Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı İnşaatına İlişkin Bilgi Aldı

Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan, ya­pı­mı devam eden Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nı in­şa­atı­na iliş­kin bilgi aldı.

Er­do­ğan, Ye­ni­şe­hir Ka­pa­lı Spor Sa­lo­nu’nda dü­zen­le­nen AK Parti Rize 7. Ola­ğan İl Kong­re­si’nin ar­dın­dan Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nı şan­ti­ye­si­ne gitti.
Yağış ne­de­niy­le idari bi­na­ya geçen Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan, Ulaş­tır­ma ve Alt­ya­pı Ba­ka­nı Adil Ka­ra­is­ma­iloğ­lu’ndan devam eden in­şa­ata iliş­kin bri­fing aldı.
Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan, daha sonra Rize Be­le­di­ye­si­ni zi­ya­ret ede­rek, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi Metin’den kent mer­ke­zin­de ya­pı­lan ça­lış­ma­la­ra iliş­kin bilgi aldı.

Haber Merkezi