GÜNEYSU VADİSİNDEN HES FIŞKIRIYOR

Rize’de Cum­hur­baş­ka­nı­nın il­çe­si Gü­ney­su Va­di­sin­de ya­pı­lan 12 HES için yöre Halkı’El insaf bu nasıl Vic­dan ’di­ye­rek tepki gös­te­ri­yor.

17 Şubat 2021 Çar­şam­ba günü Rize Ad­li­ye­sin­de Alın­cak HES için iptal da­va­sı du­ruş­ma­sı ol­du­ğu­nu söy­le­yen Av. Remzi Kaz­maz ya­zı­lı bir açık­la­ma­da bu­lun­du. Av. Remzi Kaz­maz açık­la­ma­sın­da’ Bu va­di­de­ki HES lere izin ve­ren­ler dönüp şu re­si­me bir bak­sın, Sa­lar­ha Gü­ney­su va­di­sin­de tam 12 adet HES var.
Bir avuç SU üze­rin­de ku­ru­lan bu HES lerin Rize’ye ne fay­da­sı var.
Ama be size bir­çok za­ra­rı­nı sa­ya­bi­li­rim Rize’nin içme suyu bu iki de­re­den Yani As­kı­roz de­re­sin­den Gü­ney­su Gür­gen de­re­sin­den kar­şı­la­nı­yor her gün artan Rize nü­fu­su­na iler­de bu içme suyu sı­kın­tı­sı­nı bir­lik­te ya­şa­ya­ca­ğız.
İkinci bir HATA ise
Bu va­di­ler­de önüne gelen sözüm ona bir ÇED ra­po­ru alan şir­ket­ler Ran­tın üze­ri­ne ba­lık­la­ma at­lar­ken bu izin­le­ri veren idare bu vadi üze­rin­de BÜ­TÜN­CÜL HAVZA PLAN­LA­MA­SI yaptı mı? Tabii ki hayır. Eğer yap­say­dı bu vadi üze­rin­de bu kadar HES asla ol­maz­dı zaten tek­nik ola­rak da ola­maz­dı. Vel­ha­sıl ida­re­nin özel­lik­le Rize de ya­pı­lan bu tür fa­ali­yet­ler­de ciddi bir in­ce­le­me yap­ma­dan bu fe­la­ke­tin önünü açı­yor. Olan Rize’ye ve O böl­ge­de ya­şa­yan in­san­la­ra olu­yor.
Yazık çok Yazık
En son İkiz­de­re’de Ta­şo­cak­la­rı ko­nu­su bu bölge halkı ta­ra­fın­dan is­ten­me­mi­ze rağ­men ma­ale­sef bu sorun ile­ri­de İkiz­de­re’nin tu­riz­mi­ne, do­ğa­sı­na, ba­lı­na zarar ve­re­cek­tir ama biz bu top­rak­la­rın ev­la­dı ola­rak bu şe­hi­re karşı vefa bor­cu­mu­zu ne­fe­si­mi­zin so­nu­na kadar hiz­met ola­rak ver­me­ye devam ede­cek­tir. İşte bu nok­ta­da her­kes kendi si­ya­si dü­şün­ce­le­ri­ni biran ke­na­ra bı­ra­kıp bu ken­tin men­fa­at­le­ri için her zaman bir araya gel­me­li­yiz.
Bu se­bep­le 17 Şubat 2021 Çar­şam­ba günü Saat 10.00 da Bütün RİZE SEV­DA­LI­LA­RI­NI Gü­ney­su Ali­cik HES ip­ta­li da­va­sı­na des­tek için bek­li­yo­ruz’ dedi.
Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU