TİGADER kurucularından Hasan Kansızoğlu internet gazeteciliği artık bir çatı altında

TİGADER ku­ru­cu­la­rın­dan Hasan Kan­sı­zoğ­lu in­ter­net ga­ze­te­ci­li­ği artık bir çatı al­tın­da dedi.

Kısa bir süre önce hiz­met ver­me­ye baş­la­yan ve in­ter­net ga­ze­te­ci­le­ri­ni bir çatı al­tın­da top­la­ma­yı he­def­le­yen Tüm İnter­net Ga­ze­te­ci­li­ği ve Ga­ze­te­ci­ler Der­ne­ği ku­ru­cu­la­rın­dan Hasan Han­sı­zoğ­lu yap­tı­ğı açık­la­ma­da: “Uzun za­man­dır alt ya­pı­sı­na büyük emek­ler ve­ri­le­rek kur­du­ğu­muz kısa adi TİNGA­DER. Tüm İnter­net Ga­ze­te­ci­li­ği ve Ga­ze­te­ci­ler Der­ne­ği­miz hiz­me­te baş­la­mış­tır. Si­ya­set­ten, sağ­lık­tan, ta­rım­dan, eko­no­mi­den, ta­rih­ten, aka­de­mis­yen Eki­biy­le yola çık­tı­ğı­mız bu hiz­met yolu her zaman ta­raf­sız ol­ma­sı ge­re­ken­le­ri dile ge­tir­mek doğ­ru­yu her zaman sa­vu­nan çiz­gi­sin­den asla taviz ver­me­den hiz­me­te baş­la­mış­tır. Ye­rel­de İlçe ve İllere Ge­nel­de Tür­ki­ye’mize ha­yır­lı olsun. Basın tec­rü­be edin­me­me 3 yıl­dır şah­sım­dan basın ola­rak yar­dım­cı olan Trab­zon Or­ta­hi­sar Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti üyesi olmam ve ya­pı­lan genel ku­rul­da da yö­ne­tim ku­ru­lun­da bu­lun­ma­ma des­tek olan ce­mi­yet baş­ka­nı­mız Hakkı Emi­roğ­lu’na ve yö­ne­tim ku­ru­lu ar­ka­daş­la­rı­ma kıy­met­li dos­tum Mu­am­mer Ba­loğ­lu’na TİNGA­DER Ka­ra­de­niz bölge tem­sil­ci­si ga­ze­te­ci Aslan Ye­şil­yurt’a te­şek­kür ede­rim. TİNGA­DER (Tüm İnter­net Ga­ze­te­ci­li­ği Ve Ga­ze­te­ci­ler Der­ne­ği)nin tek amaç tek niyet siz­le­rin sesi olmak adına hiz­met etmek. TİNGA­DER (Tüm İnter­net Ga­ze­te­ci­li­ği Ve Ga­ze­te­ci­ler Der­ne­ği) ile Trab­zon Or­ta­hi­sar Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti’le bir­lik­te ça­lı­şa­rak güzel iş­le­re imza ata­ca­ğız. Hem ce­mi­ye­ti­miz hem de TİNGA­DER der­ne­ği­miz­le sa­de­ce ül­ke­miz­de değil tüm dün­ya­da ses ge­ti­re­ce­ği­mi­ze inan­cı­mız tam­dır” dedi.
Haber Merkezi