İlçemizde Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Yer ve Güzergâh Tespitleri Yapıldı

Ana­ya­sa­mı­zın 34 üncü mad­de­si ile top­lan­tı ve gös­te­ri yü­rü­yü­şü dü­zen­le­me hakkı gü­ven­ce al­tı­na alın­mış­tır. Top­lan­tı ve gös­te­ri yü­rü­yü­şü dü­zen­le­me hak­kı­nın kul­la­nıl­ma­sın­da uy­gu­la­na­cak şekil, şart ve usul­ler 2911 Sa­yı­lı Yasa ile be­lir­til­miş­tir. 2911 Sa­yı­lı Top­lan­tı ve Gös­te­ri Yü­rü­yüş­le­ri Ka­nu­nu­nun 6, 22 ve 26 ncı mad­de­le­ri ile bu ka­nu­nun uy­gu­la­ma­sı­na dair yö­net­me­li­ğin 3 üncü mad­de­si top­lan­tı ya­pı­la­cak alan­lar, gös­te­ri yü­rü­yü­şü dü­zen­le­necek alan­lar, gü­zer­gah­lar ile afiş ve pan­kart ası­la­cak yer­le­ri be­lir­le­me gö­re­vi­ni Kay­ma­kam­lı­ğı­mı­za tevdi et­miş­tir. Bu iti­bar­la il­çe­miz’mer­ke­zi ile Bü­yük­köy ve Ma­den­li Bel­de­le­rin­de ger­çek ki­şi­ler si­ya­si par­ti­ler, sen­di­ka­lar, der­nek­ler, va­kıf­lar ve kamu ku­ru­mu ni­te­li­ğin­de­ki mes­lek ku­ru­luş­la­rı vb. ta­ra­fın­dan dü­zen­le­necek top­lan­tı ve gös­te­ri yü­rü­yüş­le­ri ile bun­la­rı ta­nı­tı­cı afiş ve pan­kart ası­la­cak yer­ler il­çe­mi­zin coğ­ra­fi, eko­no­mik, sos­yal ve kül­tü­rel ya­pı­sı ile gü­ven­lik ih­ti­yaç­la­rı göz önün­de bu­lun­du­ru­la­rak be­lir­len­miş­tir.


A) Ça­ye­li İlçesi Top­lan­tı ve Gös­te­ri Yü­rü­yü­şü Yer ve Gü­zer­ga­hı (A Planı) (Ger­çek Ki­şi­ler, Si­ya­si Par­ti­ler, Sen­di­ka­lar, Der­nek­ler Va­kıf­lar ve Kamu Ku­ru­mu Ni­te­li­ğin­de­ki Mes­lek Ku­ru­luş­la­rı vb. İçin)

 1. Baş­la­ma Yeri (İlk Top­lan­ma Yeri):
  İlçe­miz Ye­ni­pa­zar Ma­hal­le­si Şehit Nedim Küçük Sokak ile Erez So­ka­ğı ara­sın­da kalan S. Sabit İsha­koğ­lu
  Cad­de­si üze­rin­de­ki alan,
 2. Yü­rü­yüş Gü­zer­ga­hı;
  Top­lan­ma ye­rin­den S. Sabit İsha­koğ­lu Cad­de­si­ni ta­ki­ben 15 Tem­muz Şe­hit­ler Mey­da­nı­na kadar olan
  gü­zer­gah,
 3. Mi­ting Alan;
  15 Tem­muz Şe­hit­ler Mey­da­nı,
 4. Da­ğı­lım Gü­zer­ga­hı:
  15 Tem­muz Şe­hit­ler Mey­da­nın­dan, N. Ça­vu­şoğ­lu Cad­de­si, Yaşar Yıl­maz Cad­de­si ve Prof. Dr. Yıl­maz
  Tan­yaş Cad­de­si is­ti­ka­me­ti­ne doğru ara­lık­lı ola­rak da­ğıl­ma ger­çek­le­şe­cek­tir.
  B) Al­ter­na­tif Top­lan­tı ve Gös­te­ri Yü­rü­yü­şü Yer ve Gü­zer­gah Planı (B Planı) (Ger­çek Ki­şi­ler, Si­ya­si Par­ti­ler, Sen­di­ka­lar, Der­nek­ler Va­kıf­lar ve Kamu Ku­ru­mu Ni­te­li­ğin­de­ki Mes­lek Ku­ru­luş­la­rı vb. İçin)
 5. Baş­la­ma Yeri (İlk Top­lan­tı Yeri):
  İlçe­miz Ye­ni­pa­zar Mah. İzzet Akçal Cad­de­si ile Sabri Sözer So­ka­ğı­na kadar olan Erdal Ata Bul­va­rı alanı,
 6. Yü­rü­yüş Gü­zer­ga­hı:
  Top­lan­ma ye­rin­den Erdal Ata Bul­va­rı­nı ta­ki­ben Ahmet Ka­ra­han Mey­da­nı­na kadar olan gü­zer­gah,
 7. Mi­ting Alanı:
  Ahmet Ka­ra­han Mey­da­nı,
 8. Da­ğıl­ma Gü­zer­ga­hı:
  Ahmet Ka­ra­han Mey­da­nın­dan Şa­ir­ler de­re­si ve 9 Mart Cad­de­si is­ti­ka­me­ti­ne doğru ara­lık­lı ola­rak da­ğıl­ma ger­çek­le­şe­cek­tir.
  Not: Ça­ye­li İlçesi Top­lan­tı ve Gös­te­ri Yü­rü­yüş­le­ri Yer ve Gü­zer­ga­hı plan kro­ki­le­ri ya­zı­mız ekin­de­dir.
  C) A ve B plan­la­rı için Çağrı ve Pro­pa­gan­da (Afiş-Pan­kart) Araç­la­rı­nın Ası­la­ca­ğı Yer­ler
  Pan­kart Ası­la­cak Yer­ler:
  1- Top­lan­tı ve Gös­te­ri Yü­rü­yü­şü dü­zen­le­yen si­ya­si parti, der­nek vb. tüzel ki­şi­li­ğe ait ça­lış­ma bi­na­la­rı te­sis­le­ri ile bun­la­ra ait ek­len­ti­le­ri.
  2- Top­lan­tı ve gös­te­ri yü­rü­yü­şü dü­zen­le­necek alan.
  Afiş Ası­la­cak Yer­ler:
  1- Top­lan­tı ve Gös­te­ri Yü­rü­yü­şü dü­zen­le­yen si­ya­si parti, der­nek vb. tüzel ki­şi­li­ğe ait ça­lış­ma bi­na­la­rı te­sis­le­ri ile bun­la­ra ait ek­len­ti­le­ri.
  2- Top­lan­tı ve gös­te­ri yü­rü­yü­şü dü­zen­le­necek alan.
  3- İlçe­miz­de bu­la­nan 18 adet bil­bo­art.
  Ye­ni­pa­zar Mah. 9 Mart Cad. Ka­pa­lı Spor Sa­lo­nu önü 3 adet
  Ye­ni­pa­zar Mah. 9 Mart Cad. Ad­li­ye önü 3 adet
  Ye­ni­pa­zar Mah. 9 Mart Cad. Has­ta­ne ar­ka­sı 2 adet
  Es­ki­pa­zar Mah. 9 Mart Cad. Ka­ya­di­bi mev­kii 3 adet
  Es­ki­pa­zar Mah. 9 Mart Cad. Ma­den­li yol ay­rı­mı 4 adet
  Ye­ni­pa­zar Mah. 9 Mart Cad. Lale Lo­kan­ta­sı kar­şı­sı 3 adet
  Afiş ve Pan­kart Ası­la­ma­ya­cak Yer­ler:
  Kay­ma­kam­lık hiz­met bi­na­sı çev­re­si, ka­mu­ya ait bina ve ek­len­ti­le­ri­ne pan­kart asıl­ma­ya­cak ve afiş ya­pış­tınl­ma­ya­cak­tır. Ay­rı­ca tra­fi­ğin yoğun ol­du­ğu 9 Mart Cad­de­si üze­rin­de bu­lu­nan elekt­rik di­rek­le­ri­ne tra­fi­ği teh­li­ke­ye dü­şü­recek şe­kil­de pan­kart aşıl­ma­ya­cak­tır.
  D) Bü­yük­köy Bel­de­si Top­lan­tı ve Gös­te­ri Yü­rü­yü­şü Yer ve Gü­zer­ga­hı (Ger­çek Ki­şi­ler, Si­ya­si Par­ti­ler, Sen­di­ka­lar, Der­nek­ler Va­kıf­lar ve Kamu Ku­ru­mu Ni­te­li­ğin­de­ki Mes­lek Ku­ru­luş­la­rı vb. İçin)
  İlk Top­lan­ma Böl­ge­si:
  Be­le­di­ye Mey­da­nı
  Yü­rü­yüş Gü­zer­ga­hı:
  Bü­yük­köy Bel­de­si Mer­kez Ma­hal­le­si Be­le­di­ye Mey­da­nın­dan Ça­ye­li is­ti­ka­me­ti­ne doğru.
  Top­lan­tı Alanı:
  Be­le­di­ye Mey­da­nı.
  Da­ğıl­ma İsti­ka­me­ti:
  İlçe Mer­ke­zi-Bü­yük­köy Çay Fab­ri­ka­sı­nın kuzey is­ti­ka­me­ti­ne doğru.
  Afiş ve Pan­kart Ası­la­cak Yer­ler:
  Top­lan­tı alanı
  E) Ma­den­li Bel­de­si Top­lan­tı ve Gös­te­ri Yü­rü­yü­şü Yer ve Gü­zer­ga­hı (Ger­çek Ki­şi­ler, Si­ya­si Par­ti­ler, Sen­di­ka­lar, Der­nek­ler Va­kıf­lar ve Kamu Ku­ru­mu Ni­te­li­ğin­de­ki Mes­lek Ku­ru­luş­la­rı vb. İçin)
  İlk Top­lan­ma Böl­ge­si:
  Ma­den­li Be­le­di­ye Parkı.
  Yü­rü­yüş Gü­zer­ga­hı;
  Ça­ye­li Bakır İşlet­me­le­ri is­ti­ka­me­ti­ne doğru.
  Top­lan­tı Alanı:
  Ma­den­li Be­le­di­ye­si be­le­di­ye hiz­met bi­na­sı önü.
  Da­ğıl­ma İsti­ka­me­ti:
  İlçe Mer­ke­zi ve Kap­tan­pa­şa Köyü yolu.
  Afiş ve Pan­kart Ası­la­cak Yer­ler:
  Top­lan­tı alanı.
  Mü­dür­lü­ğü­müz; İlçe­miz mer­ke­zi ile Bü­yük­köy ve Ma­den­li Bel­de­le­ri­ne ait top­lan­tı ve gös­te­ri yü­rü­yü­şü yer gü­zer­gah­la­rı 2911 Sa­yı­lı Ya­sa­nın 6 inci mad­de­si ve bu ya­sa­nın uy­gu­la­ma yö­net­me­li­ği­nin 3 üncü mad­de­si doğ­rul­tu­sun­da yu­ka­rı­da be­lir­til­di­ği şe­kil­de ha­zır­lan­mış olup; Ma­kam­la­rı­nız­ca da uygun gö­rül­dü­ğü tak­tir­de olur­la­rı­nı­za arz ede­rim.
  Bayram TÜRKER
  Çayeli Kaymakamı