İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­nın ka­ra­rı ile Sa­im­bey­li Kay­ma­kam­lı­ğı gö­re­vi­ne ata­nan Meh­met Fatih Kes­ti­oğ­lu gö­re­vi­ne baş­la­dı.

Adana’nın Sa­im­bey­li İlçesi Kay­ma­kam­lı­ğı’na Ri­ze­li Meh­met Fatih Kes­ti­oğ­lu atan­dı. Geç­ti­ği­miz hafta İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­nın ka­ra­rı ile Sa­im­bey­li’deki gö­re­vi ta­mam­la­nan Fırat Ka­di­roğ­lu il­çe­den ay­rıl­mış­tı. İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­nın onayı ile Sa­im­bey­li Kay­ma­kam­lı­ğı’na Meh­met Fatih Kes­ti­oğ­lu atan­dı. Kes­ti­oğ­lu Sa­im­bey­li il­çe­si­ne gi­de­rekk gö­re­vi­ne res­men baş­la­dı. Meh­met Fatih Kes­ti­oğ­lu kim­dir? 1990 Rize Çam­lı­hem­şin’de doğdu. İlk, orta, lise öğ­re­ni­mi­ni bu­ra­da ta­mam­la­dı. 2010 yı­lın­da Ulu­dağ Üni­ver­si­te­si İla­hi­yat Fa­kül­te­si­ne girdi, üç yıl devam etti. 2013 yı­lın­da Ordu Üni­ver­si­te­si İİB Fa­kül­te­si Kamu Yö­ne­ti­mi bö­lü­mü­ne girdi ve 2017 yı­lın­da mezun oldu. 2019 yı­lın­da İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan ya­pı­lan Kay­ma­kam­lık Sı­na­vı­na gi­re­rek ba­şa­rı­lı olup Mülki İdare Amir­li­ği mes­le­ği­ne in­ti­sap et­miş­tir. 2020 yı­lı­nın Ha­zi­ran ayın­da Art­vin Kay­ma­kam Adayı ola­rak gö­re­ve baş­la­dı. Is­par­ta ve Ka­ra­man’da mül­ki­ye tef­tiş stajı, Trab­zon Maçka ve Yoz­gat Sor­gun’da Kay­ma­kam Re­fik­li­ği Staj­la­rı­nı ta­mam­la­dı. 02.02.2021 ta­rih­li ba­kan­lık emri ile 08.02.2021 ta­ri­hin­de Adana ili­mi­zin Sa­im­bey­li il­çe­sin­de gö­re­ve baş­la­dı.
Haber Merkezi