İlçemizde Irmağa Yuvarlanan 83 Yaşındaki Kadın Ağır Yaralandı

İlçemizde ırmak içe­ri­si­ne yu­var­la­nan 83 ya­şın­da­ki kadın it­fa­iye ve sağ­lık ekip­le­ri ta­ra­fın­dan ağır ya­ra­lı ola­rak kur­ta­rıl­dı.

İlçemize bağlı Ma­den­li Bel­de­si Aloğ­lu ma­hal­le­si Pi­lav­da­ğı mev­ki­in­de Ayşe Aloğ­lu isim­li 83 ya­şın­da­ki kadın sabah çık­tı­ğı evine bir daha dön­me­di. Akşam sa­at­le­rin­de yaşlı ka­dı­nın eve gel­me­di­ği­ni gören ya­kın­la­rı hemen jan­dar­ma­ya haber ve­re­rek köy içe­ri­sin­de kadın aran­ma­ya baş­lan­dı. Or­man­lık alan içe­ri­sin­den ses gel­di­ği­ni duyan ekip­ler oraya yö­nel­di ve akşam saat 21.30 su­la­rın­da Ayşe Aloğ­lu’nun ağır ya­ra­lı bir şe­kil­de yu­var­lan­dı­ğı ırmak içe­ri­sin­de bu­lun­du. Ça­ye­li Be­le­di­ye­si İtfa­iye ekip­le­ri ve sağ­lık ekip­le­ri ta­ra­fın­dan yu­var­lan­dı­ğı yer­den çı­kar­tı­la­rak Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si’ne ge­ti­ril­di.
Haber Merkezi