Tabipler Odası’ndan kadın doktora oraklı saldırıya kınama

Ri­ze-Art­vin Ta­bip­ler Odası, Rize Dev­let Has­ta­ne­si’nde gö­rev­li dok­tor Mel­tem Pu­şu­roğ­lu’nun uğ­ra­dı­ğı orak­lı sal­dı­rı­yı kı­na­dı.

Tabip Odası Baş­ka­nı Doç. Dr. Kazım Şahin, “Biz, Ri­ze-Art­vin Tabip Odası ola­rak bu men­fur sal­dı­rı­da mes­lek­ta­şı­mı­zın ya­nın­da­yız, ken­di­si­ne geç­miş olsun di­lek­le­ri­mi­zi bil­di­rir, ve­re­ce­ği her türlü mü­ca­de­le­de ar­ka­sın­da ola­ca­ğı­mı­zı be­lir­ti­riz” dedi. Dr. Şahin: ” “Böyle bir or­tam­da sal­dır­ga­nın ifa­de­si­nin alı­nıp, sa­de­ce bir piş­ma­nım ta­bi­ri geçti diye tu­tuk­lan­ma­yıp ev hap­si­ne çarp­tı­rıl­ma­sı da biz­le­ri ay­rı­ca üz­müş­tür” diye ko­nuş­tu. Olay dün Rize Dev­let Has­ta­ne­si’nde mey­da­na geldi. Psi­ko­lo­jik so­run­la­rı ol­du­ğu id­di­asıy­la has­ta­ne­ye gelen Ali Sırrı K., Psi­ki­yat­ri Bö­lü­mün­de gö­rev­li Ruh Sağ­lı­ğı ve Has­ta­lık­la­rı Uz­ma­nı Dok­tor Mel­tem Pu­şu­roğ­lu’nun oda­sı­na girdi. Dok­tor Pu­şu­roğ­lu ile Ali Sırrı K. ara­sın­da bi­lin­me­yen ne­den­le tar­tış­ma çıktı. Dok­tor bu sı­ra­da ‘beyaz kod’ verdi. Ali Sırrı K., ya­nın­da ta­şı­dı­ğı çanta içe­ri­sin­den çı­kar­dı­ğı böl­ge­de ot biç­mek­te kul­la­nı­lan ke­si­ci alet orak­la kadın dok­to­ra sal­dır­dı. Sal­dı­rı so­nu­cu dok­tor Mel­tem Pu­şu­roğ­lu, ko­lun­dan ve ba­ca­ğın­dan ya­ra­lan­dı. Kadın dok­tor, has­ta­ne­de­ki te­da­vi­sin ar­dın­dan ta­bur­cu oldu. Sal­dır­gan Ali Sırrı K., polis mer­ke­zin­de ta­mam­la­nan sor­gu­su­nun ar­dın­dan ad­li­ye­ye sevk edil­di. Şüp­he­li, çı­ka­rıl­dı­ğı Nö­bet­çi Sulh Ceza Ha­kim­li­ği’nce elekt­ro­nik ke­lep­çe ta­kı­la­rak, ko­nu­tu terk et­me­me şar­tıy­la adli kont­rol­le ser­best bı­ra­kıl­dı.
‘MEN­FUR SAL­DI­RI­YI ŞİDDET­LE KI­NI­YO­RUZ’
Ri­ze-Art­vin Ta­bip­ler Odası, yap­tı­ğı açık­la­may­la ya­şa­nan sal­dı­rı­yı kı­na­dı. Tabip Odası Baş­ka­nı Doç. Dr. Kazım Şahin “Mes­lek­ta­şı­mız Akıl ve Ruh Sağ­lı­ğı Uz­ma­nı Dr. Mel­tem Pu­şu­roğ­lu’na gö­re­vi es­na­sın­da ça­lış­tı­ğı iş­ye­rin­de ya­pı­lan men­fur sal­dı­rı­yı şid­det­le kı­nı­yo­ruz. Has­ta­la­rı­mı­za yar­dım­cı ola­bil­mek, on­la­rın dert­le­ri­ne deva olmak, ya­ra­la­rı­na mer­hem ola­bil­mek ama­cıy­la her dönem canla başla ça­lı­şan fe­da­kar dok­tor­la­rı­mı­za ve tüm sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­mı­za hele hele bu pan­de­mi dö­ne­min­de aile­si­ni ve sev­dik­le­ri­ni gör­me­den ge­ce­li gün­düz­lü can­si­pe­ra­ne va­zi­fe yapan fe­da­kar he­ki­mi­mi­ze ya­pı­lan bu al­çak­ça sal­dı­rı, sal­dır­ga­nın nasıl bir sapık dü­şün­ce ile ve her ne amaç­la ya­pı­lır­sa ya­pıl­sın mazur gö­rü­le­bi­lecek bir ta­ra­fı ola­maz” dedi.
‘EV HAPSİNE ÇARP­TI­RIL­MA­SI BİZLERİ ÜZ­MÜŞ­TÜR’
Sal­dır­ga­nın ev hapsi ce­za­sı­na tepki gös­te­ren Şahin, “Biz, Ri­ze-Art­vin Tabip Odası ola­rak bu men­fur sal­dı­rı­da mes­lek­ta­şı­mı­zın ya­nın­da, ya­pı­lan sal­dı­rı­yı bir kez daha şid­det­le kı­nı­yo­ruz. Ken­di­si­ne geç­miş olsun di­lek­le­ri­mi­zi bil­di­rir, ve­re­ce­ği her türlü mü­ca­de­le­de ar­ka­sın­da ola­ca­ğı­mı­zı be­lir­ti­riz. Bu­nun­la bir­lik­te bek­ler­dik ki özel­lik­le bu dö­nem­de sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­nı al­kış­lar­la des­tek­le­yen va­tan­da­şı­mız, olayı du­yun­ca has­ta­ne önüne top­la­nıp, sal­dı­rı­yı pro­tes­to etsin, bek­ler­dik ki kadın ör­güt­le­ri aynı şe­kil­de bayan mes­lek­ta­şı­mı­za ya­pı­lan bu sal­dı­rı­yı pro­tes­to etsin, bek­ler­dik ki sen­di­ka­lar ve diğer mes­lek ör­güt­le­ri de pro­tes­to­la­ra ka­tıl­sın ve geç­miş olsun me­saj­la­rı ya­yın­la­sın­lar. Böyle bir or­tam­da sal­dır­ga­nın ifa­de­si­nin alı­nıp, sa­de­ce bir piş­ma­nım ta­bi­ri geçti diye tu­tuk­lan­ma­yıp ev hap­si­ne çarp­tı­rıl­ma­sı da biz­le­ri ay­rı­ca üz­müş­tür” diye ko­nuş­tu.
Haber Merkezi