Rize Bah­çe­şe­hir Ko­le­ji öğ­ren­ci­le­ri Gre­en­box Atöl­ye­sin­de Tür­ki­ye’de ilk defa sos­yal medya okur­ya­zar­lı­ğı ça­lış­ma­sı baş­lat­tı­lar.

Rize Bah­çe­şe­hir Ko­le­ji yak­la­şık 35 35 m2 bir alana ku­ru­lan atöl­ye­de oluş­tu­ru­lan gre­en­box atöl­ye­si ile Tür­ki­ye’de ilk defa sos­yal medya okur­ya­zar­lı­ğı eği­ti­mi ala­cak­lar. Gre­en­Box Atöl­ye­si­nin Fi­zi­ki Özel­lik­le­ri Ne­ler­dir Yak­la­şık 35 M2 bir alana ku­rul­muş stüd­yo­dur. İçinde her türlü video arka pla­nın dü­zen­le­ne­ce­ği “yeşil perde” bu­lun­mak­ta. Masa ve san­dal­ye­le­rin ya­nın­da iki stüd­yo ışığı bir pro­fes­yo­nel fo­toğ­raf ma­ki­ne­si ve ka­me­ra­sı var. “drone pi­lot­lu­ğu ku­lü­bü” ile ortak ça­lış­ma yapıp, bazı vi­de­olar­da drone çe­kim­le­ri­ni de kul­la­nıl­mak­ta. Sos­yal Medya Okur­ya­zar­lı­ğı Ça­lış­ma He­def­le­ri Pro­jey­le ilgil ya­pı­lan açık­la­ma­da: “Rize Bah­çe­şe­hir Ko­le­ji Sos­yal Medya Okur­ya­zar­lı­ğı Ku­lü­bü öğ­ren­ci­le­ri var olan “Medya Okur Ya­zar­lı­ğı” nın dı­şın­da artık bir “Sos­yal Medya Okur­ya­zar­lı­ğı”nın ku­ral­la­rı­nın be­lir­len­me­si ge­rek­ti­ği­ni sa­vun­mak­ta ve ku­ral­lar­la il­gi­li ça­lış­ma­ya baş­la­mış­lar. Bu çıkış ül­ke­miz açı­sın­dan bir ilk ol­ma­sı­nın ya­nın­da içe­ri­ği de dü­şü­nü­lün­ce ol­duk­ça dik­kat çe­ki­ci bir çıkış ha­li­ni al­mak­ta­dır. Di­ji­tal tek­no­lo­ji ile ta­nı­şan ilk ku­şa­ğın tek­no­lo­ji­yi kul­la­nır­ken bazı kay­gı­la­rı vardı ama gü­nü­müz ku­şa­ğı­nın ra­hat­la­mak, ka­fa­sı­nı da­ğıt­mak, yeni ar­ka­daş­lık­lar kur­mak için sos­yal med­ya­ya yö­nel­di­ği­ni gö­rü­yo­ruz. Bu kuşak sos­yal medya plat­form­la­rın­da­ki iliş­ki­le­rin­de ka­bul­len­me­ler ve dış­la­ma­lar­la kar­şı­la­şa­bi­li­yor. Bu durum gün­lük ha­ya­tın­da ku­ru­lan dü­ze­nin as­lın­da sos­yal medya ya da di­ji­tal dün­ya­nın da bazı ku­ral­la­ra ve dü­ze­ne bağ­lan­ma­sı ger­çe­ği­ne gö­tü­rü­yor biz­le­ri.
Rize Bah­çe­şe­hir Ko­le­ji Sos­yal Medya Okur­ya­zar­lı­ğı Ku­lü­bü öğ­ren­ci­le­ri bu ger­çek­le­ri gö­re­rek bazı ted­bir alma ih­ti­ya­cı­na yö­nel­di­ler. 1) Son za­man­lar­da po­pü­ler olan ve özel­lik­le küçük ço­cuk­la­rı he­def­le­yen bazı oyun­lar ebe­veyn­le­rin gö­zün­den kaç­mak­ta­dır. Granny ve Momo tarzı oyun veya vi­de­ola­rı teh­li­ke­li yön­len­dir­me­ler hatta korku fi­gür­le­ri ço­cuk­la­rın zih­nin­de iş­le­yiş ve gü­ven­lik so­run­la­rı do­ğu­ra­bi­li­yor. Bu da Momo, Mavi Ba­li­na gibi sos­yal medya plat­form­la­rı­na karşı hem ebe­veyn­ler­de hem de çocuk ve genç­ler­de bi­linç ge­liş­tir­mek za­ru­ri­ye­ti­ne bizi yö­nelt­mek­te­dir.
Mev­cut ku­şa­ğın aşırı di­ji­tal bir dünya için­de ol­ma­sı hatta anne ve ba­ba­nın dı­şın­da kur­duk­la­rı çok de­tay­lı di­ji­tal bir iç dün­ya­la­rı­nın ol­ma­sı bu ko­nu­da de­ne­yim­siz olan anne, baba ve ço­cuk­lar ara­sın­da­ki me­sa­fe­nin bir hayli uza­ma­sı­na yol aç­mak­ta­dır. Sos­yal Medya Okur­ya­zar­lı­ğı öğ­ren­ci­le­ri­nin kendi dün­ya­la­rın­da ebe­veyn­le­ri bi­linç­len­dir­me ça­ba­sı­na gi­riş­me­si­nin ne denli kıy­met­li bir hamle ol­du­ğu­nu sa­nı­rım de­tay­lı­ca an­lat­ma­ya gerek yok.
Ku­lü­bü­müz em­ni­yet bi­rim­le­rin­den yar­dım almak dahil aile­le­ri ve genç­le­ri bi­linç­len­di­ri­ci kısa film­ler çe­ke­rek bu teh­li­ke­li oyun­lar ko­nu­sun­da top­lum­da far­kın­da­lık oluş­tur­ma­yı amaç­la­mak­ta­dır. Böy­le­lik­le ha­ya­tın par­ça­sı ha­li­ne gel­miş in­ter­ne­tin sun­du­ğu sı­nır­sız med­ya­tik içe­rik­le­rin için­de­ki za­rar­lı un­sur­la­ra dik­kat çek­miş ola­ca­ğız. Bu bi­linç­len­dir­me ça­ba­sı­nın ye­tiş­kin­ler ara­cı­lı­ğıy­la değil de ak­ran­lar ara­cı­lı­ğıy­la ya­pıl­ma­sı bizi he­def­le­ri­mi­ze daha kısa yol­dan ta­şı­ya­cak­tır. 2) Sos­yal med­ya­nın gün­lük ha­ya­tın bir par­ça­sı ola­rak ya­şa­nıl­dı­ğı dö­nem­de­yiz. Bir “sos­yal medya etiği” oluş­tur­mak bunun ku­ral­la­rı­nı be­lir­le­mek ivedi bir ih­ti­ya­ca dö­nüş­müş­tür. Sos­yal Medya Okur­ya­zar­lı­ğı’nın önem­li par­ça­la­rın­dan bi­ri­ni bu etik ça­lış­ma oluş­tur­mak­ta­dır.
Rize Bah­çe­şe­hir Ko­le­ji Sos­yal Medya Okur­ya­zar­lı­ğı Ku­lü­bü öğ­ren­ci­le­ri hü­kü­me­ti­miz­ce yakın za­man­da çı­ka­rı­lan sos­yal medya ka­nu­nu in­ce­le­mek­te­dir. Ku­lü­bü­müz okul­lar­da ku­ru­lan Sos­yal Medya Okur­ya­zar­lı­ğı Ku­lü­bü öğ­ren­ci­le­ri­nin her bi­ri­nin bir­bi­rin­den ba­ğım­sız ola­rak, sos­yal medya etiği ku­ral­la­rı­nı yaz­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni sa­vun­mak­ta­dır. Ken­di­si de bu yönde etik ku­ral­la­rı be­lir­le­me ça­lış­ma­sı­na baş­la­mış­tır. Yılda bir tüm okul­la­rın ka­tıl­dı­ğı bir ça­lış­tay da ortak metin “ sos­yal medya etiği” ku­ral­lar sil­si­le­si oluş­tu­ru­la­cak­tır. Daha sonra genç­ler kanun ko­yu­cu­la­ra bu ko­nu­da tav­si­ye­ler­de bu­lun­ma­yı plan­la­mak­ta­dır­lar.
Tek­no­lo­ji­yi sa­de­ce refah ola­rak gören an­la­yış 4. Sa­na­yi dev­ri­mi­nin temel mal­ze­me­si olan di­ji­tal be­ce­ri­le­re sahip bir nesil ye­tiş­tir­me he­de­fi, bu alan­da olu­şan ba­ğım­lı­lık­lar ve sos­yal be­ce­ri ka­yıp­la­rı­nı gör­me­yi en­gel­le­miş­tir. Sos­yal Medya Okur­ya­zar­lı­ğı Ku­lü­bü öğ­ren­ci­le­ri­nin di­ji­tal öğe­le­rin bü­yü­sü­ne ka­pıl­ma­yı en­gel­le­yen bi­linç­len­dir­me ça­lış­ma­la­rı, bir etik çeki düzen verme gay­ret­le­ri, sa­de­ce ül­ke­miz adına değil in­san­lık adına önem­li ça­lış­ma­dır. 3) Sos­yal Medya Okur­ya­zar­lı­ğı Ku­lü­bü bir amacı da di­ji­tal gü­ven­lik sağ­la­mak­tır. Ve­ri­le­rin gü­ven­li bir şe­kil­de tu­tul­ma­sı, gü­ven­li­ği or­ta­dan kal­dı­rı­cı kul­la­nım­lar ko­nu­sun­da bi­linç oluş­tur­ma bir başka hedef dav­ra­nış­lar ara­sın­da­dır. 4) Sos­yal Medya Okur­ya­zar­lı­ğı ku­lü­bü aynı za­man­da sanal pa­zar­la­ma gibi ge­le­ce­ğin önem­li mes­lek­le­ri­ne şim­di­den ço­cuk­la­rın ye­te­nek­le­ri­nin ge­liş­me­si­ne yö­ne­lik katkı sun­mak­ta­dır. Yani ço­cu­ğu 21. Yy be­ce­ri­le­riy­le do­nat­mak­ta onu ge­le­ce­ğin mes­lek­le­ri­nin is­te­di­ği ye­te­nek­le­re kar­şın hazır hale ge­tir­mek­te­dir” de­nil­di.

Haber Merkezi