Monthly Archives: Şubat 2021

Bakan Karaismailoğlu, Rize-Artvin Havalimanının Yıl Sonunda Açılacağını Açıkladı

Ulaş­tır­ma ve Alt­ya­pı Ba­ka­nı Adil Ka­ra­is­ma­iloğ­lu, Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nı­nın dün­ya­nın sa­yı­lı mü­hen­dis­lik ör­nek­le­rin­den biri ol­du­ğu­nu, 2,8 mil­yon met­re­ka­re deniz dol­gu­su üze­ri­ne inşa edi­len ha­va­li­ma­nı­nın yıl so­nun­da hiz­me­te açı­la­ca­ğı­nı bil­dir­di. Ka­ra­is­ma­iloğ­lu, sos­yal medya he­sa­bın­dan yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nı, dün­ya­nın sa­yı­lı mü­hen­dis­lik ör­nek­le­rin­den bi­ri­ni Ka­ra­de­niz’in üze­rin­de ser­gi­li­yor.2,8 mil­yon met­re­ka­re deniz dol­gu­su üze­ri­ne inşa edi­len, 3 mil­yon yolcu ka­pa­si­te­li ha­va­li­ma­nı­mı­zı yıl so­nun­da hiz­me­te su­na­ca­ğız.Ça­lış­ma­la­rı­nı

Devamını oku

Bakan Varank Kalkandere OSB’de İncelemelerde Bulundu

Sa­na­yi ve Tek­no­lo­ji Ba­ka­nı Mus­ta­fa Va­rank Rize Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si­ni Zi­ya­ret Ede­rek Ye­rin­de İnce­le­me­ler­de Bu­lun­du. Sa­na­yi ve Tek­no­lo­ji Ba­ka­nı Mus­ta­fa Va­rank be­ra­be­rin­de­ki Dokap Baş­ka­nı Hakan Gül­te­kin ve Doka genel sek­re­te­ri Onur Adı­ya­man ile bir­lik­te Rize Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si­ni zi­ya­ret ede­rek ye­rin­de in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du. İnce­le­me­ler es­na­sın­da Bakan Va­rank ile be­ra­be­rin­de­ki he­ye­te Kal­kan­de­re Kay­ma­ka­mı Kemal Sefa Gök­me­noğ­lu, Bölge Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan Ve­ki­li

Devamını oku

İSLAM DİNİMİZİN ÖNEMLİ MÜBAREK GÜN VE GECELERİ

Yüce İslam di­ni­mi­zin kıy­met ver­di­ği bir­çok mü­ba­rek, gün ve ge­ce­le­ri­miz var­dır. Bu ge­ce­le­rin önemi, ha­dis-i şe­rif­ler­le de bil­di­ril­miş­tir. Al­la­hü teâlâ kul­la­rı­na çok acı­dı­ğı için, bazı ge­ce­le­re kıy­met ver­miş, bu ge­ce­ler­de­ki dua ve töv­be­le­ri kabul ede­ce­ği­ni bil­dir­miş­tir. Kul­la­rı­nın çok iba­det yap­ma­sı, dua ve tövbe et­me­le­ri için bu ge­ce­le­ri sebep kıl­mış­tır. Mü­ba­rek ge­ce­le­ri ihya et­me­li, yâni kaza na­maz­la­rı kıl­ma­lı, Kur’an-ı kerim oku­ma­lı,

Devamını oku

RİZEDE VİRÜS PİK YAPMIŞKEN

Sağ­lık Ba­ka­nı­nı sal­gın­la il­gi­li bir tablo açık­la­dı.Son haf­ta­da yurt ge­ne­lin­de­ki lis­te­de Trab­zon ve Rize komşu iki İl pik yap­mış.Üs­tü­ne üst­lük bu lis­te­nin açık­lan­dı­ğı gün Cum­hur­baş­ka­nı AK Parti Genel Baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan’ın bir­çok Ba­ka­nıy­la bir­lik­te ka­tıl­dı­ğı Rize ve son­ra­da Trab­zon’da AK Parti İl Kong­re­le­ri ya­pıl­dı.Rize’deki ka­pa­lı salon AK Parti Genel baş­ka­nı­nın ek­ran­lar­dan sey­ret­ti­ğim ka­da­rıy­la ’le­ba­leb’ dolu ol­ma­sı si­ya­se­ten mem­nu­ni­yet yap­mış

Devamını oku

Doğu Karadeniz İçin Çığ Uyarısı

Doğu Ka­ra­de­niz’in iç ke­sim­le­ri için çığ uya­rı­sı ya­pıl­dı. Me­te­oro­lo­ji 11. Bölge Mü­dür­lü­ğün­den ya­pı­lan açık­la­ma­da, Doğu Ka­ra­de­niz’in iç ke­sim­le­rin­de mev­cut kar ör­tü­sü üze­ri­ne gelen yeni ve kalın kar ör­tü­sü ne­de­niy­le dik ya­maç­lar­da çığ ris­ki­nin art­tı­ğı­nın de­ğer­len­di­ril­di­ği be­lir­til­di.Açık­la­ma­da, çığ riski ne­de­niy­le olu­şa­bi­lecek olum­suz­luk­la­ra karşı dik­kat­li ve ted­bir­li olun­ma­sı ge­rek­ti­ği kay­de­dil­di. Haber Merkezi

Devamını oku

Rize’de Kar Yağışı Tedbirleri

İl Sağ­lık Mü­dü­rü Tepe: “Kış şart­la­rın­da has­ta­la­rı­mı­zı mağ­dur et­me­mek için ge­rek­li ted­bir­le­ri aldık” dedi. Rize Sağ­lık Mü­dü­rü Dr. Mus­ta­fa Tepe, “kış şart­la­rı­nın has­ta­la­rı­mı­zın mağ­du­ri­ye­ti­ne neden ol­ma­ma­sı için ge­re­ken ça­lış­ma­lar has­sa­si­yet­le yü­rü­tül­mek­te­dir” dedi.Rize Sağ­lık Mü­dü­rü Dr. Mus­ta­fa Tepe, yap­tı­ğı ya­zı­lı açık­la­ma­da, Rize’de bek­le­ni­len kar ya­ğı­şı­nın ula­şım­da zor­luk­la­ra neden ola­bi­le­ce­ği ih­ti­ma­li yük­sek ol­du­ğu­nu söy­le­yen Tepe, şöyle devam etti:Özel­lik­le bu durum acil has­ta­lar

Devamını oku

Pazarspor’da Ferruh Özgün gitti Adem Nebioğlu geldi

Pa­zars­por’da Van mağ­lu­bi­ye­ti­nin ar­dın­dan is­ti­fa et­ti­ği bil­di­ri­len tek­nik di­rek­tör Fer­ruh Özgün’ün ye­ri­ne Adem Ne­bi­oğ­lu ge­ti­ril­di. Pa­zars­por tek­nik di­rek­tör­lü­ğü­ne Adem Ne­bi­oğ­lu ge­ti­ril­di.İkinci yarı ile bir­lik­te ho­ca­lı­ğa ge­ti­ri­len Fer­ruh Özgün, Van dep­las­ma­nın­da alı­nan 3-0’lık mağ­lu­bi­ye­tin ar­dın­dan, gö­re­vin­den ay­rı­lır­ken ye­ri­ne de bir dönem yine Pa­zars­por’da tek­nik di­rek­tör­lük gö­re­vin­de bu­lu­nan Adem Ne­bi­oğ­lu ge­ti­ril­di.Pa­zars­por 2. Lig’de bu sezon 4. tek­nik di­rek­tö­rü gö­re­ve ge­tir­miş oldu.Ha­ber-Fo­to: Cen­giz

Devamını oku

RİZELİ GAZETECİ YAZAR ORHAN’IN VİRÜS ROMANI ÇIKTI

Dünya ge­ne­lin­de teh­li­ke ol­ma­ya ve mil­yon­lar­ca in­sa­nı­nın ha­ya­tı­nı ka­rar­tıp ölü­mü­ne sebep olan ve ol­ma­ya devam eden, Ko­vid-19 ko­ro­na­vi­rüs sal­gı­nı her gün gör­sel ve ya­zı­lı med­ya­da haber ol­ma­nın ya­nın­da, çok sa­yı­da ga­ze­te­ci, yazar ve hekim ta­ra­fın­dan kitap ola­rak da ya­yın­lan­ma­ya devam edi­yor. Vi­rüs­le il­gi­li ilk ro­ma­nı yazan, TRT’den emek­li sü­rek­li basın kart sa­hi­bi Ri­ze­li ga­ze­te­ci yazar Tahir ORHAN, “Ül­ke­miz­de gö­rül­me­si­nin ar­dın­dan

Devamını oku

Marius Sumudica: Buradan Ayrılmayacağım!

Çay­kur Ri­zes­por’da gö­rev­den ay­rı­la­ca­ğı ko­nu­şu­lan ve is­ti­fa­dan geri dön­dü­ğü kay­de­di­len Ma­ri­us Su­mu­ca, ya­şa­nan­la­rı an­lat­tı. “İnsan­lar beni sev­sin ya da sev­me­sin, tüm dün­ya­nın Su­mu­di­ca ile il­gi­li doğru şey­le­ri bil­me­si­ni is­ti­yo­rum. Ga­zi­an­tep’ten ay­rıl­dı­ğım­da ta­kı­mı 1,5 yılın ar­dın­dan 3. sı­ra­da bı­rak­tım. Ro­man­ya’ya men­tal ola­rak iyi­leş­mek için dön­düm ve yaz ay­la­rın­da kadar bir takım ça­lış­tır­mak is­te­mi­yor­dum. Son 11 yıl­dır her gün ça­lış­tım, din­len­me şansı

Devamını oku

Fenerbahçe Ve Rizespor PFDK’ye Sevk Edildi

Tür­ki­ye Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu (TFF) Hukuk Mü­şa­vir­li­ği, Süper Lig ekip­le­ri Fe­ner­bah­çe ve Çay­kur Ri­zes­por’u Pro­fes­yo­nel Fut­bol Di­sip­lin Ku­ru­lu­na (PFDK) sevk etti. TFF’den ya­pı­lan açık­la­ma­da, Fatih Ka­ra­güm­rük ile oy­na­nan mü­ca­de­le­de ta­li­mat­la­ra ay­kı­rı ha­re­ke­ti ne­de­niy­le sa­rı-la­ci­vert­li ku­lü­bün di­sip­li­ne gön­de­ril­di­ği du­yu­rul­du.Çay­kur Ri­zes­por’un ise Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Er­zu­rums­por ma­çın­da­ki saha olay­la­rı ge­rek­çe­siy­le PFDK’ye sevk edil­di­ği be­lir­til­di.MKE An­ka­ra­gü­cü oyun­cu­su Mic­hal Paz­dan’ın ise kural dışı ha­re­ke­ti ne­de­niy­le ted­bir­li

Devamını oku