Monthly Archives: Şubat 2021

Tabipler Odası’ndan kadın doktora oraklı saldırıya kınama

Ri­ze-Art­vin Ta­bip­ler Odası, Rize Dev­let Has­ta­ne­si’nde gö­rev­li dok­tor Mel­tem Pu­şu­roğ­lu’nun uğ­ra­dı­ğı orak­lı sal­dı­rı­yı kı­na­dı.

Tabip Odası Baş­ka­nı Doç. Dr. Kazım Şahin, “Biz, Ri­ze-Art­vin Tabip Odası ola­rak bu men­fur sal­dı­rı­da mes­lek­ta­şı­mı­zın ya­nın­da­yız, ken­di­si­ne geç­miş olsun di­lek­le­ri­mi­zi bil­di­rir, ve­re­ce­ği her türlü mü­ca­de­le­de ar­ka­sın­da ola­ca­ğı­mı­zı be­lir­ti­riz” dedi. Dr. Şahin: ” “Böyle bir or­tam­da sal­dır­ga­nın ifa­de­si­nin alı­nıp, sa­de­ce bir piş­ma­nım ta­bi­ri geçti diye tu­tuk­lan­ma­yıp ev hap­si­ne çarp­tı­rıl­ma­sı da biz­le­ri ay­rı­ca üz­müş­tür” diye ko­nuş­tu. Olay dün Rize Dev­let Has­ta­ne­si’nde mey­da­na geldi. Psi­ko­lo­jik so­run­la­rı ol­du­ğu id­di­asıy­la has­ta­ne­ye gelen Ali Sırrı K., Psi­ki­yat­ri Bö­lü­mün­de gö­rev­li Ruh Sağ­lı­ğı ve Has­ta­lık­la­rı Uz­ma­nı Dok­tor Mel­tem Pu­şu­roğ­lu’nun oda­sı­na girdi. Dok­tor Pu­şu­roğ­lu ile Ali Sırrı K. ara­sın­da bi­lin­me­yen ne­den­le tar­tış­ma çıktı. Dok­tor bu sı­ra­da ‘beyaz kod’ verdi. Ali Sırrı K., ya­nın­da ta­şı­dı­ğı çanta içe­ri­sin­den çı­kar­dı­ğı böl­ge­de ot biç­mek­te kul­la­nı­lan ke­si­ci alet orak­la kadın dok­to­ra sal­dır­dı. Sal­dı­rı so­nu­cu dok­tor Mel­tem Pu­şu­roğ­lu, ko­lun­dan ve ba­ca­ğın­dan ya­ra­lan­dı. Kadın dok­tor, has­ta­ne­de­ki te­da­vi­sin ar­dın­dan ta­bur­cu oldu. Sal­dır­gan Ali Sırrı K., polis mer­ke­zin­de ta­mam­la­nan sor­gu­su­nun ar­dın­dan ad­li­ye­ye sevk edil­di. Şüp­he­li, çı­ka­rıl­dı­ğı Nö­bet­çi Sulh Ceza Ha­kim­li­ği’nce elekt­ro­nik ke­lep­çe ta­kı­la­rak, ko­nu­tu terk et­me­me şar­tıy­la adli kont­rol­le ser­best bı­ra­kıl­dı.
‘MEN­FUR SAL­DI­RI­YI ŞİDDET­LE KI­NI­YO­RUZ’
Ri­ze-Art­vin Ta­bip­ler Odası, yap­tı­ğı açık­la­may­la ya­şa­nan sal­dı­rı­yı kı­na­dı. Tabip Odası Baş­ka­nı Doç. Dr. Kazım Şahin “Mes­lek­ta­şı­mız Akıl ve Ruh Sağ­lı­ğı Uz­ma­nı Dr. Mel­tem Pu­şu­roğ­lu’na gö­re­vi es­na­sın­da ça­lış­tı­ğı iş­ye­rin­de ya­pı­lan men­fur sal­dı­rı­yı şid­det­le kı­nı­yo­ruz. Has­ta­la­rı­mı­za yar­dım­cı ola­bil­mek, on­la­rın dert­le­ri­ne deva olmak, ya­ra­la­rı­na mer­hem ola­bil­mek ama­cıy­la her dönem canla başla ça­lı­şan fe­da­kar dok­tor­la­rı­mı­za ve tüm sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­mı­za hele hele bu pan­de­mi dö­ne­min­de aile­si­ni ve sev­dik­le­ri­ni gör­me­den ge­ce­li gün­düz­lü can­si­pe­ra­ne va­zi­fe yapan fe­da­kar he­ki­mi­mi­ze ya­pı­lan bu al­çak­ça sal­dı­rı, sal­dır­ga­nın nasıl bir sapık dü­şün­ce ile ve her ne amaç­la ya­pı­lır­sa ya­pıl­sın mazur gö­rü­le­bi­lecek bir ta­ra­fı ola­maz” dedi.
‘EV HAPSİNE ÇARP­TI­RIL­MA­SI BİZLERİ ÜZ­MÜŞ­TÜR’
Sal­dır­ga­nın ev hapsi ce­za­sı­na tepki gös­te­ren Şahin, “Biz, Ri­ze-Art­vin Tabip Odası ola­rak bu men­fur sal­dı­rı­da mes­lek­ta­şı­mı­zın ya­nın­da, ya­pı­lan sal­dı­rı­yı bir kez daha şid­det­le kı­nı­yo­ruz. Ken­di­si­ne geç­miş olsun di­lek­le­ri­mi­zi bil­di­rir, ve­re­ce­ği her türlü mü­ca­de­le­de ar­ka­sın­da ola­ca­ğı­mı­zı be­lir­ti­riz. Bu­nun­la bir­lik­te bek­ler­dik ki özel­lik­le bu dö­nem­de sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­nı al­kış­lar­la des­tek­le­yen va­tan­da­şı­mız, olayı du­yun­ca has­ta­ne önüne top­la­nıp, sal­dı­rı­yı pro­tes­to etsin, bek­ler­dik ki kadın ör­güt­le­ri aynı şe­kil­de bayan mes­lek­ta­şı­mı­za ya­pı­lan bu sal­dı­rı­yı pro­tes­to etsin, bek­ler­dik ki sen­di­ka­lar ve diğer mes­lek ör­güt­le­ri de pro­tes­to­la­ra ka­tıl­sın ve geç­miş olsun me­saj­la­rı ya­yın­la­sın­lar. Böyle bir or­tam­da sal­dır­ga­nın ifa­de­si­nin alı­nıp, sa­de­ce bir piş­ma­nım ta­bi­ri geçti diye tu­tuk­lan­ma­yıp ev hap­si­ne çarp­tı­rıl­ma­sı da biz­le­ri ay­rı­ca üz­müş­tür” diye ko­nuş­tu.
Haber Merkezi

Rize’de Yıkılacak İş Yerleri Boşaltılmaya Başlandı

Rize’de deniz su­yun­dan kay­nak­lı ko­roz­yon ne­de­niy­le risk ta­şı­yan ve kent­sel dö­nü­şüm ça­lış­ma­la­rı kap­sa­mın­da yı­kı­la­cak olan be­le­di­ye blok­la­rın­da­ki iş yer­le­ri es­naf­lar ta­ra­fın­dan tah­li­ye edil­me­ye baş­lan­dı.

Rize’de deniz su­yun­dan kay­nak­lı ko­roz­yon ne­de­niy­le risk ta­şı­yan ve Rize ti­ca­re­ti­nin önem­li bir kıs­mı­nı içe­ri­sin­de ba­rın­dı­ran, 15 yılı aşkın sü­re­dir ise yı­kı­mı ko­nu­şu­lan Be­le­di­ye blok­la­rı­nın tah­li­ye­si­ne baş­lan­dı. Be­le­di­ye ve TOKİ ve yet­ki­li­le­ri alan­da bu­lu­nan hak sa­hip­le­riy­le bir araya ge­le­rek ta­şın­ma ve kira yar­dı­mı gibi ko­nu­lar­da gö­rüş­me­ler ger­çek­leş­tir­di. Gö­rüş­me­ler son­ra­sın­da es­naf­lar iş yer­le­ri­ni bo­şalt­ma­ya baş­la­dı.
Kent­sel dö­nü­şüm kap­sa­mın­da yı­kı­la­cak olan iş yer­le­ri ara­sın­da Tür­ki­ye’nin en iyi esnaf lo­kan­ta­la­rı ara­sın­da gös­te­ri­len ka­vur­ma­sı ile meş­hur Liman Lo­kan­ta­sı da bu­lu­nu­yor. Aile­siy­le bir­lik­te iş­let­me­ci­lik yapan Fay­sal Rey­ha­noğ­lu 3 ku­şak­tır hiz­met ver­dik­le­ri yer­le­rin­den ay­rıl­ma­nın bu­ruk­lu­ğu­nu ya­şa­dı­ğı­nı be­lir­te­rek “Ha­yır­lı­sıy­la bir sü­re­cin içe­ri­si­ne gir­dik. Komp­le bu cadde ta­şı­nı­yor. Hep bir­lik­te bu gün­le­ri aşa­ca­ğız. Ken­di­mi­ze yeni bir yer ki­ra­la­dık, fa­ali­yet­le­ri­mi­ze de baş­la­dık, in­şal­lah Ra­ma­zan ayın­dan sonra aça­ca­ğız. 60 yıl­lık bir sü­re­ci ge­ri­de bı­ra­kı­yo­ruz. Rah­met­li büyük babam, sonra babam sonra biz de bu­ra­da hep bir­lik­te 3 kuşak ça­lış­tık. Allah nasip eder­se ba­ba­mız­la bir­lik­te bu iş­le­re devam ede­ce­ğiz. Zor bir sü­re­ce gir­dik ama çarşı es­na­fı ola­rak hep bir­lik­te aşa­ca­ğız in­şal­lah” şek­lin­de ko­nuş­tu.
Cadde üze­rin­de de­de­den kalma es­naf­lı­ğı­nı sür­dü­ren Fatih Kan­dil yeni ya­pı­la­cak blok­la­rı he­ye­can­la bek­le­dik­le­ri­nin al­tı­nı çi­ze­rek “Mec­bu­ri bir hızla ta­şı­ma iş­lem­le­ri­miz sü­rü­yor. De­dem­den bu yana 50 yıl­dır bu dük­kan­da Rize Be­le­di­ye­si’nin ki­ra­cı­sı­yız. Dedem vefat etti, bü­yük­le­ri­miz de git­tik­ten sonra bize dev­ret­ti­ler sağ ol­sun­lar. Devam et­tir­me­ye ça­lı­şır­ken in­şal­lah yeni ya­pı­la­cak yerde ola­ca­ğız. O ve­si­le ile şim­di­lik bo­şalt­mak du­ru­mun­da­yız, mec­bu­ren. Çok anı­la­rı­mız var bu­ra­da, ço­cuk­lu­ğu­muz hatta be­bek­li­ği­miz­den beri bu cad­de­de­yiz. Fark­lı iş­ler­le meş­gul olsak da bu dük­kan­da­yız. Ve halen daha da bu dük­kân­da­yız, son gi­den­ler­den biri ola­ca­ğız gibi gö­zü­kü­yor” dedi.
Haber Merkezi

Saimbeyli’nin Rizeli Kaymakamı Görevine başladı

İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­nın ka­ra­rı ile Sa­im­bey­li Kay­ma­kam­lı­ğı gö­re­vi­ne ata­nan Meh­met Fatih Kes­ti­oğ­lu gö­re­vi­ne baş­la­dı.

Adana’nın Sa­im­bey­li İlçesi Kay­ma­kam­lı­ğı’na Ri­ze­li Meh­met Fatih Kes­ti­oğ­lu atan­dı. Geç­ti­ği­miz hafta İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­nın ka­ra­rı ile Sa­im­bey­li’deki gö­re­vi ta­mam­la­nan Fırat Ka­di­roğ­lu il­çe­den ay­rıl­mış­tı. İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­nın onayı ile Sa­im­bey­li Kay­ma­kam­lı­ğı’na Meh­met Fatih Kes­ti­oğ­lu atan­dı. Kes­ti­oğ­lu Sa­im­bey­li il­çe­si­ne gi­de­rekk gö­re­vi­ne res­men baş­la­dı. Meh­met Fatih Kes­ti­oğ­lu kim­dir? 1990 Rize Çam­lı­hem­şin’de doğdu. İlk, orta, lise öğ­re­ni­mi­ni bu­ra­da ta­mam­la­dı. 2010 yı­lın­da Ulu­dağ Üni­ver­si­te­si İla­hi­yat Fa­kül­te­si­ne girdi, üç yıl devam etti. 2013 yı­lın­da Ordu Üni­ver­si­te­si İİB Fa­kül­te­si Kamu Yö­ne­ti­mi bö­lü­mü­ne girdi ve 2017 yı­lın­da mezun oldu. 2019 yı­lın­da İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan ya­pı­lan Kay­ma­kam­lık Sı­na­vı­na gi­re­rek ba­şa­rı­lı olup Mülki İdare Amir­li­ği mes­le­ği­ne in­ti­sap et­miş­tir. 2020 yı­lı­nın Ha­zi­ran ayın­da Art­vin Kay­ma­kam Adayı ola­rak gö­re­ve baş­la­dı. Is­par­ta ve Ka­ra­man’da mül­ki­ye tef­tiş stajı, Trab­zon Maçka ve Yoz­gat Sor­gun’da Kay­ma­kam Re­fik­li­ği Staj­la­rı­nı ta­mam­la­dı. 02.02.2021 ta­rih­li ba­kan­lık emri ile 08.02.2021 ta­ri­hin­de Adana ili­mi­zin Sa­im­bey­li il­çe­sin­de gö­re­ve baş­la­dı.
Haber Merkezi