Monthly Archives: Şubat 2021

Ardeşen’de Gençler Eski Okullarını Gençlik Merkezine Dönüştürüyor

Rize’nin Ar­de­şen il­çe­si­ne bağlı Sinan (Pa­li­vat) Köyü’nde bu­lu­nan il­ko­kul köylü genç­le­rin ortak ça­ba­sı ile genç­lik mer­ke­zi­ne dö­nüş­tü­rü­lü­yor. Köy genç­le­ri el bir­li­ği yap­tık­la­rı ça­lış­ma­lar ile örnek olu­yor.

İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü bün­ye­sin­de bu­lu­nan ancak ta­şı­ma­lı eği­tim sis­te­mi ne­de­niy­le ka­pa­lı du­rum­da olan Sinan Köy İlko­ku­lu’nun ge­çi­ci kul­la­nım hakkı Sinan Köy Muh­tar­lı­ğı’na ve­ril­di. Köy muh­tar­lı­ğı da okulu köylü genç­le­re tah­sis etti.
Genç­ler de köy oku­lu­nu genç­lik mer­ke­zi­ne dö­nüş­tür­mek için ça­lış­ma baş­lat­tı.
Ça­lış­ma­lar­la il­gi­li bil­gi­ler veren Atil­la Sinan “1964 yı­lın­da açı­lan oku­lu­muz 1998 yı­lın­da ka­pan­mış­tı.

Ka­pan­dık­tan sonra hiç­bir fa­ali­yet için kul­la­nıl­ma­yan il­ko­ku­lu­mu­zu res­to­re edip genç­lik ve kül­tür mer­ke­zi­ne dö­nüş­tür­mek için ça­lı­şı­yo­ruz.
Bir köyde ih­ti­yaç du­yu­lan her şeyin ya­pı­la­bi­le­ce­ği bir alan oluş­tur­mak için ça­lı­şı­yo­ruz.
Oyun ve spor alan­la­rı­mız ile kü­tüp­ha­ne­miz ola­cak.
Mev­cut kü­tüp­ha­ne­mi­zi can­lan­dı­ra­rak oluş­tu­ra­ca­ğı­mız yeni kü­tüp­ha­ne­miz­de kö­yü­mü­zün ta­ri­hi­ni yan­sı­ta­cak ma­ter­yal­ler ola­cak.
Emeği geçen başta kö­yü­mü­zün genç­le­ri­ne, de­ğer­li bü­yük­le­ri­mi­ze, sa­de­ce kö­yü­müz­den değil köy dı­şın­dan kat­kı­la­rı­nı sunan de­ğer­li iş adam­la­rı­mız ile hal­kı­mı­za te­şek­kür­le­ri­mi­zi su­nu­yo­ruz” dedi.
Köy genç­le­rin­den Mu­ham­met Öz­ya­nık ise yap­tı­ğı açık­la­ma­da “İyi ni­yet­le baş­la­yan bu ha­re­ke­ti­miz oluş­tu­ru­lan what­sa­ap grubu ile bir­çok ki­şi­ye ulaş­tık.
İşle­ri­mi­zin büyük ço­ğun­lu­ğu­nu bi­tir­mek üze­re­yiz.
İç de­ko­ras­yon ça­lış­ma­la­rı bit­tik­ten sonra çevre dü­zen­le­me­le­ri ya­pı­la­cak.
Çok güzel bir alan oluş­tu­ru­yo­ruz.
En önem­li­si de ta­ri­hi­mi­ze sahip çı­kı­yo­ruz.
Katkı sunan her­ke­se şük­ran­la­rı­mız su­nu­yo­rum” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Ar­de­şen Sinan Köyü İlko­ku­lu’nun res­to­re edi­le­rek Tür­ki­ye’de örnek bir mer­kez ola­ca­ğı­nı söy­le­yen Ar­de­şen eski be­le­di­ye baş­ka­nı Müm­taz Sinan ise genç­le­rin ça­lış­ma­la­rı­nı ye­rin­de in­ce­le­mek ve on­la­ra des­tek olmak için köye gitti.
Bu­ra­da açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Sinan “Böy­le­si­ne güzel ve şirin bir köyde genç­lik ve kül­tür mer­ke­zi­nin oluş­tu­rul­ma­sı her­ke­si mem­nun edi­yor.
5 yıl ge­çir­di­ğim bu okul­da çok güzel ha­tı­ra­la­rı­mız var.
Yıl­lar önce ço­cuk­lu­ğu­mu­zun geç­ti­ği ha­tı­ra­la­rı­mı­zın en çok ya­şan­dı­ğı bir yerde genç­le­ri­mi­zin böyle güzel bir ça­lış­ma­ya ve­si­le ol­ma­la­rı beni zi­ya­de­siy­le mem­nun etti.
Bu okulu kül­tür mer­ke­zi ha­li­ne dö­nüş­tü­rüp kendi köy genç­le­ri­mi­zi, dı­şa­rı­dan ge­lecek mi­sa­fir­le­ri­mi­zi en güzel şe­kil­de ağır­la­mak, kül­tür fa­ali­yet­le­ri, ta­rih­sel ge­li­şim­le­ri takip etmek için çok önem­li ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­rum. Sinan Köyü’müze layık bir şe­kil­de bu­ra­yı can­lan­dı­ra­ca­ğız.
Ge­lecek ne­sil­le­re geç­mi­şi ak­tar­mak için iş­lev­sel ola­rak güzel bir hiz­met ola­cak” şek­lin­de ko­nuş­tu.
Haber Merkezi

RİZE ŞEHİR HASTANESİ İÇİN DOLGU DEĞİL DÜZKÖY

Rize’de ya­pıl­ma­sı plan­la­nan Has­ta­ne ko­nu­sun­da yer hak­kın­da bir açık­la­ma Ba­ğım­sız­lar Ha­re­ke­tin­den ya­pıl­dı.

De­niz­de taş­la­ra para ve­ri­le­rek dolgu ya­pıl­ma­sı­nı is­te­me­yen Ba­ğım­sız­lar Ha­ra­ke­ti­nin açık­la­ma­sı şöyle’
Şehir Has­ta­ne­mi­zin yer ko­nu­su ile ilgii daha ön­ce­den yap­mış ol­du­ğu­muz ça­lış­ma­mız başta hal­kı­mı­zın tüm ke­sim­le­ri ta­ra­fın­dan STK ku­ru­luş­la­rın­dan ve si­ya­si par­ti­ler­den de çok olum­lu des­tek gör­me­sin­den do­la­yı ye­rin­de in­ce­le­me­si­ni kap­sa­yan 2. etap ça­lış­ma­mı­zı da yapıp ka­mu­oyu­nun ve si­ya­set­çi­le­ri­mi­zim tak­di­ri­ne bı­ra­kı­yo­ruz.
Ba­ğım­sız­lar Ha­re­ke­ti ola­rak Şehir Has­ta­ne­miz re­sim­ler­de pay­laş­tı­ğı­mız yer ola­rak Düz­köy-Peh­li­van­ta­şı mev­ki­in­de daha önce Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­mı­zı da Şehir Has­ta­ne­si için onay alı­nan yerde ya­pıl­ma­sı plan­la­nan, fakat si­ya­si ne­den­le­ri­ni bi­le­me­di­ği­miz ve ka­mu­oyun­da açık­lan­ma­yan se­bep­ler­den do­la­yı bu yer­den vaz­ge­çil­di.
Ar­dın­dan Ve­ki­li­miz Ha­ya­ti Ya­zı­cı Bey ta­ra­fın­dan bir gece an­sı­zın Rize sa­hi­lin­de ya­pı­la­ca­ğı pro­je­si ve gör­se­li ile haber si­te­le­rin­de pay­la­şı­la­rak açık­lan­dı.
Daha sonra ma­lu­mu­nuz diğer ve­ki­li­miz Mu­ham­med Avcı Bey ta­ra­fın­dan da şim­di­ki Gün­doğ­du sa­hi­lin­de ya­pı­la­ca­ğı beyan edil­di. Biz­ler ve Rize’deki va­tan­daş­la­rı­mı­zın adına di­yo­ruz ki gelin bu pro­je­de­ki yer ko­nu­su­nu bir kez daha dü­şü­nün, hazır Re­isi­cum­hu­ru­muz­da Rize’mize gel­miş­ken ha­va­dan ge­re­ken in­ce­le­me­le­ri tek­rar yapıp Cum­hur­baş­ka­nı­mı­za bu­ra­nın ne­den­le­ri ile il­gi­li ge­rek­li bil­gi­ler arz edi­lin­ce, ken­di­si­nin de buna gay­ret olum­lu ve doğ­ru­su­nun bu ol­du­ğu­nu d-söy­le­ye­ce­ği ka­na­atin­de­yiz.
Bu güzel pro­je­yi deniz dol­gu­sun­da de­ğil­de, re­sim­ler­de de pay­laş­tı­ğı­mız daha ön­ce­de Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­mı­zın da onay ver­di­ği bu ara­zi­de ya­pıl­ma­sı ya­kı­şır. Ge­rek­li in­ce­le­me­ler ya­pı­lın­ca neden bu kadar ıs­rar­lı ol­du­ğu­muz­da gayet iyi an­la­şı­la­cak­tır.
Ula­şım rahat
Biz­ler bu ara­zi­yi Mü­hen­dis ar­ka­daş­la­rı­mız ta­ra­fın­dan da in­ce­le­dik. Ara­zi­de hiç­bir yapı mev­cut değil ve ha­va­sı, gü­ne­şi, do­ğa­sı gayet güzel, Ula­şım nok­ta­sın­da hem çevre yolu, hem de şehir mer­ke­zi­ne ya­kın­lı­ğı hem tü­nel­ler ile jer nok­ta­dan hiç­bir ula­şım prob­le­mi de bu­lun­mu­yor. Ay­rı­ca şeh­ri­mi­zin, iç kı­sı­ma doğru ge­niş­le­me­si açı­sın­dan da bir fır­sat, ma­li­yet açı­sın­dan da ele al­dı­ğı­mız proje, çok çok uygun, Rize’mizin ge­le­ce­ği­ni ya­rın­la­rı­nı dü­şü­nü­yor isek en doğ­ru­su budur, bı­ra­kın bu deniz di­bi­ne ve mü­te­ah­hit ce­bi­ne para dol­gu­su yap­ma­yı, bu­ra­da­ki arazi bir defa kat ve kat daha uygun ma­li­ye­te gelir, hem para ka­mu­laş­tır­ma ya­pı­la­rak hal­kı­mı­zın ce­bi­ne ve ara­zi­le­ri­nin de de­ğer­len­me­si­ne sebep olur.
Diğer bir al­ter­na­tif yer olan Şehir Has­ta­ne­miz için dü­şün­dü­ğü­müz Sa­lar­ha Va­di­sin­de Dört­yol ile Fen Li­se­si ara­sın­da ki arazi, iki yeri kı­yas­la­dı­ğı­mız­da ve pro­je­nin bir has­ta­ne ol­ma­sı do­la­yı­sıy­la, DÜZ­KÖY OR­TA­PA­ZAR ta­ra­fı bunun için daha uygun ol­du­ğu gö­zük­mek­te­dir. Sa­lar­ha va­di­miz­de ki yerde başka bir proje hayat bu­la­bi­lir. Ba­ğım­sız­lar Ha­re­ke­ti ola­rak biz­ler daima en doğ­ru­dan yana, çözüm odak­lı ve hal­kı­mı­za sev­da­lı gö­nül­lü­le­ri­miz ile top­lu­mun ta­ma­mı­nı ku­cak­la­yan on­la­ra değer veren ve din­le­yen si­ya­set üstü bir an­la­yış ile hiz­met yap­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. İnşal­lah bu ça­lış­ma­mız­da Rize’miz için ha­yır­la­ra ve­si­le olur’ de­nil­di.
Bakan açık­la­ma­sı 1000 ya­tak­lı
Daha önce 800 ya­tak­lı ve İslam­pa­şa ma­hal­le­sin­de deniz dol­gu­su ya­pı­la­rak 200 dö­nüm­lük alan­da ya­pı­la­ca­ğı be­lir­ti­len Has­ta­ne için son açık­la­ma­yı Rize Mil­let­ve­ki­li Mu­ham­med Avcı has­ta­ne­nin Gün­doğ­du’da deniz dol­du­ru­la­rak ya­pı­la­ca­ğı­nı açık­la­mış­tı. Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan ya­pı­lan An­ka­ra’da ya­pı­lan açık­la­ma­da ise önce 800 de­ni­len yatak sa­yı­sı 1000 ola­rak açık­lan­dı.
Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

Ç. RİZESPOR KAN KAYBETMEYE DEVAM EDİYOR

Süper Lig’in 25. haf­ta­sın­da Çay­kur Ri­zes­por, BB Er­zu­rums­por’u ağır­la­dı. Mü­ca­de­le konuk ta­kı­mın 2-0 üs­tün­lü­ğü ile sona erdi.

Süper Lig’in 25. haf­ta­sın­da Çay­kur Ri­zes­por, BB Er­zu­rums­por’u konuk etti. İlk ya­rı­sı gol­süz be­ra­be­re ta­mam­la­nan maçın 2. ya­rı­sın­da 2 gol bulan konuk Er­zu­rums­por maçı 2-0 ka­zan­dı.
Maç­tan Da­ki­ka­lar (İkinci yarı)
60. da­ki­ka­da ceza sa­ha­sı­na uzak bir nok­ta­dan Mo­ro­zi­uk’un ser­best vu­ru­şun­da topla bu­lu­şan Ba­i­ano’nun vu­ru­şu de­fans­tan döndü. Dönen topa bir kez daha hamle yapan Ba­i­ano’nu şutu az fark­la auta çıktı.
68. da­ki­ka­da Leo Sc­h­wech­len’in pa­sın­da ceza sa­ha­sın­da topla bu­lu­şan Aatif’ın şu­tun­da meşin yu­var­lak fi­le­ler­le bu­luş­tu. 1-0
90+4. da­ki­ka­da Oltan Ka­ra­kul­luk­çu’nun ceza sa­ha­sı­nın dı­şın­dan sert vu­ru­şun­da top fi­le­ler­le bu­luş­tu. 2-0
Maç­tan Da­ki­ka­lar (İlk yarı)
7. da­ki­ka­da sağ ka­nat­ta topla bu­lu­şan Ba­i­ano’nun ceza sa­ha­sı­nın dı­şın­dan yap­tı­ğı or­ta­da Sa­mu­du­io’nun kafa vu­ru­şun­da meşin yu­var­lak ka­le­ci Jakub’un ku­ca­ğın­da kaldı.
38. da­ki­ka­da Don­sah ceza sa­ha­sı­nın dı­şın­dan şu­tu­nu ka­le­ci Jakub topu kor­ne­re çeldi.
Stat: Çay­kur Didi
Ha­kem­ler: Cü­neyt Çakır xx, Ba­hat­tin Duran xx, Tarık Ongun xx
Çay­kur Ri­zes­por: Gök­han x, Meln­jak x, Me­ri­ah xx, Talbi xx, Mo­roz­yuk xx (Onur Bulut dk. 84 ?), Sa­mu­dio xx (Fer­nan­do dk. 66 x), Mic­ha­lak xx, Ba­i­ano xx (Ab­dul­lah Durak dk. 84 ?), Djo­ko­vic xx, Don­sah xx (Doğan Er­do­ğan dk. 70 x), Skoda x (So­der­lund dk. 66 x)
Ye­dek­ler: Zafer, İsmail Köy­ba­şı, Selim Ay, Yasin Peh­li­van, So­der­lund, Tunay
Tek­nik Di­rek­tör: Ma­ri­us Minel Su­mu­di­ca
BB Er­zu­rums­por: Jakub xx, Te­ikeu xx, Ma­nu­el Da Costa xx, Meh­met Murat xx, Sc­h­wech­len xxx, Bo­umal x (Osman Çelik dk. 58 x), No­vi­ko­vas xxx (Emrah Baş­san dk. 85 ?), Jo­han­na Omolo xx (Rah­man Buğra Ça­ğı­ran dk. 71 x), Aatif Cha­hec­ho­uhe xxx, Cenk Ahmet, Ri­car­do Gomes xx (Oltan Ka­ra­kul­luk­çu dk. 84 xx)
Ye­dek­ler: Ka­ya­can Er­do­ğan, Hasan Ha­ti­poğ­lu, Gök­han Kar­deş, Bog­dan Butko, Za­kar­ya Berg­dich, Bra­him Darri
Tek­nik Di­rek­tör: Mesut Bak­kal
Gol­ler: Aatif Cha­hec­ho­uhe (dk. 68), Oltan Ka­ra­kul­luk­çu (dk. 90+4) (BB Er­zu­rums­por)
Kır­mı­zı Kart: Fer­nan­do (dk. 83) (Çay­kur Ri­zes­por)
Sarı kart­lar: Ba­i­ano, Djo­ko­vic (Çay­kur Ri­zes­por), Jo­han­na Omolo, Bo­umal, Meh­met Murat (BB Er­zu­rums­por)
Haber Merkezi

SUMUDİCA’DAN OYUNCULARA UYARI

Çay­kur Ri­zes­por, Süper Lig’in 26’ncı haf­ta­sın­da oy­na­ya­ca­ğı MKE An­ka­ra­gü­cü ma­çı­nın ha­zır­lık­la­rı­na baş­la­dı.

Tek­nik di­rek­tör Ma­ri­us Su­mu­di­ca, ant­ren­man ön­ce­si fut­bol­cu­lar­la yap­tı­ğı top­lan­tı­da uya­rı­lar­da bu­lun­du. Ligde yeni tek­nik di­rek­tö­rü Ma­ri­us Su­mu­di­ca ile çık­tı­ğı 4 maçta henüz ga­li­bi­yet­le ta­nı­şa­ma­yan Çay­kur Ri­zes­por, An­ka­ra­gü­cü’nü ye­ne­rek kötü gi­di­şe son ver­mek is­ti­yor. Yeşil ma­vi­li­ler MKE An­ka­ra­gü­cü ma­çı­nın ha­zır­lık­la­rı­na Meh­met Cen­giz Te­sis­le­ri’nde ya­pı­lan ant­ren­man­la baş­la­dı. Çay­kur Ri­zes­por’da tek­nik heyet ve fut­bol­cu­la­rın mo­ral­le­ri­nin bozuk ol­du­ğu göz­le­nir­ken, ant­ren­man ön­ce­si oyun­cu­la­rı saha or­ta­sı­na top­la­yan tek­nik di­rek­tör Su­mu­di­ca, yak­la­şık 15 da­ki­ka gö­rüş­me ger­çek­leş­tir­di. 90 da­ki­ka süren ant­ren­man­da fut­bol­cu­lar­la bire bir il­gi­le­nen Su­mu­di­ca’nın bazı oyun­cu­la­ra da uya­rı­lar­da bu­lun­du­ğu göz­len­di.
Haber Merkezi

Efsane Başkan Ekrem Cengiz’in Yönetimi Hasret Giderdi

Ri­zes­por’un ef­sa­ne yö­ne­ti­ci­le­ri bir araya gelip anı­la­rı ta­ze­le­di­ler.

Çay­kur Ri­zes­por’un ef­sa­ne Baş­ka­nı Ekrem Cen­giz’in baş­kan­lı­ğı dö­ne­min­de görev yapan yö­ne­ti­ci­ler­den Vedat Peker, Nu­ret­tin Cen­giz, Yıl­maz Ze­hi­roğ­lu, Resul Çolak, Yener Eyu­poğ­lu bir araya gelip has­ret gi­de­rip anı­la­rı ta­ze­le­di­ler. Uzun yıl­lar ye­şil-ma­vi­li ku­lüp­te yö­ne­ti­ci­lik yapan ef­sa­ne isim­ler Cen­giz, Ze­hi­roğ­lu, Çolak ve Eyu­poğ­lu, Vedat Peker’in Ça­ye­li’ deki evin­de bir araya gel­di­ler. Ef­sa­ne isim­ler Ri­zes­por’ da görev yap­tık­la­rı dö­nem­ler­de ya­şa­dık­la­rı anı­la­rı ta­ze­le­yip bol bol soh­bet et­ti­ler. Eski yö­ne­ti­ci­ler­den Vedat Peker, ortak sev­da­la­rı­nın Ri­zes­por ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Ri­zes­por bizim sonu ol­ma­yan aş­kı­mız. Her zaman ya­nın­da ve des­tek­çi­si­yiz. Ta­kı­mı­mı­zın bu sezon gös­ter­di­ği kötü per­for­mans her Ri­ze­li­yi ol­du­ğu gibi beni de çok üzü­yor. Ri­zes­por bir an önce to­par­la­nıp için­de bu­lun­du­ğu du­rum­dan kur­tu­lup çı­kı­şa geç­me­si­ni is­ti­yo­rum” dedi. Ri­zes­por’un eski As Baş­kan­la­rın­dan Nu­ret­tin Cen­giz, her zaman Ri­zes­por’un ya­nın­da ol­duk­la­rı­nı ve ol­ma­ya da devam ede­cek­le­ri­ni be­lir­te­rek, “Ri­zes­por hem tesis hem de eko­no­mik ola­rak iyi şart­la­ra sahip. Buna rağ­men son yıl­lar­da spor­tif ola­rak bek­le­nen ba­şa­rı­yı gös­te­re­mi­yor. Ri­zes­por’u daha iyi yer­le­re ge­tir­mek için atı­la­cak adım­lar ka­li­te­li trans­fer­ler­le bir­lik­te genç ve ye­te­nek­li oyun­cu­lar­la spor­tif ba­şa­rı­yı ge­ti­re­cek­tir. İyi ve ka­li­te­li trans­fer­ler­le bir­lik­te kendi yıl­dız oyun­cu­nu ye­tiş­tir­me­nin spor­tif ba­şa­rı­yı ge­ti­re­ce­ği­ni söy­le­di. Ye­şil-ma­vi­li ku­lü­bün eski genel kap­tan­la­rın­dan Yıl­maz Ze­hi­roğ­lu, Ri­zes­por’un ba­şa­rı­sı için her­ke­se büyük görev düş­tü­ğü­nü be­lir­te­rek, “Bu zor gün­ler­de bir­lik ve be­ra­ber­lik için­de ol­ma­lı­yız. Fut­bol­cu­la­rı­mı­za gü­ve­ni­yo­ruz. On­la­rın ya­nın­da­yız. Zor gün­le­ri moral ve mo­ti­vas­yon­la aşıp ba­şa­rı­lı ola­cak­la­rı­na ina­nı­yo­rum” dedi.
Eski yö­ne­ti­ci­ler­den Resul Çolak, Ri­zes­por’da görev yapan eski yö­ne­ti­ci­ler ola­rak bir araya gelip fikir alış ve­ri­şin­de bu­lu­nup anı­la­rı­mı­zı ta­ze­le­dik­le­ri­ni ifade etti.
Ha­ber-Fo­to: Ali­han TE­LA­TAR

GÜNEYSU VADİSİNDEN HES FIŞKIRIYOR

Rize’de Cum­hur­baş­ka­nı­nın il­çe­si Gü­ney­su Va­di­sin­de ya­pı­lan 12 HES için yöre Halkı’El insaf bu nasıl Vic­dan ’di­ye­rek tepki gös­te­ri­yor.

17 Şubat 2021 Çar­şam­ba günü Rize Ad­li­ye­sin­de Alın­cak HES için iptal da­va­sı du­ruş­ma­sı ol­du­ğu­nu söy­le­yen Av. Remzi Kaz­maz ya­zı­lı bir açık­la­ma­da bu­lun­du. Av. Remzi Kaz­maz açık­la­ma­sın­da’ Bu va­di­de­ki HES lere izin ve­ren­ler dönüp şu re­si­me bir bak­sın, Sa­lar­ha Gü­ney­su va­di­sin­de tam 12 adet HES var.
Bir avuç SU üze­rin­de ku­ru­lan bu HES lerin Rize’ye ne fay­da­sı var.
Ama be size bir­çok za­ra­rı­nı sa­ya­bi­li­rim Rize’nin içme suyu bu iki de­re­den Yani As­kı­roz de­re­sin­den Gü­ney­su Gür­gen de­re­sin­den kar­şı­la­nı­yor her gün artan Rize nü­fu­su­na iler­de bu içme suyu sı­kın­tı­sı­nı bir­lik­te ya­şa­ya­ca­ğız.
İkinci bir HATA ise
Bu va­di­ler­de önüne gelen sözüm ona bir ÇED ra­po­ru alan şir­ket­ler Ran­tın üze­ri­ne ba­lık­la­ma at­lar­ken bu izin­le­ri veren idare bu vadi üze­rin­de BÜ­TÜN­CÜL HAVZA PLAN­LA­MA­SI yaptı mı? Tabii ki hayır. Eğer yap­say­dı bu vadi üze­rin­de bu kadar HES asla ol­maz­dı zaten tek­nik ola­rak da ola­maz­dı. Vel­ha­sıl ida­re­nin özel­lik­le Rize de ya­pı­lan bu tür fa­ali­yet­ler­de ciddi bir in­ce­le­me yap­ma­dan bu fe­la­ke­tin önünü açı­yor. Olan Rize’ye ve O böl­ge­de ya­şa­yan in­san­la­ra olu­yor.
Yazık çok Yazık
En son İkiz­de­re’de Ta­şo­cak­la­rı ko­nu­su bu bölge halkı ta­ra­fın­dan is­ten­me­mi­ze rağ­men ma­ale­sef bu sorun ile­ri­de İkiz­de­re’nin tu­riz­mi­ne, do­ğa­sı­na, ba­lı­na zarar ve­re­cek­tir ama biz bu top­rak­la­rın ev­la­dı ola­rak bu şe­hi­re karşı vefa bor­cu­mu­zu ne­fe­si­mi­zin so­nu­na kadar hiz­met ola­rak ver­me­ye devam ede­cek­tir. İşte bu nok­ta­da her­kes kendi si­ya­si dü­şün­ce­le­ri­ni biran ke­na­ra bı­ra­kıp bu ken­tin men­fa­at­le­ri için her zaman bir araya gel­me­li­yiz.
Bu se­bep­le 17 Şubat 2021 Çar­şam­ba günü Saat 10.00 da Bütün RİZE SEV­DA­LI­LA­RI­NI Gü­ney­su Ali­cik HES ip­ta­li da­va­sı­na des­tek için bek­li­yo­ruz’ dedi.
Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

Sezon Ortasında Takım Almak Kolay Değil Bütün Yük Sizin Sırtınızda Oluyor

Çay­kur Ri­zes­por Tek­nik So­rum­lu­su Gab­ri­el Mar­ga­rit, BB Er­zu­rums­por Ma­çı­nın Ar­dın­dan Ken­di­le­ri İçin Önem­li Bir Üç Puanı Kay­bet­tik­le­ri­ni İfade Etti.

Süper Lig’in 25. haf­ta­sın­da Çay­kur Ri­zes­por evin­de BB Er­zu­rums­por ile kar­şı­laş­tı. Mü­sa­ba­ka Er­zu­rums­por’un 2-0’lık ga­li­bi­ye­tiy­le sona erdi. Maçın ar­dın­dan basın top­lan­tı­sın­da ko­nu­şan Çay­kur Ri­zes­por Tek­nik So­rum­lu­su Gab­ri­el Mar­ga­rit, bu­gün­den sonra daha sıkı ve fazla mü­ca­de­le et­me­le­ri ge­rek­ti­ği­ni ve kay­be­di­len 3 puanı bir son­ra­ki maçta geri ka­zan­mak is­te­dik­le­ri­ni be­lirt­ti.
Gab­ri­el Mar­ga­rit açık­la­ma­sın­da şu ifa­de­le­ri kul­lan­dı:
“Sa­mu­di­ca ho­ca­mız bu­ra­da ol­ma­dı­ğı için üz­gü­nüm. So­yun­ma oda­sın­da dok­to­ru­muz­la be­ra­ber. Ken­di­ni iyi his­set­mi­yor. Bizim için çok önem­li olan 3 puan kay­bet­tik. Bu­gün­den daha fazla mü­ca­de­le et­me­miz ge­re­ki­yor. Ge­lecek maçta kay­bet­ti­ği­miz 3 puanı geri ka­zan­ma­mız ge­re­ki­yor. Uyan­ma­mız ve ayağa kalk­ma­mız ge­re­ki­yor. Eğer ayağa kal­ka­maz­sak çok geç ola­bi­lir. 3 günde bir maç oy­nu­yoruz. Ek­sik­le­ri­miz vardı. Oyun­cu­lar yavaş yavaş geri ge­li­yor­lar.
Ger­çek­ten kolay değil. Bütün lig bizim sır­tı­mız­da”
Haber Merkezi