Art­vin’in Ar­ha­vi il­çe­sin­de Kübra (26) ve Melda Çe­lenk (25) kar­deş­ler, 20 met­re­ka­re­lik dük­kan­da baba mes­le­ği ba­lık­çı­lık ya­pı­yor.

Ar­ha­vi il­çe­sin­de 20 met­re­ka­re dük­kan açan Küb­ra­Mel­da Çe­lenk kar­deş­ler `erkek işi ´söy­lem­le­ri­ne al­dır­ma­dan balık ayık­lı­yor, ekmek pa­ra­la­rı­nı ka­za­nı­yor.
20 yıl­dır ba­lık­çı­lık yapan ba­ba­sı­nın des­te­ği ile bu işe atıl­dık­la­rı­nı söy­le­yen Kübra Çe­lenk, “Babam bizi teş­vik etti.
Ba­lık­la­rı babam temin edi­yor, biz de sa­tı­şı­nı ya­pı­yo­ruz.
2 aydır çok güzel devam edi­yo­ruz.
İlk başta bizi gö­ren­ler çok şa­şır­dı, daha sonra alış­ma­ya baş­la­dı­lar.
Bu­ra­dan geçen ba­yan­lar bizi al­kış­la­dı­lar, teb­rik et­ti­ler. Bu da bizi teş­vik etti.
Ba­lı­ğı da sev­mez­dim ama bu işe gir­dik­ten sonra ho­şu­ma gitti. Evde bile balık ko­ku­sun­dan ra­hat­sız olur­dum şimdi artık alış­tım, ak­şa­ma kadar balık ko­ku­la­rı ara­sın­da balık te­miz­li­yo­rum. Biz ka­dın­lar is­ter­sek her işin al­tın­dan kal­ka­rız, erkek işi kadın işi diye bir şey yok, ilk adımı atın ge­ri­si gelir, yeter ki pes et­me­yin. Her gün eve gu­rur­lu gi­di­yo­rum. Bu mes­lek­te yer almak beni gu­rur­lan­dı­rı­yor” dedi.
‘EKMEK KA­ZAN­DI­ĞIN İŞİ YA­PA­CAK­SIN´
Müş­te­ri­ler­den çok güzel dö­nüş­ler al­dık­la­rı­nı söy­le­yen Melda Çe­lenk de, “2 aydır bu­ra­yı iş­le­ti­yo­ruz ve çok güzel tep­ki­ler alı­yo­ruz. Biz balık te­miz­le­mek, balık çe­şit­le­ri bun­la­rı hiç bil­mi­yor­duk.
Dük­ka­nı açın­ca tüm de­tay­la­rı ba­lık­çı­lık yapan ba­ba­mız­dan öğ­ren­dik. Şimdi her çeşit ba­lı­ğı tü­ke­te­rek lez­zet­le­ri­ni öğ­ren­me­ye ça­lı­şı­yo­rum. Müş­te­ri­le­re fark­lı ta­rif­ler an­la­ta­bil­mek için pi­şir­me yön­tem­le­ri­ni araş­tı­rı­yo­rum. Aile­niz­den ne kadar des­tek alır­sa­nız alın bir kadın kendi ayak­la­rı üze­rin­de dur­ma­lı. Bizde öyle yap­tık, hiç piş­man de­ği­liz. İşini se­ve­rek yap­ma­lı­sın, biz de se­ve­rek ya­pı­yo­ruz” diye ko­nuş­tu.
Haber Merkezi