Ri­zes­por’un ef­sa­ne yö­ne­ti­ci­le­ri bir araya gelip anı­la­rı ta­ze­le­di­ler.

Çay­kur Ri­zes­por’un ef­sa­ne Baş­ka­nı Ekrem Cen­giz’in baş­kan­lı­ğı dö­ne­min­de görev yapan yö­ne­ti­ci­ler­den Vedat Peker, Nu­ret­tin Cen­giz, Yıl­maz Ze­hi­roğ­lu, Resul Çolak, Yener Eyu­poğ­lu bir araya gelip has­ret gi­de­rip anı­la­rı ta­ze­le­di­ler. Uzun yıl­lar ye­şil-ma­vi­li ku­lüp­te yö­ne­ti­ci­lik yapan ef­sa­ne isim­ler Cen­giz, Ze­hi­roğ­lu, Çolak ve Eyu­poğ­lu, Vedat Peker’in Ça­ye­li’ deki evin­de bir araya gel­di­ler. Ef­sa­ne isim­ler Ri­zes­por’ da görev yap­tık­la­rı dö­nem­ler­de ya­şa­dık­la­rı anı­la­rı ta­ze­le­yip bol bol soh­bet et­ti­ler. Eski yö­ne­ti­ci­ler­den Vedat Peker, ortak sev­da­la­rı­nın Ri­zes­por ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Ri­zes­por bizim sonu ol­ma­yan aş­kı­mız. Her zaman ya­nın­da ve des­tek­çi­si­yiz. Ta­kı­mı­mı­zın bu sezon gös­ter­di­ği kötü per­for­mans her Ri­ze­li­yi ol­du­ğu gibi beni de çok üzü­yor. Ri­zes­por bir an önce to­par­la­nıp için­de bu­lun­du­ğu du­rum­dan kur­tu­lup çı­kı­şa geç­me­si­ni is­ti­yo­rum” dedi. Ri­zes­por’un eski As Baş­kan­la­rın­dan Nu­ret­tin Cen­giz, her zaman Ri­zes­por’un ya­nın­da ol­duk­la­rı­nı ve ol­ma­ya da devam ede­cek­le­ri­ni be­lir­te­rek, “Ri­zes­por hem tesis hem de eko­no­mik ola­rak iyi şart­la­ra sahip. Buna rağ­men son yıl­lar­da spor­tif ola­rak bek­le­nen ba­şa­rı­yı gös­te­re­mi­yor. Ri­zes­por’u daha iyi yer­le­re ge­tir­mek için atı­la­cak adım­lar ka­li­te­li trans­fer­ler­le bir­lik­te genç ve ye­te­nek­li oyun­cu­lar­la spor­tif ba­şa­rı­yı ge­ti­re­cek­tir. İyi ve ka­li­te­li trans­fer­ler­le bir­lik­te kendi yıl­dız oyun­cu­nu ye­tiş­tir­me­nin spor­tif ba­şa­rı­yı ge­ti­re­ce­ği­ni söy­le­di. Ye­şil-ma­vi­li ku­lü­bün eski genel kap­tan­la­rın­dan Yıl­maz Ze­hi­roğ­lu, Ri­zes­por’un ba­şa­rı­sı için her­ke­se büyük görev düş­tü­ğü­nü be­lir­te­rek, “Bu zor gün­ler­de bir­lik ve be­ra­ber­lik için­de ol­ma­lı­yız. Fut­bol­cu­la­rı­mı­za gü­ve­ni­yo­ruz. On­la­rın ya­nın­da­yız. Zor gün­le­ri moral ve mo­ti­vas­yon­la aşıp ba­şa­rı­lı ola­cak­la­rı­na ina­nı­yo­rum” dedi.
Eski yö­ne­ti­ci­ler­den Resul Çolak, Ri­zes­por’da görev yapan eski yö­ne­ti­ci­ler ola­rak bir araya gelip fikir alış ve­ri­şin­de bu­lu­nup anı­la­rı­mı­zı ta­ze­le­dik­le­ri­ni ifade etti.
Ha­ber-Fo­to: Ali­han TE­LA­TAR