SUMUDİCA’DAN OYUNCULARA UYARI

Çay­kur Ri­zes­por, Süper Lig’in 26’ncı haf­ta­sın­da oy­na­ya­ca­ğı MKE An­ka­ra­gü­cü ma­çı­nın ha­zır­lık­la­rı­na baş­la­dı.

Tek­nik di­rek­tör Ma­ri­us Su­mu­di­ca, ant­ren­man ön­ce­si fut­bol­cu­lar­la yap­tı­ğı top­lan­tı­da uya­rı­lar­da bu­lun­du. Ligde yeni tek­nik di­rek­tö­rü Ma­ri­us Su­mu­di­ca ile çık­tı­ğı 4 maçta henüz ga­li­bi­yet­le ta­nı­şa­ma­yan Çay­kur Ri­zes­por, An­ka­ra­gü­cü’nü ye­ne­rek kötü gi­di­şe son ver­mek is­ti­yor. Yeşil ma­vi­li­ler MKE An­ka­ra­gü­cü ma­çı­nın ha­zır­lık­la­rı­na Meh­met Cen­giz Te­sis­le­ri’nde ya­pı­lan ant­ren­man­la baş­la­dı. Çay­kur Ri­zes­por’da tek­nik heyet ve fut­bol­cu­la­rın mo­ral­le­ri­nin bozuk ol­du­ğu göz­le­nir­ken, ant­ren­man ön­ce­si oyun­cu­la­rı saha or­ta­sı­na top­la­yan tek­nik di­rek­tör Su­mu­di­ca, yak­la­şık 15 da­ki­ka gö­rüş­me ger­çek­leş­tir­di. 90 da­ki­ka süren ant­ren­man­da fut­bol­cu­lar­la bire bir il­gi­le­nen Su­mu­di­ca’nın bazı oyun­cu­la­ra da uya­rı­lar­da bu­lun­du­ğu göz­len­di.
Haber Merkezi