Monthly Archives: Şubat 2021

İlçemizde Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Yer ve Güzergâh Tespitleri Yapıldı

Ana­ya­sa­mı­zın 34 üncü mad­de­si ile top­lan­tı ve gös­te­ri yü­rü­yü­şü dü­zen­le­me hakkı gü­ven­ce al­tı­na alın­mış­tır. Top­lan­tı ve gös­te­ri yü­rü­yü­şü dü­zen­le­me hak­kı­nın kul­la­nıl­ma­sın­da uy­gu­la­na­cak şekil, şart ve usul­ler 2911 Sa­yı­lı Yasa ile be­lir­til­miş­tir. 2911 Sa­yı­lı Top­lan­tı ve Gös­te­ri Yü­rü­yüş­le­ri Ka­nu­nu­nun 6, 22 ve 26 ncı mad­de­le­ri ile bu ka­nu­nun uy­gu­la­ma­sı­na dair yö­net­me­li­ğin 3 üncü mad­de­si top­lan­tı ya­pı­la­cak alan­lar, gös­te­ri yü­rü­yü­şü dü­zen­le­necek alan­lar,

Devamını oku

ÇAYKUR 500 İşçi Alımı Yapacak

ÇAYKUR, ABD’ye yeşil çay pudrası ihraç edecek. Genel Müdür Yusuf Ziya Alim:– “(Yeşil çay pud­ra­sı ih­ra­ca­tı) Sa­nı­rım mart ayı iti­ba­rıy­la baş­la­ya­cak. ABD’de baş­la­ma­sı­nın ne­de­ni Ri­ze­li Türk iş ada­mı­nın ta­le­bi. ABD’ye istek üze­ri­ne ilk 10 bin paket ola­rak baş­la­ya­cak. İsteğe göre sa­yı­yı ar­tı­ra­ca­ğız”– “Yurt içi ve yurt dı­şın­da çok fark­lı bir am­ba­laj­la, için­de bar­da­ğıy­la bir­lik­te sa­tı­şa su­na­ca­ğız. Kişi bir içim­lik maça

Devamını oku

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı İnşaatına İlişkin Bilgi Aldı

Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan, ya­pı­mı devam eden Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nı in­şa­atı­na iliş­kin bilgi aldı. Er­do­ğan, Ye­ni­şe­hir Ka­pa­lı Spor Sa­lo­nu’nda dü­zen­le­nen AK Parti Rize 7. Ola­ğan İl Kong­re­si’nin ar­dın­dan Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nı şan­ti­ye­si­ne gitti.Yağış ne­de­niy­le idari bi­na­ya geçen Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan, Ulaş­tır­ma ve Alt­ya­pı Ba­ka­nı Adil Ka­ra­is­ma­iloğ­lu’ndan devam eden in­şa­ata iliş­kin bri­fing aldı.Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan, daha sonra Rize Be­le­di­ye­si­ni zi­ya­ret ede­rek, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi Metin’den

Devamını oku

3’ü Rizeli 15 Türk Gemici Yurda Döndü

Gine’de kör­fe­zi açık­la­rın­da kor­san­lar ta­ra­fın­dan ka­çı­rı­lan ge­mi­nin 15 Türk per­so­ne­li, kur­ta­rıl­ma­la­rı­nın ar­dın­dan bu sa­ba­ha karşı İstan­bul’a döndü. Geç­ti­ği­miz haf­ta­lar­da Batı Af­ri­ka ül­ke­si Gine açık­la­rın­da mü­ret­te­ba­tı Türk­ler­den olu­şan Li­ber­ya bay­rak­lı M/V Mo­zart isim­li bir gemi si­lah­lı Ni­jer­ya­lı kor­san­lar ta­ra­fın­dan ka­çı­rıl­mış, per­so­nel ise rehin alın­mış­tı.İlk be­lir­le­me­le­re göre 19 ki­şi­lik mü­ret­te­bat­tan Azer­bay­can­lı 2. Mü­hen­dis Far­man Is­ma­ılov ise ha­ya­tı­nı kay­bet­miş­ti.Ge­mi­nin fark­lı nok­ta­la­rı­na sak­la­na­rak kor­san­lar

Devamını oku

Kız kardeşler, baba mesleği balıkçı oldu

Art­vin’in Ar­ha­vi il­çe­sin­de Kübra (26) ve Melda Çe­lenk (25) kar­deş­ler, 20 met­re­ka­re­lik dük­kan­da baba mes­le­ği ba­lık­çı­lık ya­pı­yor. Ar­ha­vi il­çe­sin­de 20 met­re­ka­re dük­kan açan Küb­ra­Mel­da Çe­lenk kar­deş­ler `erkek işi ´söy­lem­le­ri­ne al­dır­ma­dan balık ayık­lı­yor, ekmek pa­ra­la­rı­nı ka­za­nı­yor.20 yıl­dır ba­lık­çı­lık yapan ba­ba­sı­nın des­te­ği ile bu işe atıl­dık­la­rı­nı söy­le­yen Kübra Çe­lenk, “Babam bizi teş­vik etti.Ba­lık­la­rı babam temin edi­yor, biz de sa­tı­şı­nı ya­pı­yo­ruz.2 aydır çok

Devamını oku

VAZİYET KÖTÜ

Pandemi sürecinde ülke genelinde kısmi uygulamalara paralel olarak uygulanan kısıtlamalar beraberinde insanları çaresizliğe, esnafı kepenk kapamaya, çalışanı işsiz bırakmaya, özelliklede sebze meyve ve temel ihtiyaç ürünlerinin fiyatlarının aşırı artmasına, sonuç olarak ekonominin çarklarının dönmeyişine sebep olduğu net bil şekilde hissediliyor. Özellikle son yıllarda çok zor şartlar altında ayakta kalma mücadelesi vermeye çalışan esnaf ve sanatkârlar özellikle son bir yıldır ne

Devamını oku