Ma­den­li Aloğ­lu ma­hal­le­si muh­ta­rı Emrah Aloğ­lu, yap­tı­ğı örnek dav­ra­nış ile adın­dan söz et­tir­di.

Soğuk kış ay­la­rı se­be­biy­le ma­hal­le­de bu­lu­nan va­tan­daş­la­rın başka ika­met ad­res­le­ri­ne git­me­si üze­ri­ne sokak hay­van­la­rı kıs­men aç kal­dı­lar. Bunu far­ke­den ma­hal­le muh­ta­rı Emrah Aloğ­lu ma­hal­le­nin fark­lı böl­ge­le­ri­ne mama bı­ra­ka­rak sokak hay­van­la­rı­na des­tek oldu.
ALOĞ­LU: BU İŞİN MANEVİ BO­YU­TU TAR­TI­ŞI­LA­MAZ
Aloğ­lu ma­hal­le­si muh­ta­rı Emrah Aloğ­lu ” Ma­hal­le­miz­de­ki kedi ve kö­pek­ler kış mev­si­mi ol­ma­sı se­be­biy­le ma­hal­le­de­ki ika­met sa­yı­sı­nın azal­ma­sıy­la bir­lik­te yemek bul­mak­ta güç­lük çek­tik­le­ri­ni far­ket­tim. Bu­nun­la bir­lik­te kedi ve kö­pek­ler için mama temin edip ma­hal­le­mi­zin be­lir­li yer­le­ri­ne bı­rak­tık. Bunu bi­ri­le­ri gör­sün rek­lam olsun diye yap­ma­dım. Ma­ne­vi bo­yu­tu çok yük­sek bir hiz­met­ti benim için. Elim­den gel­di­ği kadar da bu hiz­me­ti­mi devam et­ti­re­ce­ğim.” Di­ye­rek ifa­de­le­ri­ne devam etti.
Haber Merkezi