Rize’de Doktora Orakla Saldıran Şüpheli Savcılığın İtirazı Üzerine Tutuklandı

Rize’de has­ta­ne­de gö­rev­li dok­to­ra orak­la sal­dı­ran ve adli kont­rol­le ser­best bı­ra­kıl­dık­tan sonra sav­cı­lı­ğın iti­ra­zı üze­ri­ne tek­rar gö­zal­tı­na alı­nan şüp­he­li, tu­tuk­lan­dı.

Rize Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı, yü­rüt­tü­ğü so­ruş­tur­ma kap­sa­mın­da tu­tuk­la­ma sis­te­mi ile ha­kim­li­ğe sevk et­ti­ği A.K. hak­kın­da ev hapsi ka­ra­rı ve­ril­me­si üze­ri­ne Trab­zon Sulh Ceza Ha­kim­li­ği­ne iti­raz­da bu­lun­du.
İti­ra­zı de­ğer­len­di­ren ha­kim­lik, şüp­he­li hak­kın­da tu­tuk­la­ma­ya yö­ne­lik ya­ka­la­ma ka­ra­rı çı­kar­dı.
Em­ni­yet ekip­le­rin­ce evin­den alı­nan şüp­he­li A.K, ad­li­ye­de­ki iş­lem­le­ri­nin ar­dın­dan ce­za­evi­ne gön­de­ril­di.
İddi­aya göre, dün Rize Dev­let Has­ta­ne­si psi­ki­yat­ri ser­vi­sin­de bek­le­yen A.K. (42), sı­ra­nın ken­di­si­ne gel­me­me­si­ne si­nir­le­ne­rek Ruh Sağ­lı­ğı ve Has­ta­lık­la­rı Uz­ma­nı Dok­tor Mel­tem Pu­şu­roğ­lu’nun (34) oda­sı­na gi­re­rek üze­rin­de sak­la­dı­ğı orak­la sal­dır­mış­tı.
Şüp­he­li, Nö­bet­çi Sulh Ceza Ha­kim­li­ğin­ce hak­kın­da ev hapsi ka­ra­rı ve­ri­le­rek adli kont­rol şar­tıy­la ser­best bı­ra­kıl­mış­tı.
Haber Merkezi