3’ü Rizeli 15 Türk Gemici Yurda Döndü

Gine’de kör­fe­zi açık­la­rın­da kor­san­lar ta­ra­fın­dan ka­çı­rı­lan ge­mi­nin 15 Türk per­so­ne­li, kur­ta­rıl­ma­la­rı­nın ar­dın­dan bu sa­ba­ha karşı İstan­bul’a döndü.

Geç­ti­ği­miz haf­ta­lar­da Batı Af­ri­ka ül­ke­si Gine açık­la­rın­da mü­ret­te­ba­tı Türk­ler­den olu­şan Li­ber­ya bay­rak­lı M/V Mo­zart isim­li bir gemi si­lah­lı Ni­jer­ya­lı kor­san­lar ta­ra­fın­dan ka­çı­rıl­mış, per­so­nel ise rehin alın­mış­tı.
İlk be­lir­le­me­le­re göre 19 ki­şi­lik mü­ret­te­bat­tan Azer­bay­can­lı 2. Mü­hen­dis Far­man Is­ma­ılov ise ha­ya­tı­nı kay­bet­miş­ti.
Ge­mi­nin fark­lı nok­ta­la­rı­na sak­la­na­rak kor­san­lar ta­ra­fın­dan alı­ko­nul­mak­tan kur­tu­lan üç mü­ret­te­bat Fur­kan Yaren, İlhan Süha Tat­lı­gül ve Ba­ha­dır Ye­şi­la­lan, Gabon’un Baş­ken­ti Liv­re­vil’den kal­kan uçak­la yurda dön­müş­tü.
Dı­şiş­le­ri ba­kan­lı­ğı­nı ça­ba­la­rı so­nu­cu kur­ta­rı­lan 15 Türk ge­mi­ci, gün­ler süren esa­re­tin ar­dın­dan yurda ge­ti­ril­di.
Ge­mi­ci­ler, Ni­jer­ya’nın Abuja ken­tin­den ha­va­la­nan uçak­la bu sa­ba­ha Karşı İstan­bul Ha­va­li­ma­nı’na ulaş­tı.
İnişin aka­bin­de pa­sa­port iş­lem­le­ri­ni ger­çek­leş­ti­re­rek yurda giriş yapan ge­mi­ci­ler, ha­va­li­ma­nı­nın VİP bö­lü­mü çı­kı­şın­da basın men­sup­la­rı­na yap­tı­ğı açık­la­ma­da, neler ya­şa­dık­la­rı­nı an­lat­tı.
Kur­ta­rı­lan va­tan­daş­lar­dan biri: “Hiç­bir in­sa­nın ya­şa­ma­sı­nı is­te­me­ye­ce­ğim bir sü­reç­ti, Allah kim­se­nin ba­şı­na ver­me­sin, kor­san­lar bize kötü dav­ran­dı.
Psi­ko­lo­jik ma­na­da her türlü ma­ni­pü­las­yo­nu yap­tı­lar. Çok üz­gü­nüm” dedi.
Ge­mi­den kur­ta­rı­lan bir başka va­tan­daş ise: “He­pi­miz bir yer­dey­dik. Tabi ki zor bir sü­reç­ti. Cenab Allah kim­se­ye gös­ter­me­sin. Fi­zik­sel bir şid­det yok fakat adam elin­de si­lah­la ka­fan­da bek­li­yor. Bir ka­nal­dan bizi deniz sa­hi­li­ne çı­kar­dı­lar. Sa­hil­de takas ya­pıl­dık. Onlar pa­ra­sı­nı aldı, bizi o bota eşya gibi at­tı­lar işte. Adam ka­fam­da si­la­hı göğ­süm­de si­la­hı para sa­yı­yor.” açık­la­ma­la­rın­da bu­lun­du.
Ge­mi­nin kap­ta­nı ise: “Sayın Cum­hur­baş­ka­nı­mı­za, Ba­ka­nı­mı­za ve Bü­yü­kel­çi­li­ğe çok te­şek­kür edi­yo­ruz. Bu has­sas du­rum­da bize çok yar­dım­la­rı oldu. Çok has­sa­si­yet gös­ter­di­ler. Ül­ke­mi­ze dö­ne­bil­me­miz için her türlü fe­da­kar­lı­ğı yap­tı­lar. Çok şükür bu­ra­da­yız, aile­mi­zin ya­nın­da­yız. Ba­şı­mız­da sü­rek­li si­lah­lı adam­lar vardı fakat fi­zik­sel ola­rak kötü bir mu­ame­le gör­me­dik” dedi.
Haber Merkezi