ÇAYKUR, ABD’ye yeşil çay pudrası ihraç edecek.

Genel Müdür Yusuf Ziya Alim:
– “(Yeşil çay pud­ra­sı ih­ra­ca­tı) Sa­nı­rım mart ayı iti­ba­rıy­la baş­la­ya­cak. ABD’de baş­la­ma­sı­nın ne­de­ni Ri­ze­li Türk iş ada­mı­nın ta­le­bi. ABD’ye istek üze­ri­ne ilk 10 bin paket ola­rak baş­la­ya­cak. İsteğe göre sa­yı­yı ar­tı­ra­ca­ğız”
– “Yurt içi ve yurt dı­şın­da çok fark­lı bir am­ba­laj­la, için­de bar­da­ğıy­la bir­lik­te sa­tı­şa su­na­ca­ğız. Kişi bir içim­lik maça ça­yı­nı spor ya­par­ken, do­la­şır­ken, yü­rür­ken kul­la­na­bi­lecek”
ÇAY­KUR Genel Mü­dü­rü Yusuf Ziya Alim, 2020’de 6,5 ton­luk satış yap­tık­la­rı yeşil çay pud­ra­sı­nın (maça çayı) bu yıl fark­lı bir am­ba­laj­la sa­tı­şa su­nu­la­ca­ğı­nı be­lir­te­rek, ABD’ye de ihraç edi­le­ce­ği­ni bil­dir­di.
Alim, yılın ilk ay­la­rı­nın kuru çay sa­tı­şı için ge­nel­lik­le dur­gun geç­ti­ği­ni ancak 2021’nin ilk ayı­nın bek­len­ti­le­rin üze­ri­ne çık­tı­ğı­nı söy­le­di.
Se­ne­ye iyi baş­la­ma­nın mut­lu­lu­ğu­nu ya­şa­dık­la­rı­nı dile ge­ti­ren Alim, “2021 yı­lın­da 17 bin ton kuru çay sa­tı­şı­mız var. Son 20-30 yıla ba­kıl­dı­ğın­da ocak ayı­nın bu kadar yük­sek ol­du­ğu dönem yok­tur. Bunu söy­ler­ken ye­ter­li ol­du­ğu­nu dü­şün­mü­yo­ruz. Çok daha fazla ol­ma­sı ge­re­ki­yor.” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.
Alim, 2020’de yak­la­şık 753 bin ton yaş çay al­dık­la­rı­nı kay­de­de­rek, “Kar­şı­lı­ğın­da 141 bin ton kuru çay üre­tip 132 bin ton satış ger­çek­leş­tir­dik. İnşal­lah bu sene, yıl için­de al­dı­ğı­mız çayın kar­şı­lı­ğı­nı sa­tı­şa çe­vi­rip ta­ma­mı­nı tü­ke­ti­ci­ye ulaş­tı­ra­bi­le­lim. Bu sene 135 bin ton üze­rin­de çay sa­tı­şı yap­ma­mız ge­re­ki­yor. He­de­fi­miz o.” diye ko­nuş­tu.
Geçen sene baş­la­dık­la­rı şe­kil­de bu yıl da özel sek­tör fir­ma­la­rı­na kuru çay sa­tı­şı plan­lan­dı­ğı­nı be­lir­ten Alim, şöyle devam etti:
“Bu yıl özel sek­tö­re 20-30 bin ton kuru çay sat­ma­yı he­def­li­yo­ruz. Bu sa­tış­lar zaman zaman eleş­ti­ri­li­yor ama sa­tış­lar ku­ru­mun, üre­ti­ci­nin, çayın men­fa­ati­ne­dir. Bu sa­tış­lar ile de­po­lar bo­şal­tıl­mış olu­yor. Ku­ru­mun elin­de 2019 yılı kuru çayı yok. Sa­de­ce 2020 yı­lı­na ait eli­miz­de sto­ku­muz yak­la­şık 120 bin ton. Bizim mali yıl ba­şı­mız mayıs ayı­dır. Mayıs ayına kadar çay gi­ri­şi ol­ma­dı­ğı için stok­tan çıkış olu­yor. Mayıs ayın­da 70-75 bin ton ci­va­rın­da stok ka­la­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yo­ruz. Stok mik­ta­rı­nı 20-25 bin ton se­vi­ye­le­ri­ne çek­me­miz ge­re­ki­yor. İnşal­lah bir kaç yıl içe­ri­sin­de stok­la­rı eri­te­rek al­dı­ğı­mı­zı sa­ta­cak denk bir se­vi­ye­ye ge­le­ce­ğiz.”
Alim, özel sek­tö­re çay sa­tı­şı­nın eleş­ti­ril­me­si­nin doğru bir yak­la­şım ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “ÇAY­KUR çayı hangi pa­ke­te gi­rer­se üre­ti­ci o damak ta­dın­da ve ka­li­te­de çay is­te­ye­cek­tir. Bu ne­den­le biz­den çay alma ih­ti­ya­cı do­ğa­cak­tır. Ça­yı­mız pi­ya­sa­da ne kadar hızlı do­la­şır­sa ku­ru­mun men­fa­ati­ne ola­cak­tır.” dedi.

  • “Tür­ki­ye ile bir­lik­te tüm dün­ya­ya sa­tı­şı­na baş­la­ya­ca­ğız”
    Yeşil çayın me­ta­bo­liz­ma üze­rin­de­ki fay­da­la­rı­nın bi­lim­sel araş­tır­ma­lar­la or­ta­ya ko­nul­du­ğu­na işa­ret eden Alim, bu an­lam­da ku­rum­sal ola­rak ken­di­le­ri­nin ve Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si­nin il­gi­li bö­lüm­le­ri­nin ça­lış­ma­la­rı ol­du­ğu­nu söy­le­di.
    Alim, yeşil çay pud­ra­sı­nın (maça çayı) 2019’da pi­ya­sa­ya sü­rül­dü­ğü­nü ve ilk yıl yak­la­şık 4 ton satış ya­pıl­dı­ğı­nı ak­ta­ra­rak, “2020’de ar­tış­la bir­lik­te 6,5 ton satış yap­tık. 2021’de maça ça­yı­nı de­tay­lan­dı­rı­yo­ruz. Yurt içi ve yurt dı­şın­da çok fark­lı bir am­ba­laj­la, için­de bar­da­ğıy­la bir­lik­te sa­tı­şa su­na­ca­ğız. Kişi bir içim­lik maça ça­yı­nı spor ya­par­ken, do­la­şır­ken, yü­rür­ken kul­la­na­bi­lecek. 30 gün kür şek­lin­de ya­pı­yo­ruz. Tü­ke­ti­ci bir kez al­dı­ğın­da, ikin­ci ürün­de fark­lı bir ürün daha ucuza ala­bi­lecek.” dedi.
    Maça ça­yı­nın bu şe­kil­de ih­ra­ca­tı için ça­lış­ma­la­rın ta­mam­lan­dı­ğı­nı ifade eden Alim, “İlk etap­ta ABD üze­rin­den sa­tı­şı­na gi­re­ce­ğiz. Sa­nı­rım mart ayı iti­ba­rıy­la baş­la­ya­cak. Tür­ki­ye ile bir­lik­te tüm dün­ya­ya sa­tı­şı­na baş­la­ya­ca­ğız. ABD’de baş­la­ma­sı­nın ne­de­ni Ri­ze­li Türk iş ada­mı­nın ta­le­bi. ABD’ye istek üze­ri­ne ilk 10 bin paket ola­rak baş­la­ya­cak. İsteğe göre sa­yı­yı ar­tı­ra­ca­ğız.” diye ko­nuş­tu.
    Alim, emek­li olan iş­çi­le­rin ye­ri­ne yak­la­şık 500 ki­şi­nin alın­ma­sı için yü­rü­tü­len ça­lış­ma­la­rın da mart ayın­da ta­mam­la­na­rak işçi alı­mı­na çı­ka­cak­la­rı­nı söz­le­ri­ne ek­le­di.
  • Haber Merkezi