Sezon Ortasında Takım Almak Kolay Değil Bütün Yük Sizin Sırtınızda Oluyor

Çay­kur Ri­zes­por Tek­nik So­rum­lu­su Gab­ri­el Mar­ga­rit, BB Er­zu­rums­por Ma­çı­nın Ar­dın­dan Ken­di­le­ri İçin Önem­li Bir Üç Puanı Kay­bet­tik­le­ri­ni İfade Etti.

Süper Lig’in 25. haf­ta­sın­da Çay­kur Ri­zes­por evin­de BB Er­zu­rums­por ile kar­şı­laş­tı. Mü­sa­ba­ka Er­zu­rums­por’un 2-0’lık ga­li­bi­ye­tiy­le sona erdi. Maçın ar­dın­dan basın top­lan­tı­sın­da ko­nu­şan Çay­kur Ri­zes­por Tek­nik So­rum­lu­su Gab­ri­el Mar­ga­rit, bu­gün­den sonra daha sıkı ve fazla mü­ca­de­le et­me­le­ri ge­rek­ti­ği­ni ve kay­be­di­len 3 puanı bir son­ra­ki maçta geri ka­zan­mak is­te­dik­le­ri­ni be­lirt­ti.
Gab­ri­el Mar­ga­rit açık­la­ma­sın­da şu ifa­de­le­ri kul­lan­dı:
“Sa­mu­di­ca ho­ca­mız bu­ra­da ol­ma­dı­ğı için üz­gü­nüm. So­yun­ma oda­sın­da dok­to­ru­muz­la be­ra­ber. Ken­di­ni iyi his­set­mi­yor. Bizim için çok önem­li olan 3 puan kay­bet­tik. Bu­gün­den daha fazla mü­ca­de­le et­me­miz ge­re­ki­yor. Ge­lecek maçta kay­bet­ti­ği­miz 3 puanı geri ka­zan­ma­mız ge­re­ki­yor. Uyan­ma­mız ve ayağa kalk­ma­mız ge­re­ki­yor. Eğer ayağa kal­ka­maz­sak çok geç ola­bi­lir. 3 günde bir maç oy­nu­yoruz. Ek­sik­le­ri­miz vardı. Oyun­cu­lar yavaş yavaş geri ge­li­yor­lar.
Ger­çek­ten kolay değil. Bütün lig bizim sır­tı­mız­da”
Haber Merkezi