İlçemizde fidanlar gençler için dikildi

“Bah­çe­ler Top­rak Olsun, Genç­ler Ye­şi­le Doy­sun” et­kin­li­ği kap­sa­mın­da ger­çek­leş­ti­ri­len tö­ren­le fi­da­na­lar top­rak­la bu­luş­tu.

“Bah­çe­ler Top­rak Olsun, Genç­ler Ye­şi­le Doy­sun” et­kin­li­ği kap­sa­mın­da Ça­ye­li Öğ­ret­me­ne­vi bah­çe­sin­de İl Milli Eği­tim Mü­dü­rü Engin Emen, İlçe Kay­ma­ka­mı Bay­ram Tür­ker, Eği­tim Fa­kül­te­si De­ka­nı Prof. Dr. Yıl­maz Geçit, İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü Hü­se­yin Şahin, İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Ömer Tarık Kök­dal ve daire amir­le­ri­nin ka­tı­lı­mıy­la fidan dikme et­kin­li­ği ger­çek­leş­ti­ril­di.

Açı­lış ko­nuş­ma­sı­nı yapan İl Milli Eği­tim Mü­dü­rü Engin Emen ko­nuş­ma­sın­da ağaç dik­me­nin öne­min­den ay­rı­ca şim­di­den di­ki­len meyve fi­dan­la­rı­nın ge­lecek ne­si­le miras ka­la­ca­ğı­nı söy­le­di. Daha sonra kür­sü­ye çıkan İlçe Kay­ma­ka­mı Bay­ram Tür­ker böyle bir et­kin­lik­te bu­lun­mak­tan do­la­yı mut­lu­luk duy­du­ğu­nu, Ça­ye­li’ne bir fidan dik­mek­ten do­la­yı çok mem­nu­ni­yet duy­du­ğu­nu be­lirt­ti. Ko­nuş­ma­la­rın ar­dın­dan meyve fi­da­nı di­ki­mi ya­pıl­dı.
Haber Merkezi