Bakan Karaismailoğlu, Rize-Artvin Havalimanının Yıl Sonunda Açılacağını Açıkladı

Ulaş­tır­ma ve Alt­ya­pı Ba­ka­nı Adil Ka­ra­is­ma­iloğ­lu, Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nı­nın dün­ya­nın sa­yı­lı mü­hen­dis­lik ör­nek­le­rin­den biri ol­du­ğu­nu, 2,8 mil­yon met­re­ka­re deniz dol­gu­su üze­ri­ne inşa edi­len ha­va­li­ma­nı­nın yıl so­nun­da hiz­me­te açı­la­ca­ğı­nı bil­dir­di.

Ka­ra­is­ma­iloğ­lu, sos­yal medya he­sa­bın­dan yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nı, dün­ya­nın sa­yı­lı mü­hen­dis­lik ör­nek­le­rin­den bi­ri­ni Ka­ra­de­niz’in üze­rin­de ser­gi­li­yor.
2,8 mil­yon met­re­ka­re deniz dol­gu­su üze­ri­ne inşa edi­len, 3 mil­yon yolcu ka­pa­si­te­li ha­va­li­ma­nı­mı­zı yıl so­nun­da hiz­me­te su­na­ca­ğız.
Ça­lış­ma­la­rı­nı yüzde 70 ora­nın­da ta­mam­la­dı­ğı­mız Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nı, Ka­ra­de­niz’in ge­li­şen tu­rizm ih­ti­ya­cı­nı, güçlü alt­ya­pı­sı ile üst se­vi­ye­ye ta­şı­ya­cak. Güçlü alt­ya­pı, doğa ile uyum­lu mü­hen­dis­lik.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nın­da 31 bin 350 met­re­ka­re­lik alan­da ter­mi­nal bi­na­sı, 448 araç ka­pa­si­te­li açık oto­park, 3 bin metre uzun­lu­ğun­da 45 metre ge­niş­li­ğin­de pist, 300 metre uzun­luk­ta 120 metre ge­niş­lik­te apron ve top­lam 45 bin 200 met­re­ka­re ka­pa­lı alan bu­lu­na­cak.
Haber Merkezi