İSLAM DİNİMİZİN ÖNEMLİ MÜBAREK GÜN VE GECELERİ

Yüce İslam di­ni­mi­zin kıy­met ver­di­ği bir­çok mü­ba­rek, gün ve ge­ce­le­ri­miz var­dır. Bu ge­ce­le­rin önemi, ha­dis-i şe­rif­ler­le de bil­di­ril­miş­tir. Al­la­hü teâlâ kul­la­rı­na çok acı­dı­ğı için, bazı ge­ce­le­re kıy­met ver­miş, bu ge­ce­ler­de­ki dua ve töv­be­le­ri kabul ede­ce­ği­ni bil­dir­miş­tir. Kul­la­rı­nın çok iba­det yap­ma­sı, dua ve tövbe et­me­le­ri için bu ge­ce­le­ri sebep kıl­mış­tır. Mü­ba­rek ge­ce­le­ri ihya et­me­li, yâni kaza na­maz­la­rı kıl­ma­lı, Kur’an-ı kerim oku­ma­lı, dua ve tövbe et­me­li, sa­da­ka ver­me­li, Müs­lü­man­la­rı se­vin­dir­me­li, bun­la­rın se­va­bı­nı ölü­le­re de gön­der­me­li­dir. Af ve mağ­fi­ret için de çok yal­var­ma­lı­dır. Mü­ba­rek ge­ce­ler şun­lar­dır:
1- Kadir Ge­ce­si: Ra­ma­zan ayı için­de bir ge­ce­dir. İmam-ı Azam Ebu Ha­ni­fe “rah­me­tul­la­hi aleyh” haz­ret­le­ri; “27. ge­ce­si ol­ma­sı çok vaki olur.” bu­yur­du.
2- Fıtr (Ra­ma­zan) Bay­ra­mı ge­ce­si: Ra­ma­za­nın son günü ile bay­ra­mın 1. günü ara­sın­da­ki ge­ce­dir.
3- Arefe Ge­ce­si: Arefe günü ile Kur­ban bay­ra­mı­nın 1. günü ara­sın­da­ki ge­ce­dir. Arefe, Zil-hic­ce’nin 9. gü­nü­dür. Ra­ma­za­nın son gü­nü­ne Arefe den­mez!
4- Kur­ban Bay­ra­mı ge­ce­le­ri: Kur­ban bay­ra­mı­nın 1, 2 ve 3. gün­le­rin­den son­ra­ki ge­ce­ler­dir. Bu 3 güne “Ey­yâm-ı nahr” denir.
5- Mev­lit Ge­ce­si: Rebî’ul-ev­vel ayı­nın 11. ve 12. gün­le­ri ara­sın­da­ki ge­ce­dir. Pey­gam­ber efen­di­mi­zin doğ­du­ğu ge­ce­dir.
6- Berat Ge­ce­si: Şaban ayı­nın 15. ge­ce­si­dir.
7- Miraç Ge­ce­si: Recep ayı­nın 27. ge­ce­si­dir.
8- Re­ga­ip Ge­ce­si: Recep ayı­nın ilk Cuma ge­ce­si­dir.
9- Mu­har­rem Ge­ce­si: Mu­har­rem ayı­nın 1. ge­ce­si, Müs­lü­man­la­rın ka­me­rî yıl­ba­şı ge­ce­si­dir.
10- Aşure Ge­ce­si: Mu­har­rem ayı­nın 10. ge­ce­si­dir.
Bun­lar­dan başka, Fıtr Bay­ra­mı­nın diğer ge­ce­le­ri, Zil-hic­ce ve Mu­har­rem ay­la­rı­nın ilk on ge­ce­le­ri, haf­ta­nın her Cuma ve Pa­zar­te­si ge­ce­le­ri de mü­ba­rek­tir. Yu­ka­rı­da­ki on ge­ce­den be­şin­ci, al­tın­cı, ye­din­ci ve se­ki­zin­ci ge­ce­le­re Kan­dil Ge­ce­le­ri denir. (Kay­nak: Tam İlmi­hal)