Çay­kur Ri­zes­por’da gö­rev­den ay­rı­la­ca­ğı ko­nu­şu­lan ve is­ti­fa­dan geri dön­dü­ğü kay­de­di­len Ma­ri­us Su­mu­ca, ya­şa­nan­la­rı an­lat­tı.

“İnsan­lar beni sev­sin ya da sev­me­sin, tüm dün­ya­nın Su­mu­di­ca ile il­gi­li doğru şey­le­ri bil­me­si­ni is­ti­yo­rum. Ga­zi­an­tep’ten ay­rıl­dı­ğım­da ta­kı­mı 1,5 yılın ar­dın­dan 3. sı­ra­da bı­rak­tım. Ro­man­ya’ya men­tal ola­rak iyi­leş­mek için dön­düm ve yaz ay­la­rın­da kadar bir takım ça­lış­tır­mak is­te­mi­yor­dum. Son 11 yıl­dır her gün ça­lış­tım, din­len­me şansı bu­la­ma­dım. 2 günün ar­dın­dan Rize ile 1,5 yıl söz­leş­me im­za­la­mam için önem­li in­san­lar­dan te­le­fon­lar al­ma­ya baş­la­dım. Güçlü bir kulüp ol­du­ğu­nu bi­li­yor­dum, ça­lış­ma şart­la­rı iyiy­di. Bu­ra­ya gel­dik­ten sonra ka­ri­ye­rim­de çok az gör­dü­ğüm şey­ler­le kar­şı­laş­tım.”


“F.​BAHÇE MA­ÇIN­DA 1 GO­LÜ­MÜZ VERİLMEDİ”

“6-7 oyun­cu­muz ko­ro­na­vi­rüs­tü ve 27 oyun­cu­dan sa­de­ce 2 ta­ne­si ko­ro­na ol­ma­dı. İlk 11’i bile zor ku­ru­yor­dum ki en iyi iki oyun­cu­muz da sa­kat­tı. Evi­miz­de­ki 2 maça ta­kı­mı ha­zır­la­dım ve Tür­ki­ye’ye gel­dik­ten sonra ilk ma­çın­da Fe­ner­bah­çe ile kar­şı­laş­tım,bir go­lü­müz ve­ril­me­di. İlk 3 ma­çım­da şan­sım böyle iler­le­di. Er­zu­rums­por ma­çın­da çok kötü oy­na­dık, 6 ilk 11 oyun­cu­muz yoktu. Diğer maç­la­rı da adil şe­kil­de kay­bet­tik, on­la­rı teb­rik ettim. Maç­tan sonra kötü his­set­tim, tan­si­yo­num çıktı, önem­li bir şey de­ğil­di. Basın top­lan­tı­sı­na gi­de­me­dim ki son 7-8 yıl­dır böyle bir şey ol­ma­mış­tı. Oyun­cu­lar­la ko­nuş­tum ve bı­rak­mak is­te­di­ği­mi söy­le­dim.”


“15 OYUN­CU­NUN SÖZ­LEŞ­MESİ BİTECEK”


“Ya­rı­da bir takım aldık, fark­lı bir fel­se­fe­si olan bir ta­kı­mı ça­lış­tır­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. 2 ay için­de 15 oyun­cu­nun söz­leş­me­si bi­tecek, 22 oyun­cu­dan 15’inin! Ba­zı­la­rı ile daha hiç gö­rü­şül­me­miş, di­ğer­le­ri de Tür­ki­ye’nin en üst li­gin­de oy­na­ya­bi­lecek se­vi­ye­de değil. Mo­ti­vas­yon­la­rı yok, hiç böyle bir du­ru­mun içine gir­me­miş­tim. Baş­kan­la ko­nuş­tum ve ay­rı­lık hak­kın­da bir söz duy­mak is­te­me­di­ği­ni söy­le­di. 1,5 yıl ka­la­ca­ğı­mı, gö­re­vi­mi yap­ma­ya ça­lış­tı­ğı­mı bil­di­ği­ni söy­le­di. Bu ta­kım­dan ay­rıl­ma­ya­ca­ğım, sa­de­ce gön­de­ril­di­ğim­de ay­rı­lı­rım. Bu ka­ra­rı oyun­cu­lar­la ver­dim, benim ya­nı­ma gel­di­ler ve be­nim­le bir­lik­te bü­yü­ye­cek­le­ri­ni his­set­tik­le­ri­ni söy­le­di­ler.”

“YAZ AYIN­DA GÜÇLÜ BİR TAKIM YA­PA­CA­ĞIZ”


“An­ka­ra­gü­cü’ne kay­be­der­sek ay­rı­la­ca­ğım doğru değil. 1,5 yıl kont­ra­tım var, devam ede­ce­ğim. Bu ta­kı­mı ligde tu­ta­ca­ğı­ma ina­nı­yo­rum. Yaz ay­la­rın­da ye­ni­den güçlü bir takım yap­mak ve üst sı­ra­lar­da sa­vaş­mak is­ti­yo­ruz. Küme dü­şer­sek de prob­lem değil çünkü maç so­nun­da oyun­cu­la­rın benim kal­mam için yap­tık­la­rı ne­de­niy­le çok et­ki­len­dim, son dam­la­ya kadar sa­va­şa­ca­ğım. Eğer Türk pa­sa­por­tu alır­sam, 2. Lig’de de ka­la­bi­li­rim. Benim gö­re­vim ka­la­rak on­la­rı tek­rar lige çı­kar­mak olur. Ancak bu bü­rok­ra­si­ye bağlı. Ben kaç­ma­yı dü­şün­mü­yo­rum.”
Haber Merkezi