Rize’de deniz su­yun­dan kay­nak­lı ko­roz­yon ne­de­niy­le risk ta­şı­yan ve kent­sel dö­nü­şüm ça­lış­ma­la­rı kap­sa­mın­da yı­kı­la­cak olan be­le­di­ye blok­la­rın­da­ki iş yer­le­ri es­naf­lar ta­ra­fın­dan tah­li­ye edil­me­ye baş­lan­dı.

Rize’de deniz su­yun­dan kay­nak­lı ko­roz­yon ne­de­niy­le risk ta­şı­yan ve Rize ti­ca­re­ti­nin önem­li bir kıs­mı­nı içe­ri­sin­de ba­rın­dı­ran, 15 yılı aşkın sü­re­dir ise yı­kı­mı ko­nu­şu­lan Be­le­di­ye blok­la­rı­nın tah­li­ye­si­ne baş­lan­dı. Be­le­di­ye ve TOKİ ve yet­ki­li­le­ri alan­da bu­lu­nan hak sa­hip­le­riy­le bir araya ge­le­rek ta­şın­ma ve kira yar­dı­mı gibi ko­nu­lar­da gö­rüş­me­ler ger­çek­leş­tir­di. Gö­rüş­me­ler son­ra­sın­da es­naf­lar iş yer­le­ri­ni bo­şalt­ma­ya baş­la­dı.
Kent­sel dö­nü­şüm kap­sa­mın­da yı­kı­la­cak olan iş yer­le­ri ara­sın­da Tür­ki­ye’nin en iyi esnaf lo­kan­ta­la­rı ara­sın­da gös­te­ri­len ka­vur­ma­sı ile meş­hur Liman Lo­kan­ta­sı da bu­lu­nu­yor. Aile­siy­le bir­lik­te iş­let­me­ci­lik yapan Fay­sal Rey­ha­noğ­lu 3 ku­şak­tır hiz­met ver­dik­le­ri yer­le­rin­den ay­rıl­ma­nın bu­ruk­lu­ğu­nu ya­şa­dı­ğı­nı be­lir­te­rek “Ha­yır­lı­sıy­la bir sü­re­cin içe­ri­si­ne gir­dik. Komp­le bu cadde ta­şı­nı­yor. Hep bir­lik­te bu gün­le­ri aşa­ca­ğız. Ken­di­mi­ze yeni bir yer ki­ra­la­dık, fa­ali­yet­le­ri­mi­ze de baş­la­dık, in­şal­lah Ra­ma­zan ayın­dan sonra aça­ca­ğız. 60 yıl­lık bir sü­re­ci ge­ri­de bı­ra­kı­yo­ruz. Rah­met­li büyük babam, sonra babam sonra biz de bu­ra­da hep bir­lik­te 3 kuşak ça­lış­tık. Allah nasip eder­se ba­ba­mız­la bir­lik­te bu iş­le­re devam ede­ce­ğiz. Zor bir sü­re­ce gir­dik ama çarşı es­na­fı ola­rak hep bir­lik­te aşa­ca­ğız in­şal­lah” şek­lin­de ko­nuş­tu.
Cadde üze­rin­de de­de­den kalma es­naf­lı­ğı­nı sür­dü­ren Fatih Kan­dil yeni ya­pı­la­cak blok­la­rı he­ye­can­la bek­le­dik­le­ri­nin al­tı­nı çi­ze­rek “Mec­bu­ri bir hızla ta­şı­ma iş­lem­le­ri­miz sü­rü­yor. De­dem­den bu yana 50 yıl­dır bu dük­kan­da Rize Be­le­di­ye­si’nin ki­ra­cı­sı­yız. Dedem vefat etti, bü­yük­le­ri­miz de git­tik­ten sonra bize dev­ret­ti­ler sağ ol­sun­lar. Devam et­tir­me­ye ça­lı­şır­ken in­şal­lah yeni ya­pı­la­cak yerde ola­ca­ğız. O ve­si­le ile şim­di­lik bo­şalt­mak du­ru­mun­da­yız, mec­bu­ren. Çok anı­la­rı­mız var bu­ra­da, ço­cuk­lu­ğu­muz hatta be­bek­li­ği­miz­den beri bu cad­de­de­yiz. Fark­lı iş­ler­le meş­gul olsak da bu dük­kan­da­yız. Ve halen daha da bu dük­kân­da­yız, son gi­den­ler­den biri ola­ca­ğız gibi gö­zü­kü­yor” dedi.
Haber Merkezi