Doğu Karadeniz İçin Çığ Uyarısı

Doğu Ka­ra­de­niz’in iç ke­sim­le­ri için çığ uya­rı­sı ya­pıl­dı.

Me­te­oro­lo­ji 11. Bölge Mü­dür­lü­ğün­den ya­pı­lan açık­la­ma­da, Doğu Ka­ra­de­niz’in iç ke­sim­le­rin­de mev­cut kar ör­tü­sü üze­ri­ne gelen yeni ve kalın kar ör­tü­sü ne­de­niy­le dik ya­maç­lar­da çığ ris­ki­nin art­tı­ğı­nın de­ğer­len­di­ril­di­ği be­lir­til­di.
Açık­la­ma­da, çığ riski ne­de­niy­le olu­şa­bi­lecek olum­suz­luk­la­ra karşı dik­kat­li ve ted­bir­li olun­ma­sı ge­rek­ti­ği kay­de­dil­di. Haber Merkezi