la­ma­da, Rize’de bek­le­ni­len kar ya­ğı­şı­nın ula­şım­da zor­luk­la­ra neden ola­bi­le­ce­ği ih­ti­ma­li yük­sek ol­du­ğu­nu söy­le­yen Tepe, şöyle devam etti:
Özel­lik­le bu durum acil has­ta­lar ve ha­mi­le­ler ile di­ya­liz has­ta­la­rı gibi kro­nik has­ta­lı­ğı olan­lar için son de­re­ce önem arz et­mek­te­dir.
Yoğun kar du­ru­mun­da özel­lik­le yük­sek ma­hal­le ve köy­le­ri­mi­ze ulaş­ma­da zor­luk­lar çe­kil­mek­te­dir.
Bu se­bep­le yaş­lı­la­rı­mız, kro­nik has­ta­lı­ğı bu­lu­nan va­tan­daş­la­rı­mız, di­ya­liz has­ta­la­rı­mız ve ge­be­le­ri­miz en­di­şe­ye ka­pıl­ma­sın­lar. Bütün im­kan­lar se­fer­ber edil­miş­tir.
Bu an­lam­da di­ya­liz üni­te­le­ri­mi­ze ta­li­mat ve­ri­lip seans zo­run­lu­lu­ğu kal­dı­rıl­mış­tır.
Yani di­ya­liz has­ta­la­rı­mız kar en­ge­li or­ta­dan kal­kın­ca­ya dek di­ya­liz se­an­sı­na geç kal­dım en­di­şe­si ya­şa­ma­ya­cak­lar­dır.
Yine di­ya­liz has­ta­la­rı­mız ve do­ğum­la­rı­na son bir ay kal­mış ge­be­le­ri­mi­zi is­te­dik­le­ri tak­dir­de has­ta­ne­le­ri­mi­ze yakın il ve ilçe mer­kez­le­rin­de kar en­ge­li or­ta­dan ta­ma­men kal­kın­ca­ya kadar üc­ret­siz ola­rak dev­le­te ait te­sis­ler­de mi­sa­fir et­mek­te­yiz.
Has­ta­la­rı­mız yol­la­rın ka­pan­ma­sın­dan do­la­yı pa­ni­ğe, en­di­şe­ye ka­pıl­ma­ma­la­rı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­yen Tepe, ekip­le­ri­miz mut­lak su­ret­le kar en­ge­li zaman kay­bet­tir­se dahi ken­di­le­ri­ne ula­şa­cak­lar­dır.
Bu amaç­la başta kar am­bu­lans­la­rı­mız ve Ulu­sal Me­di­kal Kur­tar­ma Eki­bi­miz (UMKE) olmak üzere, il­gi­li bi­rim­le­ri­miz tümü aktif ola­rak ça­lış­mak­ta­dır.
Ay­rı­ca ala­nın­da en iyi eği­tim almış gö­nül­lü­lük esa­sı­na da­ya­lı ola­rak ku­ru­lan bün­ye­sin­de dağ­cı­lar­dan İtfa­iye, Sivil Sa­vun­ma ve sağ­lık per­so­nel­le­ri­ne kadar geniş yel­pa­ze­de bir çok bi­ri­mi ba­rın­dı­ran RİKE (Rize Kur­tar­ma Ekibi) olası bir mah­sur kal­ma­da etkin mü­da­ha­le­ye hazır du­rum­da­dır.
Has­ta­la­rı­mı­zın lü­zu­mu ha­lin­de 112 acil hat­tın­dan yar­dım is­te­nil­me­si du­ru­mun­da, elden gel­di­ğin­ce ken­di­le­ri­ne yar­dım­cı olu­na­cak­tır.
Kış şart­la­rı­nın has­ta­la­rı­mı­zın mağ­du­ri­ye­ti­ne neden ol­ma­ma­sı için ge­re­ken ça­lış­ma­lar has­sa­si­yet­le yü­rü­tül­mek­te­dir.
Ha­ber-Fo­to: Mus­ta­fa SAKLI