Monthly Archives: Şubat 2021

Tabipler Odası’ndan kadın doktora oraklı saldırıya kınama

Ri­ze-Art­vin Ta­bip­ler Odası, Rize Dev­let Has­ta­ne­si’nde gö­rev­li dok­tor Mel­tem Pu­şu­roğ­lu’nun uğ­ra­dı­ğı orak­lı sal­dı­rı­yı kı­na­dı. Tabip Odası Baş­ka­nı Doç. Dr. Kazım Şahin, “Biz, Ri­ze-Art­vin Tabip Odası ola­rak bu men­fur sal­dı­rı­da mes­lek­ta­şı­mı­zın ya­nın­da­yız, ken­di­si­ne geç­miş olsun di­lek­le­ri­mi­zi bil­di­rir, ve­re­ce­ği her türlü mü­ca­de­le­de ar­ka­sın­da ola­ca­ğı­mı­zı be­lir­ti­riz” dedi. Dr. Şahin: ” “Böyle bir or­tam­da sal­dır­ga­nın ifa­de­si­nin alı­nıp, sa­de­ce bir piş­ma­nım ta­bi­ri geçti diye tu­tuk­lan­ma­yıp

Devamını oku

Rize’de Yıkılacak İş Yerleri Boşaltılmaya Başlandı

Rize’de deniz su­yun­dan kay­nak­lı ko­roz­yon ne­de­niy­le risk ta­şı­yan ve kent­sel dö­nü­şüm ça­lış­ma­la­rı kap­sa­mın­da yı­kı­la­cak olan be­le­di­ye blok­la­rın­da­ki iş yer­le­ri es­naf­lar ta­ra­fın­dan tah­li­ye edil­me­ye baş­lan­dı. Rize’de deniz su­yun­dan kay­nak­lı ko­roz­yon ne­de­niy­le risk ta­şı­yan ve Rize ti­ca­re­ti­nin önem­li bir kıs­mı­nı içe­ri­sin­de ba­rın­dı­ran, 15 yılı aşkın sü­re­dir ise yı­kı­mı ko­nu­şu­lan Be­le­di­ye blok­la­rı­nın tah­li­ye­si­ne baş­lan­dı. Be­le­di­ye ve TOKİ ve yet­ki­li­le­ri alan­da bu­lu­nan hak sa­hip­le­riy­le

Devamını oku

Saimbeyli’nin Rizeli Kaymakamı Görevine başladı

İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­nın ka­ra­rı ile Sa­im­bey­li Kay­ma­kam­lı­ğı gö­re­vi­ne ata­nan Meh­met Fatih Kes­ti­oğ­lu gö­re­vi­ne baş­la­dı. Adana’nın Sa­im­bey­li İlçesi Kay­ma­kam­lı­ğı’na Ri­ze­li Meh­met Fatih Kes­ti­oğ­lu atan­dı. Geç­ti­ği­miz hafta İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­nın ka­ra­rı ile Sa­im­bey­li’deki gö­re­vi ta­mam­la­nan Fırat Ka­di­roğ­lu il­çe­den ay­rıl­mış­tı. İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­nın onayı ile Sa­im­bey­li Kay­ma­kam­lı­ğı’na Meh­met Fatih Kes­ti­oğ­lu atan­dı. Kes­ti­oğ­lu Sa­im­bey­li il­çe­si­ne gi­de­rekk gö­re­vi­ne res­men baş­la­dı. Meh­met Fatih Kes­ti­oğ­lu kim­dir? 1990 Rize Çam­lı­hem­şin’de doğdu.

Devamını oku