TÜRKİYE SÜPER LİG’DEKİ 21 TAKIMIN STADYUMLARINDAN SADECE A.ALANYASPOR’UN 10.128 KİŞİLİK BAHÇEŞEHİR OKULLARI STADINDA ÖZEL LOCA YOK

2020-21 dep­las­man­lı Süper Lig’de mü­ca­de­le eden 21 ta­kım­dan sa­de­ce Ak­de­niz ekip­le­rin­den A.​Alanyas­por maç­la­rı­nı oy­na­dı­ğı stad­yum­da hiç bir loca bu­lun­mu­yor.

2015 yı­lın­dan beri Süper Lig’de mü­ca­de­le eden A.​Alanyas­por’un (10.128) ki­şi­lik stad­yu­mu­nun ilk ismi OBA idi. Daha sonra spon­sor­la­rın­dan Baş­çe­şe­hir Okul­la­rı­nın is­mi­ni alan bu gü­zi­de stad­yum­da hiç bir özel lo­ca­nın ol­ma­ma­sı da dik­kat çe­ki­yor.
Ga­la­ta­sa­ray’ın Sey­ran­te­pe’deki (52.223) ki­şi­lik Türk Te­le­kom Stad­yu­mu’nda ise top­lam 198 loca var.
Bu rakam ise ül­ke­miz­de­ki stan­dum­lar­da en fazla özel lo­ca­sı olan 1. stad­yum ko­nu­mun­da yıl­lar­dır yer alı­yor. Süper Lig’de mü­ca­de­le eden 21 ta­kım­dan 20’sinde de top­lam (1.147) özel loca bu­lu­nur­ken, vur­gu­la­dı­ğı­mız gibi sa­de­ce Güney ve Ak­de­niz ekibi A.​Alanyas­por’un stad­yu­mun­da bir tane bile özel loca yok.
“Çayın ve Yağ­mu­run Baş­ken­ti” Rize’yi bu zorlı ligde yıl­lar­dır tem­sil eden Çay­kur Ri­zes­por’un (15.332) ki­şi­lik Çaykur Didi Stad­yu­mu’nda top­lam (15) özel loca var. Yıl­lar­dır bu lo­ca­la­ra abone ola­rak Ye­şil-Ma­vi­li Çay­kur Ri­zes­por Ku­lü­bü’ne de büyük maddi oran­lar­da da des­tek olan kişi ve ku­ru­luş­lar­da şu isim­ler­den olu­şu­yor.
“Yar­dım­cı Hol­ding, Eski Kulüp Baş­ka­nı Hasan Kemal Yar­dım­cı, Cen­giz Hol­ding, Eski Kulüp Baş­kan­la­rı Meh­met ve Ekrem Cen­giz, Tür­kon Hol­ding, Eski Baş­kan­lar­dan Metin Kal­ka­van, Ça­ye­li Bakır A.Ş. (ÇBİ), Hasan Kar­tal, Turk­cell, Rize Ti­ca­ret Bor­sa­sı, Adnan Torlak, Şadan Kal­ka­van ve Kıran Hol­ding.” Kom­şu­muz Trab­zons­por A.Ş.’nin Ak­ya­zı’daki Şenol Güneş Spor Komp­lek­si Stad­yu­mun­da (122) özel loca var.
40.782 ki­şi­lik bu stad­yum­da­ki loca sa­yı­sı ile de Trab­zons­por bu ko­nu­da ilk dört sı­ra­da yer alı­yor.
Süper Lig’de en az loca sa­yı­sı da Ka­sım­pa­şa Ku­lü­bü’nun sa­hi­bi ol­du­ğu Recep Tay­yip Er­do­ğan Stad­yu­mu var, sa­de­ce bir loca. Loca sa­yı­sı az olan diğer kulüp de Y.​Denizlis­por. Ege eki­bi­nin maç­la­rı­nı oy­na­dı­ğı 18.745 ki­şi­lik Ata­türk Stad­yu­mu’nda da (12) özel loca var.
Dört bü­yük­ler­den Be­şik­taş’ın 41.903 ki­şi­lik Vo­da­fon Stad­yu­mu’nda (147) özel loca bu­lu­nu­yor. Fe­ner­bah­çe’nin (47.834) ki­şi­lik Ülker Şükrü Sa­ra­çoğ­lu Stad­yu­mu’nda ise (100) loca var.
Diğer kom­şu­la­rı­mız­dan BŞB Er­zu­rums­por’un (21.374) ki­şi­lik stad­yu­mun­da ise (57) loca bu­lu­nu­yor.
Stad­yum­lar­da­ki diğer loca ve ka­pa­si­te­ler­de şu şe­kil­de olu­şu­yor.

Bu arada Süper Lig’deki top­lam 21 ta­kı­mın ka­pa­si­te­le­rin­de­ki se­yir­ci top­la­mı da (624.511) kişi ola­rak ka­yıt­lar­da yer alı­yor.
Haber: Faik BAKOĞLU