Monthly Archives: Şubat 2021

İlçemizde fidanlar gençler için dikildi

“Bah­çe­ler Top­rak Olsun, Genç­ler Ye­şi­le Doy­sun” et­kin­li­ği kap­sa­mın­da ger­çek­leş­ti­ri­len tö­ren­le fi­da­na­lar top­rak­la bu­luş­tu.

“Bah­çe­ler Top­rak Olsun, Genç­ler Ye­şi­le Doy­sun” et­kin­li­ği kap­sa­mın­da Ça­ye­li Öğ­ret­me­ne­vi bah­çe­sin­de İl Milli Eği­tim Mü­dü­rü Engin Emen, İlçe Kay­ma­ka­mı Bay­ram Tür­ker, Eği­tim Fa­kül­te­si De­ka­nı Prof. Dr. Yıl­maz Geçit, İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü Hü­se­yin Şahin, İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Ömer Tarık Kök­dal ve daire amir­le­ri­nin ka­tı­lı­mıy­la fidan dikme et­kin­li­ği ger­çek­leş­ti­ril­di.

Açı­lış ko­nuş­ma­sı­nı yapan İl Milli Eği­tim Mü­dü­rü Engin Emen ko­nuş­ma­sın­da ağaç dik­me­nin öne­min­den ay­rı­ca şim­di­den di­ki­len meyve fi­dan­la­rı­nın ge­lecek ne­si­le miras ka­la­ca­ğı­nı söy­le­di. Daha sonra kür­sü­ye çıkan İlçe Kay­ma­ka­mı Bay­ram Tür­ker böyle bir et­kin­lik­te bu­lun­mak­tan do­la­yı mut­lu­luk duy­du­ğu­nu, Ça­ye­li’ne bir fidan dik­mek­ten do­la­yı çok mem­nu­ni­yet duy­du­ğu­nu be­lirt­ti. Ko­nuş­ma­la­rın ar­dın­dan meyve fi­da­nı di­ki­mi ya­pıl­dı.
Haber Merkezi

Genç Muhtardan Örnek Olacak Bir Davranış

Ma­den­li Aloğ­lu ma­hal­le­si muh­ta­rı Emrah Aloğ­lu, yap­tı­ğı örnek dav­ra­nış ile adın­dan söz et­tir­di.

Soğuk kış ay­la­rı se­be­biy­le ma­hal­le­de bu­lu­nan va­tan­daş­la­rın başka ika­met ad­res­le­ri­ne git­me­si üze­ri­ne sokak hay­van­la­rı kıs­men aç kal­dı­lar. Bunu far­ke­den ma­hal­le muh­ta­rı Emrah Aloğ­lu ma­hal­le­nin fark­lı böl­ge­le­ri­ne mama bı­ra­ka­rak sokak hay­van­la­rı­na des­tek oldu.
ALOĞ­LU: BU İŞİN MANEVİ BO­YU­TU TAR­TI­ŞI­LA­MAZ
Aloğ­lu ma­hal­le­si muh­ta­rı Emrah Aloğ­lu ” Ma­hal­le­miz­de­ki kedi ve kö­pek­ler kış mev­si­mi ol­ma­sı se­be­biy­le ma­hal­le­de­ki ika­met sa­yı­sı­nın azal­ma­sıy­la bir­lik­te yemek bul­mak­ta güç­lük çek­tik­le­ri­ni far­ket­tim. Bu­nun­la bir­lik­te kedi ve kö­pek­ler için mama temin edip ma­hal­le­mi­zin be­lir­li yer­le­ri­ne bı­rak­tık. Bunu bi­ri­le­ri gör­sün rek­lam olsun diye yap­ma­dım. Ma­ne­vi bo­yu­tu çok yük­sek bir hiz­met­ti benim için. Elim­den gel­di­ği kadar da bu hiz­me­ti­mi devam et­ti­re­ce­ğim.” Di­ye­rek ifa­de­le­ri­ne devam etti.
Haber Merkezi

Rize’nin yemek çeşitliliği Gastro Rize’de konuşuldu

Rize Be­le­di­ye­si’nin ev sa­hip­li­ğin­de ya­pı­lan “Gast­ro Rize” kon­fe­ran­sın­da çe­şit­li fikir ve dü­şün­ce­ler or­ta­ya ko­nul­du.

Yemek kül­tü­rü­müz­de bi­li­nen damak tat­la­rı­mı­zın yanı sıra, bi­lin­me­yen yemek çe­şit­le­ri­mi­zin ön plana çı­kar­tıl­ma­sı ve bun­la­rın gerek Tür­ki­ye’nin fark­lı il­le­ri­ne ge­rek­se ulus­lar arası dü­zey­de fark­lı ül­ke­ler­de ta­nı­tıl­ma­sı adına ile­ri­ki ta­rih­ler­de dü­zen­len­me­si dü­şü­nü­len Ta­nı­tım Fes­ti­va­li ön­ce­si dü­zen­le­nen kon­fe­rans­ta il­gi­li bir çok konu ma­sa­da gö­rü­şül­dü.
Gast­ro Masa şir­ket yö­ne­ti­ci­si Or­ga­ni­za­tör Gök­men Sözen’in ko­nuş­ma­cı ola­rak ka­tıl­dı­ğı kon­fe­ran­sa Rize Va­li­si Kemal Çeber, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi Metin, DOKA Genel Sek­re­te­ri Onur Adı­ya­man, Rize Be­le­di­ye­si Mec­lis Üye­le­ri, Rize Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası Baş­ka­nı Şaban Aziz Ka­ra­men­me­toğ­lu, İl Kül­tür ve Tu­rizm Mü­dü­rü Esra Alem­da­roğ­lu,Tu­rizm Der­nek­le­ri ve diğer pay­daş ku­ru­luş­la­rı­mı­zın tem­sil­ci­le­ri ka­tı­lım sağ­la­dı.
Dü­zen­le­nen Gast­ro Rize kon­fe­ran­sı­nın ar­dın­dan ise iler­le­yen sü­reç­te Gast­ro­no­mi turu dü­zen­le­necek. Gast­ro Rize kon­fe­ran­sı ile amaç Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nin do­ğa­sı ve eşsiz lez­zet­le­riy­le öne çıkan şehri Rize’nin yurt için­de ve dı­şın­da bir gast­ro­no­mi des­ti­nas­yo­nu ola­rak ta­nı­tıl­ma­sı­nı sağ­la­mak, saklı kal­mış lokal ürün­le­ri, mut­fak us­ta­la­rı­nı ve us­ta­lık­la­rı­nı gün yü­zü­ne çı­kar­mak, ay­rı­ca özel­lik­le ili­mi­zin, Tür­ki­ye’nin çay böl­ge­si ol­du­ğu­nun al­tı­nı çiz­mek, Anzer ve diğer bal­la­rın ha­ket­ti­ği de­ğe­ri gör­me­si­ne kat­kı­da bu­lu­na­rak, ül­ke­mi­zin tu­rizm­de­ki otel, kafe ve res­to­ran­la­rı­nın me­nü­le­ri­ne gi­riş­le­ri­ni sağ­la­mak. Dü­zen­le­nen kon­fe­rans ve aka­bin­de dü­zen­le­necek olan Gast­ro­no­mi turu ile öne çı­ka­rı­lan ko­nu­la­rın ba­şın­da böl­ge­nin bi­yo­çe­şit­li­li­ği ve ta­rı­mı ge­li­yor. Tür­ki­ye’nin fark­lı böl­ge­le­rin­den gelen gur­me­ler, şef­ler ve ya­tı­rım­cı­lar­dan olu­şan 100 ki­şi­lik bir grup­la,yerel ürün pa­zar­la­rı,ge­le­nek­sel lo­kan­ta­lar ge­zi­lecek, böl­ge­nin ye­mek­le­ri, ev ye­mek­le­ri ta­dı­la­cak, çay ha­sa­dı za­ma­nı çift­çi­ler ile bu­lu­şu­la­cak, ba­lık­çı­lar ve böl­ge­nin gur­me­le­ri ile soh­bet­ler ger­çek­leş­ti­ri­lecek. Et­kin­lik­ler­de ta­nı­tı­mı ya­pı­la­cak konu baş­lık­la­rı ise Ge­le­ne­ği sür­dür­mek ve lokal ürün­le­ri ön plana çı­kar­mak, Rize’de ye­ti­şen ürün­le­rin çe­şit­li­li­ği­ni ve ge­le­nek­sel ye­mek­le­rin sür­dü­rü­le­bi­lir­li­ği­ni ar­tır­mak, Tarım ve Tu­rizm di­na­mik­le­ri­nin kul­la­nıl­ma­sı, Fes­ti­val kap­sa­mın­da ürün çe­şit­li­li­ği vur­gu­lan­ma­sı ve ta­ri­hi yer­le­rin gö­rül­me­si, Tür­ki­ye’de sı­nır­lı kal­ma­dan ulus­la­ra­ra­sı an­lam­da Ka­ra­de­niz ül­ke­le­ri­nin ka­tı­lı­mı­nı sağ­la­mak. Kon­fe­rans­ta ev sa­hi­bi ola­rak bir se­lam­la­ma ko­nuş­ma­sı ger­çek­leş­ti­ren Rize Be­le­di­ye Baş­ka­nı Rahmi Metin, ”Rize Be­le­di­ye­si ola­rak Gast­ro­no­mi an­la­mın­da böl­ge­mi­ze ve ili­mi­ze ne­le­ri ka­zan­dı­ra­bi­li­riz ve ne tür bir far­kın­da­lık oluş­tu­ra­bi­li­riz an­la­mın­da çe­şit­li ça­lış­ma­lar yü­rü­tü­yo­ruz. Yö­re­niz­de coğ­ra­fi an­lam­da ve kül­tü­rel an­lam­da bir çok değer var fakat siz bunu su­na­mı­yor­sa­nız, in­san­la­ra an­la­ta­mı­yor­sa­nız, pa­za­ra çı­kar­ta­mı­yor­sa­nız, yere sa­çı­lan pa­ra­yı eği­lip al­ma­sı­nı be­ce­re­mi­yor­su­nuz de­mek­tir. Yıl­la­rın ge­tir­miş ol­du­ğu bi­ri­kim­le bir mut­fa­ğı­mız var ancak yemek kül­tü­rü­mü­zü bir sa­na­ta çe­vi­re­rek dı­şa­rı­ya su­na­bi­lir­sek işte o zaman bölge tu­rizm ve ya­tı­rım açı­sın­dan çok cazip bir yer ha­li­ne ge­le­cek­tir. Gelen mi­sa­fir­ler ne­re­de yemek yerse ye­me­ği­mi­zi be­ğe­ni­yor, ne­re­de ka­lı­yor­sa orayı be­ğe­ni­yor fakat bun­la­ra biraz daha dü­zelt­me­ler ya­pa­rak ge­liş­tir­me­miz, sanat içe­ri­si­ne ol­ma­sı lazım diye dü­şü­nü­yo­rum. Var olan de­ğer­le­ri­mi­zi su­na­bil­mek adına bu top­lan­tı­mız­la bugün bir adım atmış olduk. Bu­gün­kü top­lan­tı­mı­zın ha­yır­la­ra ve­si­le ol­ma­sı­nı di­li­yo­rum” dedi.
Rize Va­li­si Kemal Çeber ko­nuş­ma­sın­da, “Bir şe­hir­de Gas­to­no­mi bö­lü­mü­nü ihmal eder­se­niz o şe­hir­de tu­rizm an­la­mın­da en önem­li ayak­lar­dan bi­ri­si­ni boş bı­rak­mış olur­su­nuz. İnsan­lar bir şehre git­me­den önce o yö­re­de ne yi­ye­bi­li­rim gibi araş­tır­ma­lar ya­pı­yor. Bu yüz­den Gast­ro­no­mi an­la­mın­da üze­ri­mi­ze dü­şe­nin en iyi­si­ni yapma gay­re­ti içe­ri­sin­de ola­lım. Dü­zen­le­nen bu top­lan­tıy­la atı­lan bu ilk adı­mın şeh­ri­miz için ha­yır­lı ol­ma­sı­nı te­men­ni edi­yor, top­lan­tı­nın dü­zen­len­me­sin­de emeği geçen her­ke­se te­şek­kür edi­yo­rum” dedi.

Haber Merkezi

Rize Bahçeşehir Koleji Rize’de bir ilki daha başlattı

Rize Bah­çe­şe­hir Ko­le­ji öğ­ren­ci­le­ri Gre­en­box Atöl­ye­sin­de Tür­ki­ye’de ilk defa sos­yal medya okur­ya­zar­lı­ğı ça­lış­ma­sı baş­lat­tı­lar.

Rize Bah­çe­şe­hir Ko­le­ji yak­la­şık 35 35 m2 bir alana ku­ru­lan atöl­ye­de oluş­tu­ru­lan gre­en­box atöl­ye­si ile Tür­ki­ye’de ilk defa sos­yal medya okur­ya­zar­lı­ğı eği­ti­mi ala­cak­lar. Gre­en­Box Atöl­ye­si­nin Fi­zi­ki Özel­lik­le­ri Ne­ler­dir Yak­la­şık 35 M2 bir alana ku­rul­muş stüd­yo­dur. İçinde her türlü video arka pla­nın dü­zen­le­ne­ce­ği “yeşil perde” bu­lun­mak­ta. Masa ve san­dal­ye­le­rin ya­nın­da iki stüd­yo ışığı bir pro­fes­yo­nel fo­toğ­raf ma­ki­ne­si ve ka­me­ra­sı var. “drone pi­lot­lu­ğu ku­lü­bü” ile ortak ça­lış­ma yapıp, bazı vi­de­olar­da drone çe­kim­le­ri­ni de kul­la­nıl­mak­ta. Sos­yal Medya Okur­ya­zar­lı­ğı Ça­lış­ma He­def­le­ri Pro­jey­le ilgil ya­pı­lan açık­la­ma­da: “Rize Bah­çe­şe­hir Ko­le­ji Sos­yal Medya Okur­ya­zar­lı­ğı Ku­lü­bü öğ­ren­ci­le­ri var olan “Medya Okur Ya­zar­lı­ğı” nın dı­şın­da artık bir “Sos­yal Medya Okur­ya­zar­lı­ğı”nın ku­ral­la­rı­nın be­lir­len­me­si ge­rek­ti­ği­ni sa­vun­mak­ta ve ku­ral­lar­la il­gi­li ça­lış­ma­ya baş­la­mış­lar. Bu çıkış ül­ke­miz açı­sın­dan bir ilk ol­ma­sı­nın ya­nın­da içe­ri­ği de dü­şü­nü­lün­ce ol­duk­ça dik­kat çe­ki­ci bir çıkış ha­li­ni al­mak­ta­dır. Di­ji­tal tek­no­lo­ji ile ta­nı­şan ilk ku­şa­ğın tek­no­lo­ji­yi kul­la­nır­ken bazı kay­gı­la­rı vardı ama gü­nü­müz ku­şa­ğı­nın ra­hat­la­mak, ka­fa­sı­nı da­ğıt­mak, yeni ar­ka­daş­lık­lar kur­mak için sos­yal med­ya­ya yö­nel­di­ği­ni gö­rü­yo­ruz. Bu kuşak sos­yal medya plat­form­la­rın­da­ki iliş­ki­le­rin­de ka­bul­len­me­ler ve dış­la­ma­lar­la kar­şı­la­şa­bi­li­yor. Bu durum gün­lük ha­ya­tın­da ku­ru­lan dü­ze­nin as­lın­da sos­yal medya ya da di­ji­tal dün­ya­nın da bazı ku­ral­la­ra ve dü­ze­ne bağ­lan­ma­sı ger­çe­ği­ne gö­tü­rü­yor biz­le­ri.
Rize Bah­çe­şe­hir Ko­le­ji Sos­yal Medya Okur­ya­zar­lı­ğı Ku­lü­bü öğ­ren­ci­le­ri bu ger­çek­le­ri gö­re­rek bazı ted­bir alma ih­ti­ya­cı­na yö­nel­di­ler. 1) Son za­man­lar­da po­pü­ler olan ve özel­lik­le küçük ço­cuk­la­rı he­def­le­yen bazı oyun­lar ebe­veyn­le­rin gö­zün­den kaç­mak­ta­dır. Granny ve Momo tarzı oyun veya vi­de­ola­rı teh­li­ke­li yön­len­dir­me­ler hatta korku fi­gür­le­ri ço­cuk­la­rın zih­nin­de iş­le­yiş ve gü­ven­lik so­run­la­rı do­ğu­ra­bi­li­yor. Bu da Momo, Mavi Ba­li­na gibi sos­yal medya plat­form­la­rı­na karşı hem ebe­veyn­ler­de hem de çocuk ve genç­ler­de bi­linç ge­liş­tir­mek za­ru­ri­ye­ti­ne bizi yö­nelt­mek­te­dir.
Mev­cut ku­şa­ğın aşırı di­ji­tal bir dünya için­de ol­ma­sı hatta anne ve ba­ba­nın dı­şın­da kur­duk­la­rı çok de­tay­lı di­ji­tal bir iç dün­ya­la­rı­nın ol­ma­sı bu ko­nu­da de­ne­yim­siz olan anne, baba ve ço­cuk­lar ara­sın­da­ki me­sa­fe­nin bir hayli uza­ma­sı­na yol aç­mak­ta­dır. Sos­yal Medya Okur­ya­zar­lı­ğı öğ­ren­ci­le­ri­nin kendi dün­ya­la­rın­da ebe­veyn­le­ri bi­linç­len­dir­me ça­ba­sı­na gi­riş­me­si­nin ne denli kıy­met­li bir hamle ol­du­ğu­nu sa­nı­rım de­tay­lı­ca an­lat­ma­ya gerek yok.
Ku­lü­bü­müz em­ni­yet bi­rim­le­rin­den yar­dım almak dahil aile­le­ri ve genç­le­ri bi­linç­len­di­ri­ci kısa film­ler çe­ke­rek bu teh­li­ke­li oyun­lar ko­nu­sun­da top­lum­da far­kın­da­lık oluş­tur­ma­yı amaç­la­mak­ta­dır. Böy­le­lik­le ha­ya­tın par­ça­sı ha­li­ne gel­miş in­ter­ne­tin sun­du­ğu sı­nır­sız med­ya­tik içe­rik­le­rin için­de­ki za­rar­lı un­sur­la­ra dik­kat çek­miş ola­ca­ğız. Bu bi­linç­len­dir­me ça­ba­sı­nın ye­tiş­kin­ler ara­cı­lı­ğıy­la değil de ak­ran­lar ara­cı­lı­ğıy­la ya­pıl­ma­sı bizi he­def­le­ri­mi­ze daha kısa yol­dan ta­şı­ya­cak­tır. 2) Sos­yal med­ya­nın gün­lük ha­ya­tın bir par­ça­sı ola­rak ya­şa­nıl­dı­ğı dö­nem­de­yiz. Bir “sos­yal medya etiği” oluş­tur­mak bunun ku­ral­la­rı­nı be­lir­le­mek ivedi bir ih­ti­ya­ca dö­nüş­müş­tür. Sos­yal Medya Okur­ya­zar­lı­ğı’nın önem­li par­ça­la­rın­dan bi­ri­ni bu etik ça­lış­ma oluş­tur­mak­ta­dır.
Rize Bah­çe­şe­hir Ko­le­ji Sos­yal Medya Okur­ya­zar­lı­ğı Ku­lü­bü öğ­ren­ci­le­ri hü­kü­me­ti­miz­ce yakın za­man­da çı­ka­rı­lan sos­yal medya ka­nu­nu in­ce­le­mek­te­dir. Ku­lü­bü­müz okul­lar­da ku­ru­lan Sos­yal Medya Okur­ya­zar­lı­ğı Ku­lü­bü öğ­ren­ci­le­ri­nin her bi­ri­nin bir­bi­rin­den ba­ğım­sız ola­rak, sos­yal medya etiği ku­ral­la­rı­nı yaz­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni sa­vun­mak­ta­dır. Ken­di­si de bu yönde etik ku­ral­la­rı be­lir­le­me ça­lış­ma­sı­na baş­la­mış­tır. Yılda bir tüm okul­la­rın ka­tıl­dı­ğı bir ça­lış­tay da ortak metin “ sos­yal medya etiği” ku­ral­lar sil­si­le­si oluş­tu­ru­la­cak­tır. Daha sonra genç­ler kanun ko­yu­cu­la­ra bu ko­nu­da tav­si­ye­ler­de bu­lun­ma­yı plan­la­mak­ta­dır­lar.
Tek­no­lo­ji­yi sa­de­ce refah ola­rak gören an­la­yış 4. Sa­na­yi dev­ri­mi­nin temel mal­ze­me­si olan di­ji­tal be­ce­ri­le­re sahip bir nesil ye­tiş­tir­me he­de­fi, bu alan­da olu­şan ba­ğım­lı­lık­lar ve sos­yal be­ce­ri ka­yıp­la­rı­nı gör­me­yi en­gel­le­miş­tir. Sos­yal Medya Okur­ya­zar­lı­ğı Ku­lü­bü öğ­ren­ci­le­ri­nin di­ji­tal öğe­le­rin bü­yü­sü­ne ka­pıl­ma­yı en­gel­le­yen bi­linç­len­dir­me ça­lış­ma­la­rı, bir etik çeki düzen verme gay­ret­le­ri, sa­de­ce ül­ke­miz adına değil in­san­lık adına önem­li ça­lış­ma­dır. 3) Sos­yal Medya Okur­ya­zar­lı­ğı Ku­lü­bü bir amacı da di­ji­tal gü­ven­lik sağ­la­mak­tır. Ve­ri­le­rin gü­ven­li bir şe­kil­de tu­tul­ma­sı, gü­ven­li­ği or­ta­dan kal­dı­rı­cı kul­la­nım­lar ko­nu­sun­da bi­linç oluş­tur­ma bir başka hedef dav­ra­nış­lar ara­sın­da­dır. 4) Sos­yal Medya Okur­ya­zar­lı­ğı ku­lü­bü aynı za­man­da sanal pa­zar­la­ma gibi ge­le­ce­ğin önem­li mes­lek­le­ri­ne şim­di­den ço­cuk­la­rın ye­te­nek­le­ri­nin ge­liş­me­si­ne yö­ne­lik katkı sun­mak­ta­dır. Yani ço­cu­ğu 21. Yy be­ce­ri­le­riy­le do­nat­mak­ta onu ge­le­ce­ğin mes­lek­le­ri­nin is­te­di­ği ye­te­nek­le­re kar­şın hazır hale ge­tir­mek­te­dir” de­nil­di.

Haber Merkezi

İlçemizde Irmağa Yuvarlanan 83 Yaşındaki Kadın Ağır Yaralandı

İlçemizde ırmak içe­ri­si­ne yu­var­la­nan 83 ya­şın­da­ki kadın it­fa­iye ve sağ­lık ekip­le­ri ta­ra­fın­dan ağır ya­ra­lı ola­rak kur­ta­rıl­dı.

İlçemize bağlı Ma­den­li Bel­de­si Aloğ­lu ma­hal­le­si Pi­lav­da­ğı mev­ki­in­de Ayşe Aloğ­lu isim­li 83 ya­şın­da­ki kadın sabah çık­tı­ğı evine bir daha dön­me­di. Akşam sa­at­le­rin­de yaşlı ka­dı­nın eve gel­me­di­ği­ni gören ya­kın­la­rı hemen jan­dar­ma­ya haber ve­re­rek köy içe­ri­sin­de kadın aran­ma­ya baş­lan­dı. Or­man­lık alan içe­ri­sin­den ses gel­di­ği­ni duyan ekip­ler oraya yö­nel­di ve akşam saat 21.30 su­la­rın­da Ayşe Aloğ­lu’nun ağır ya­ra­lı bir şe­kil­de yu­var­lan­dı­ğı ırmak içe­ri­sin­de bu­lun­du. Ça­ye­li Be­le­di­ye­si İtfa­iye ekip­le­ri ve sağ­lık ekip­le­ri ta­ra­fın­dan yu­var­lan­dı­ğı yer­den çı­kar­tı­la­rak Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si’ne ge­ti­ril­di.
Haber Merkezi

TİGADER kurucularından Hasan Kansızoğlu internet gazeteciliği artık bir çatı altında

TİGADER ku­ru­cu­la­rın­dan Hasan Kan­sı­zoğ­lu in­ter­net ga­ze­te­ci­li­ği artık bir çatı al­tın­da dedi.

Kısa bir süre önce hiz­met ver­me­ye baş­la­yan ve in­ter­net ga­ze­te­ci­le­ri­ni bir çatı al­tın­da top­la­ma­yı he­def­le­yen Tüm İnter­net Ga­ze­te­ci­li­ği ve Ga­ze­te­ci­ler Der­ne­ği ku­ru­cu­la­rın­dan Hasan Han­sı­zoğ­lu yap­tı­ğı açık­la­ma­da: “Uzun za­man­dır alt ya­pı­sı­na büyük emek­ler ve­ri­le­rek kur­du­ğu­muz kısa adi TİNGA­DER. Tüm İnter­net Ga­ze­te­ci­li­ği ve Ga­ze­te­ci­ler Der­ne­ği­miz hiz­me­te baş­la­mış­tır. Si­ya­set­ten, sağ­lık­tan, ta­rım­dan, eko­no­mi­den, ta­rih­ten, aka­de­mis­yen Eki­biy­le yola çık­tı­ğı­mız bu hiz­met yolu her zaman ta­raf­sız ol­ma­sı ge­re­ken­le­ri dile ge­tir­mek doğ­ru­yu her zaman sa­vu­nan çiz­gi­sin­den asla taviz ver­me­den hiz­me­te baş­la­mış­tır. Ye­rel­de İlçe ve İllere Ge­nel­de Tür­ki­ye’mize ha­yır­lı olsun. Basın tec­rü­be edin­me­me 3 yıl­dır şah­sım­dan basın ola­rak yar­dım­cı olan Trab­zon Or­ta­hi­sar Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti üyesi olmam ve ya­pı­lan genel ku­rul­da da yö­ne­tim ku­ru­lun­da bu­lun­ma­ma des­tek olan ce­mi­yet baş­ka­nı­mız Hakkı Emi­roğ­lu’na ve yö­ne­tim ku­ru­lu ar­ka­daş­la­rı­ma kıy­met­li dos­tum Mu­am­mer Ba­loğ­lu’na TİNGA­DER Ka­ra­de­niz bölge tem­sil­ci­si ga­ze­te­ci Aslan Ye­şil­yurt’a te­şek­kür ede­rim. TİNGA­DER (Tüm İnter­net Ga­ze­te­ci­li­ği Ve Ga­ze­te­ci­ler Der­ne­ği)nin tek amaç tek niyet siz­le­rin sesi olmak adına hiz­met etmek. TİNGA­DER (Tüm İnter­net Ga­ze­te­ci­li­ği Ve Ga­ze­te­ci­ler Der­ne­ği) ile Trab­zon Or­ta­hi­sar Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti’le bir­lik­te ça­lı­şa­rak güzel iş­le­re imza ata­ca­ğız. Hem ce­mi­ye­ti­miz hem de TİNGA­DER der­ne­ği­miz­le sa­de­ce ül­ke­miz­de değil tüm dün­ya­da ses ge­ti­re­ce­ği­mi­ze inan­cı­mız tam­dır” dedi.
Haber Merkezi