Rize’nin yemek çeşitliliği Gastro Rize’de konuşuldu

Rize Be­le­di­ye­si’nin ev sa­hip­li­ğin­de ya­pı­lan “Gast­ro Rize” kon­fe­ran­sın­da çe­şit­li fikir ve dü­şün­ce­ler or­ta­ya ko­nul­du.

Yemek kül­tü­rü­müz­de bi­li­nen damak tat­la­rı­mı­zın yanı sıra, bi­lin­me­yen yemek çe­şit­le­ri­mi­zin ön plana çı­kar­tıl­ma­sı ve bun­la­rın gerek Tür­ki­ye’nin fark­lı il­le­ri­ne ge­rek­se ulus­lar arası dü­zey­de fark­lı ül­ke­ler­de ta­nı­tıl­ma­sı adına ile­ri­ki ta­rih­ler­de dü­zen­len­me­si dü­şü­nü­len Ta­nı­tım Fes­ti­va­li ön­ce­si dü­zen­le­nen kon­fe­rans­ta il­gi­li bir çok konu ma­sa­da gö­rü­şül­dü.
Gast­ro Masa şir­ket yö­ne­ti­ci­si Or­ga­ni­za­tör Gök­men Sözen’in ko­nuş­ma­cı ola­rak ka­tıl­dı­ğı kon­fe­ran­sa Rize Va­li­si Kemal Çeber, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi Metin, DOKA Genel Sek­re­te­ri Onur Adı­ya­man, Rize Be­le­di­ye­si Mec­lis Üye­le­ri, Rize Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası Baş­ka­nı Şaban Aziz Ka­ra­men­me­toğ­lu, İl Kül­tür ve Tu­rizm Mü­dü­rü Esra Alem­da­roğ­lu,Tu­rizm Der­nek­le­ri ve diğer pay­daş ku­ru­luş­la­rı­mı­zın tem­sil­ci­le­ri ka­tı­lım sağ­la­dı.
Dü­zen­le­nen Gast­ro Rize kon­fe­ran­sı­nın ar­dın­dan ise iler­le­yen sü­reç­te Gast­ro­no­mi turu dü­zen­le­necek. Gast­ro Rize kon­fe­ran­sı ile amaç Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nin do­ğa­sı ve eşsiz lez­zet­le­riy­le öne çıkan şehri Rize’nin yurt için­de ve dı­şın­da bir gast­ro­no­mi des­ti­nas­yo­nu ola­rak ta­nı­tıl­ma­sı­nı sağ­la­mak, saklı kal­mış lokal ürün­le­ri, mut­fak us­ta­la­rı­nı ve us­ta­lık­la­rı­nı gün yü­zü­ne çı­kar­mak, ay­rı­ca özel­lik­le ili­mi­zin, Tür­ki­ye’nin çay böl­ge­si ol­du­ğu­nun al­tı­nı çiz­mek, Anzer ve diğer bal­la­rın ha­ket­ti­ği de­ğe­ri gör­me­si­ne kat­kı­da bu­lu­na­rak, ül­ke­mi­zin tu­rizm­de­ki otel, kafe ve res­to­ran­la­rı­nın me­nü­le­ri­ne gi­riş­le­ri­ni sağ­la­mak. Dü­zen­le­nen kon­fe­rans ve aka­bin­de dü­zen­le­necek olan Gast­ro­no­mi turu ile öne çı­ka­rı­lan ko­nu­la­rın ba­şın­da böl­ge­nin bi­yo­çe­şit­li­li­ği ve ta­rı­mı ge­li­yor. Tür­ki­ye’nin fark­lı böl­ge­le­rin­den gelen gur­me­ler, şef­ler ve ya­tı­rım­cı­lar­dan olu­şan 100 ki­şi­lik bir grup­la,yerel ürün pa­zar­la­rı,ge­le­nek­sel lo­kan­ta­lar ge­zi­lecek, böl­ge­nin ye­mek­le­ri, ev ye­mek­le­ri ta­dı­la­cak, çay ha­sa­dı za­ma­nı çift­çi­ler ile bu­lu­şu­la­cak, ba­lık­çı­lar ve böl­ge­nin gur­me­le­ri ile soh­bet­ler ger­çek­leş­ti­ri­lecek. Et­kin­lik­ler­de ta­nı­tı­mı ya­pı­la­cak konu baş­lık­la­rı ise Ge­le­ne­ği sür­dür­mek ve lokal ürün­le­ri ön plana çı­kar­mak, Rize’de ye­ti­şen ürün­le­rin çe­şit­li­li­ği­ni ve ge­le­nek­sel ye­mek­le­rin sür­dü­rü­le­bi­lir­li­ği­ni ar­tır­mak, Tarım ve Tu­rizm di­na­mik­le­ri­nin kul­la­nıl­ma­sı, Fes­ti­val kap­sa­mın­da ürün çe­şit­li­li­ği vur­gu­lan­ma­sı ve ta­ri­hi yer­le­rin gö­rül­me­si, Tür­ki­ye’de sı­nır­lı kal­ma­dan ulus­la­ra­ra­sı an­lam­da Ka­ra­de­niz ül­ke­le­ri­nin ka­tı­lı­mı­nı sağ­la­mak. Kon­fe­rans­ta ev sa­hi­bi ola­rak bir se­lam­la­ma ko­nuş­ma­sı ger­çek­leş­ti­ren Rize Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi Metin, ”Rize Be­le­di­ye­si ola­rak Gast­ro­no­mi an­la­mın­da böl­ge­mi­ze ve ili­mi­ze ne­le­ri ka­zan­dı­ra­bi­li­riz ve ne tür bir far­kın­da­lık oluş­tu­ra­bi­li­riz an­la­mın­da çe­şit­li ça­lış­ma­lar yü­rü­tü­yo­ruz. Yö­re­niz­de coğ­ra­fi an­lam­da ve kül­tü­rel an­lam­da bir çok değer var fakat siz bunu su­na­mı­yor­sa­nız, in­san­la­ra an­la­ta­mı­yor­sa­nız, pa­za­ra çı­kar­ta­mı­yor­sa­nız, yere sa­çı­lan pa­ra­yı eği­lip al­ma­sı­nı be­ce­re­mi­yor­su­nuz de­mek­tir. Yıl­la­rın ge­tir­miş ol­du­ğu bi­ri­kim­le bir mut­fa­ğı­mız var ancak yemek kül­tü­rü­mü­zü bir sa­na­ta çe­vi­re­rek dı­şa­rı­ya su­na­bi­lir­sek işte o zaman bölge tu­rizm ve ya­tı­rım açı­sın­dan çok cazip bir yer ha­li­ne ge­le­cek­tir. Gelen mi­sa­fir­ler ne­re­de yemek yerse ye­me­ği­mi­zi be­ğe­ni­yor, ne­re­de ka­lı­yor­sa orayı be­ğe­ni­yor fakat bun­la­ra biraz daha dü­zelt­me­ler ya­pa­rak ge­liş­tir­me­miz, sanat içe­ri­si­ne ol­ma­sı lazım diye dü­şü­nü­yo­rum. Var olan de­ğer­le­ri­mi­zi su­na­bil­mek adına bu top­lan­tı­mız­la bugün bir adım atmış olduk. Bu­gün­kü top­lan­tı­mı­zın ha­yır­la­ra ve­si­le ol­ma­sı­nı di­li­yo­rum” dedi.
Rize Va­li­si Kemal Çeber ko­nuş­ma­sın­da, “Bir şe­hir­de Gas­to­no­mi bö­lü­mü­nü ihmal eder­se­niz o şe­hir­de tu­rizm an­la­mın­da en önem­li ayak­lar­dan bi­ri­si­ni boş bı­rak­mış olur­su­nuz. İnsan­lar bir şehre git­me­den önce o yö­re­de ne yi­ye­bi­li­rim gibi araş­tır­ma­lar ya­pı­yor. Bu yüz­den Gast­ro­no­mi an­la­mın­da üze­ri­mi­ze dü­şe­nin en iyi­si­ni yapma gay­re­ti içe­ri­sin­de ola­lım. Dü­zen­le­nen bu top­lan­tıy­la atı­lan bu ilk adı­mın şeh­ri­miz için ha­yır­lı ol­ma­sı­nı te­men­ni edi­yor, top­lan­tı­nın dü­zen­len­me­sin­de emeği geçen her­ke­se te­şek­kür edi­yo­rum” dedi.

Haber Merkezi