Bakan Varank Kalkandere OSB’de İncelemelerde Bulundu

Sa­na­yi ve Tek­no­lo­ji Ba­ka­nı Mus­ta­fa Va­rank Rize Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si­ni Zi­ya­ret Ede­rek Ye­rin­de İnce­le­me­ler­de Bu­lun­du.

Sa­na­yi ve Tek­no­lo­ji Ba­ka­nı Mus­ta­fa Va­rank be­ra­be­rin­de­ki Dokap Baş­ka­nı Hakan Gül­te­kin ve Doka genel sek­re­te­ri Onur Adı­ya­man ile bir­lik­te Rize Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si­ni zi­ya­ret ede­rek ye­rin­de in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du.

İnce­le­me­ler es­na­sın­da Bakan Va­rank ile be­ra­be­rin­de­ki he­ye­te Kal­kan­de­re Kay­ma­ka­mı Kemal Sefa Gök­me­noğ­lu, Bölge Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan Ve­ki­li Şaban Aziz Ka­ra­meh­me­toğ­lu, Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üyesi Kal­kan­de­re Be­le­di­ye Baş­ka­nı Kenan Yıl­dı­rım, Kal­kan­de­re Ak Parti İlçe Baş­ka­nı Hasan Ay­yıl­dız, Bölge Mü­dü­rü Hasan Günal eşlik etti.
Heyet OSB top­lan­tı sa­lo­nun­da bir top­lan­tı ger­çek­leş­ti­re­rek böl­ge­de ya­pı­lan ve ya­pı­la­cak ya­tı­rım­lar hak­kın­da Bakan Va­rank’a bilgi verdi.
Haber Merkezi